24.09.2020

Miljøvurdering

Der skal som udgangspunkt altid gennemføres miljøvurderinger forud for beslutninger, der kan påvirke miljøet væsentligt.

Forslag til kommuneplaner, kommuneplantillæg og lokalplaner skal miljøvurderes i henhold til Miljø- og Fødevareministeriets lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), jf. lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020. 

Læs mere om miljøvurdering af planer og programmer