10.05.2019

VVM og miljøvurdering

Der skal som udgangspunkt altid gennemføres miljøvurderinger forud for beslutninger, der kan påvirke miljøet væsentligt. VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet.

En ny lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) trådte i kraft den 16. maj 2017. 

Forslag til kommuneplaner, kommuneplantillæg og lokalplaner skal miljøvurderes i henhold til Miljø- og Fødevareministeriets lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), jf.lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017. 

Miljøvurderinger

I miljøvurderingerne arbejder man med et bredt miljøbegreb. Udover de traditionelle forureningsparametre indgår også - fx i forbindelse med placering af et anlæg i landskabet - påvirkning af:

  • beskyttede naturområder
  • planter og dyr
  • landskab og kulturarv.

Læs mere om miljøvurdering af planer og programmer

Hvad er VVM?

VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. En VVM-undersøgelse bliver foretaget på særlige anlægsprojekter, inden bygherren får tilladelse til at gå i gang med projektet.

Læs mere om VVM