04.03.2020

Vejledning til webservices

Få vejledning til de tre typer webservices, der kan kommunikeres med og hente data fra Plandata.dk: WMS, WMTS og WFS.

WFS (Web Feature Services) giver dig adgang til planernes geografiske vektorer (features) og dermed planernes egentlige indhold.

WMS (Web Map Services), viser planer som geografisk orienterede billeder.

WMTS (Web Map Tile Services), udstiller planer ved hjælp af tiles. Hvert kort består af et antal af tiles, som sammensættes til et stort kortbillede.

Om Plandata.dk's webservices

Plandata.dk udbyder en række webservices, som bygger på open source-teknologien GeoServer.

Servicene henter data direkte i Plandata.dk's database med de nyest opdaterede data.

Alt data fra Plandata.dk vises i kort projektionen UTM zone 32, EUREF89.

WFS

Med Plandata.dk's WFS får du adgang til plandata i form af geografiske vektorer (features) og deres attributværdier. Du kan altså tilgå planernes egentlige indhold igennem en WFS-service.

Ved hentning af WFS-data til et GIS-program anbefales det, at bruge temaerne, hvis navne begynder med "theme_pdk_..." eller "theme_lpd_...".

WMS

Med Plandata.dk's WMS får du adgang til plandata i form af billeder. Det er samme data, som vises i WFS og WMTS-servicen.

Ligesom ved hentning af WFS-data, anbefales det at man kun bruger temaerne, hvis navne begynder med "theme_pdk_..." eller "theme_lpd_..."

WMTS

Plandata.dk's WMTS udstiller planer ved hjælp af tiles. Hvert kort består af et antal små kvadratiske billeder, som sammensættes til et stort kort.

Servicen leverer opdaterede temaer. Er der indberettet nye planer til Plandata.dk, siden plantypen sidst har været vist på kortet, genereres nye tiles for det pågældende område. Der er således installeret en "trigger" mellem databasen og tileservicen, som registrerer, om der er indkommet nye planer.

Servicen er baseret på open source produktet GeoWebCache.

OBS: Det er af sikkerhedsmæssige årsager ikke muligt at benytte servicen i desktop GIS-programmer som MapInfo og QGIS.

Strukturen i Plandata.dk's webservices

I Plandata.dk's WFS og WMS findes der overordnet to temagrupper. Den ene har præfixet theme_pdk og den anden har præfixet theme_lpd. Derudover findes der en række temaer uden præfiks. Disse temaer er ældre temaer, der indeholder oplysninger om ændringer i planer. På sigt vil nogle af disse temaer slettes.

I Plandata.dk's WMTS findes der kun temagruppen theme_pdk.

Theme_pdk

Theme_pdk er et præfiks, der bruges til at gruppere de ovenstående temaer. Theme_pdk præfikset efterfølges således af det faktiske navn for temaet/plantypen, eksempelvis theme_pdk_eksisterendetekniskanlaeg eller theme_pdk_lokalplan. De enkelte temanavne minder meget om temanavnene på kortmodulet.

Theme_pdk-gruppen indeholder de planer, som landets kommuner indberetter:

 • Lokalplaner
 • Lokalplandelområder
 • Byggefelter i lokalplaner
 • Udbygningsaftaler
 • Kommuneplanrammer
 • Kommuneplanretningslinjer
 • Kommuneplanstrategier
 • Indkaldelser af idéer og forslag til ændringer i kommuneplanen
 • Landzonetilladelser
 • Varmeforsyningsplaner
 • Spildevandsplaner
 • Zonekort

De kommunalt indberettede planer har også en række forskellige suffiks, der henviser til, hvilken status planerne har:

 • kladde_v
 • forslag_v
 • vedtaget_v
 • aflyst_v

Hvis du således ønsker at indhente de vedtagne lokalplaner, skal du vælge temaet Theme_pdk_lokalplan_vedtaget_v.

Det har vist sig, at der ofte forvirring omkring nogle temaer:

 • Kommuneplanramme: Indeholder kun rammer, der har direkte ophæng i en kommuneplan.
 • Kommuneplanramme_alle: Indeholder rammer, der enten har ophæng i kommuneplanen eller et kommuneplantillæg.
 • Kommuneplantillæg: Indeholder kun rammer, der har ophæng i kommuneplantillæg.

Theme_lpd

Theme_lpd-gruppen indeholder de statslige landsplandirektiver blandt andre asylcentre og sommerhusområder.