01.05.2019

Udviklingsområder

Den moderniserede planlov giver mulighed for at udpege udviklingsområder inden for kystnærhedszonen uden særlige landskabs-, natur- eller miljøinteresser.

Hvert fjerde år kan kommunalbestyrelserne ansøge erhvervsministeren om at udarbejde landsplandirektiv for udviklingsområderne i ksytnærhedszonen. 

I udviklingsområderne får kommunerne større adgang til at planlægge for udvikling af byer og landsbyer samt give tilladelse til anlæg svarende til de generelle regler i landzone.

Planlægning for udviklingsområder 

Udpegningen af udviklingsområder i kystnærhedszonen er en ny mulighed for kommunalbestyrelserne til at fremme vækst og udvikling i de kystnære områder samtidig med at rammen for at sikre udvikling af sammenhængende naturområder styrkes. Udviklingsområder er områder hvor der ikke kræves en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering. 

Områder uden særlige landskabs-, natur- eller miljøinteresser

Udviklingsområder er områder inden for kystnærhedszonen uden særlige landskabs-, natur- eller miljøinteresser. Udviklingsområder vil som udgangspunkt ikke ligge helt ude ved kysten, men lidt inde i landet. Dog kan udviklingsområder åbne mulighed for udvikling af om­råder tæt ved kysten, hvor der ikke er særlige landskabs-, natur- og miljøinteresser, fx omkring byer og på små og mellemstore øer.

Kommunalbestyrelsens  udpegning af udviklingsområder i kystnærhedszonen  sker parallelt med udpegningen af eksisterende og potentielle naturområder til Grønt Danmarkskort. Arealer der indgår i Grønt Danmarkskort kan ikke indgå i kommunens udpegning af udviklingsområder.

Udpegning og ansøgning

Kommunalbestyrelsen kan udpege de ønskede udviklingsområder i en kommuneplanstrategi. Udpegningerne skal være baseret på en konkret og systematisk vurdering af kystlandskabet. Det kan fx være på baggrund af landskabskaraktermetoden eller en lignende metode, som er med til at kvalificere grundlaget for kommunernes udpegning af udviklingsområder.

Med udgangspunkt i en politisk vedtaget planstrategi med de afgrænsede udviklingsområder ansøger kommunalbestyrelsen erhvervsministeren om udarbejdelse af landsplandirektiv for områderne.

Frist for ansøgning og landsplandirektiv

Én gang hvert fjerde år vil erhvervsministeren fastsætte en frist for, at kommunalbestyrelserne kan indsende ønsker om udpegning af nye udviklingsområder inden for kystnærhedszonen.

På baggrund af kommunernes ansøgninger udsender erhvervsministeren et forslag til landsplandirektiv for udpegning af udviklingsområder inden for kystnærhedszonen. Erhvervsministeren vil i behandlingen af ansøgningerne se på sammenhængen på tværs af kommunegrænser, herunder hensynet til de nationale interesser i kystlandskabet og sammenhængen til det kommunalt udarbejdede Grønt Danmarkskort.

Processen, for at udarbejde landsplandirektiv for udpegning af udviklingsområder i kystnærhedszonen, vil følge de almindelige planprocedurer. Forslag til landsplandirektiv vil således blive sendt i offentlig høring i mindst 8 uger. Herefter kan erhvervsministeren udstede det endelige landsplandirektiv.

Den 21. januar 2019 fremlagde Erhvervsministeren forslag til landsplandirektiv for udviklingsområder i kystnærhedszonen. Ansøgningsfrist for næste ansøgningsrunde er fastsat til den 1. december 2019. 

Læs mere om udviklingsområder og proces i Vejledning om Udviklingsområder i kystnærhedszonen.