Planområdet blev 21. januar overført til nyt Indenrigs- og Boligministerium. Vi arbejder på at opdatere hjemmesiden.

01.05.2019

Turismeplanlægning

Den kommunale turismeplanlægning understøtter vækst og udvikling, og særligt i kystområderne bidrager turismeerhvervet væsentligt til den danske samfundsøkonomi. 

Turismen i de kystnære områder rummer mulighed for at styrke den lokale erhvervsudvikling gennem turisme. 

Moderniseret Planlov

Det er et mål for regeringen at skabe nye muligheder for vækst og udvikling i hele landet, og den moderniserede planlov skal bl.a. understøtte kommunernes arbejde med at fremme turismen i de kystnære områder.

Planlægning for turismeudvikling

Det er en national interesse, at turismeerhvervet og de rekreative muligheder i kystområderne understøttes af kommunerens planlægning samtidig med at der tages hensyn til natur, landskab og miljømæssige værdier.

Der stilles i planloven særlige krav til planlægning for ferie- og fritidsanlæg og sommerhusområder i kystnærhedszonen, herunder også for udviklingsområderne.

Se også: Turisme
Se også: Kystnærhedszonen

Oprydning i uaktuelle reservationer

Der gennemføres en oprydning i ikke-udnyttede, uaktuelle kystnære reservationer til ferie- og fritidsanlæg i kommuneplanerne. 

På baggrund af kommunernes gennemgang af de uaktuelle reservationer vil der bliver taget stilling til gennemførelsen af den forsøgsordning for innovative og miljømæssigt bæredygtige turismeprojekter, som er muliggjort i planloven.

Se også: Ferie og fritid

Omplacering af sommerhusområder

Sommerhusområder er omdrejningspunkt for turismen uden for de større byer og vigtige rekreative områder for befolkningen. Samtidig er sommerhusområderne med til at understøtte butikslivet og skabe arbejdspladser lokalt.

For at give bedre vilkår for turismeerhvervet åbner den moderniserede planlov for omplacering og inddragelse af kystnære sommerhusområder.

Se også: Sommerhuse

Oplevelsesøkonomi

Oplevelsesøkonomien er et væksterhverv, der kan tiltrække turister og skabe job. Flere danske kommuner har igennem de senere år satset på at udvikle lokale oplevelsesøkonomiske centre i form af et eller flere geografisk afgrænsede områder, som anvendes til at samle oplevelsesøkonomiske tilbud. Det kan fx være inden for:

  • sport
  • koncerter
  • forlystelser
  • ferie-og fritidsaktiviteter

Arbejdsgruppe om oplevelsesøkonom

For regeringen udgør de oplevelsesøkonomiske centre en vækstmulighed både for lokalområderne og for dansk turisme. 
Udnyttelse af vækstpotentialet kræver, at der er gode vilkår for udvikling af de oplevelsesøkonomiske centre.

Se mere her

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme

I november 2015 udpegede regeringen ti forsøgsprojekter for kyst- og naturturisme, som forventes at kunne tiltrække udenlandske turister og samtidig indpasses i kystlandskabet.

Regeringen har vurderet, at de ti projekter vil være med til at trække flere turister til de danske kyster og skabe vækst og arbejdspladser lokalt.

Med projekterne er der fundet en balance mellem naturen som kommunernes største aktiv og samtidig en forståelse for, at der skal være nogle faciliteter, som kan trække besøgende til. Forsøgsprojekterne vil betyde, at flere beboere og turister vil få glæde af Danmarks kyster.

Læs også: Pressemeddelelse om meddelte tilladelser

Forsøgsordning for turismeprojekter 

Der er med planloven fra 2017 mulighed for en ny og styrket forsøgsordning, som blandt andet giver mulighed for på visse vilkår at søge om udlæg af nye sommerhusområder som en del af turismeprojektet. 

Kystferiebyer

De danske kystområder kan tiltrække flere turister. Kommunerne kan gennem den fysiske planlægning medvirke til at understøtte denne udvikling.

Med rapporten om turismeudvikling i landets kystferiebyer i landets yderområder sættes der fokus på en række konkrete initiativer, som kommunerne kan anvende i for at fremme en udvikling i turismeerhvervet.

Læs også: Rapport om Turismeudvikling i yderområder – kystferiebyer (pdf)

Dialogforum om turismeplanlægning

Den daværende regering nedsatte i 2010 Dialogforum om turismeplanlægning, som i årene 2010 – 2015 mødtes jævnligt for at drøfte, hvilke muligheder og begrænsninger planloven satte for en udvikling af den danske kyst- og naturturisme på det tidspunkt.

Dialogforum om turismeplanlægning har afleveret to rapporter, hvoraf hovedindholdet i drøftelserne fremgår. Det handler om muligt indhold i turismepolitiske overvejelser og om, hvordan landets kommuner kan understøtte en udvikling i turismeerhvervet gennem den fysiske planlægning.

Læs også: Rapport fra Dialogforum 2011 (pdf)

Læs også: Rapport fra Dialogforum 2014 - 15 (pdf)