27.10.2017

Sommerhuse

Den nye planlov giver mulighed for udlæg af nye sommerhusområder. Dog skal kommunen i planlægningen placere nye sommerhusområder, så de ikke medfører et øget behov for kystbeskyttelse.

Både planloven og sommerhusloven indeholder bestemmelser om sommerhuse, herunder bl.a. regler om sommerhusgrunde og -områder, pensionistreglen og regler om anvendelse af sommerhuse i vinterhalvåret. I visse tilfælde er der krav om tilladelse til erhvervelse og udlejning af ferieboliger.

Sommerhuse i sommerhusområder

Danmark er efter planloven inddelt i zoner: Byzoner, landzoner og sommerhusområder.
 
Sommerhuse i sommerhusområder må som hovedregel kun benyttes i sommerhalvåret og - ifølge det såkaldte forbud mod helårsbeboelse - til kortvarige ferieophold i vinterhalvåret.
 
Reglerne skal:
 
  • sikre, at sommerhusområder fastholdes til rekreative formål.
  • hindre, at sommerhusområderne udvikler sig til parcelhuskvarterer.
  • medvirke til, at der ikke opstår et uhensigtsmæssigt pres for at udlægge nye sommerhusområder.

For at sikre de værdifulde landskaber ved kysterne er der i planloven særlige begrænsninger for inddragelse af nye sommerhusgrunde i kystområderne, se nedenfor.

Moderniseret planlov

Sommerhusområder er omdrejningspunkt for turismen uden for de større byer og vigtige rekreative områder for befolkningen. Samtidig er sommerhusområderne med til at understøtte butikslivet og skabe arbejdspladser lokalt.
 
For at give bedre vilkår for turismeerhvervet åbner den moderniserede planlov for omplacering og udlæg af nye sommerhusgrunde i kystnærhedszonen.

Udlæg af kystnære sommerhusområder

Den moderniserede planlov giver mulighed for udlæg af nye sommerhusområder med op til 6.000 nye sommerhusgrunde inden for kystnærhedszonen. Det kan dog kun ske under forudsætning af, at kommunalbestyrelserne lader områder med mindst 5.000 ubebyggede sommerhusgrunde i kystnærhedszonen tilbageføre til landzone.

Se også: Kystnærhedszonen

Omplacering af sommerhusområder

Større ubebyggede sommerhusområder kan byttes med udlæg nye i forholdet 1:1 i de kommuner, hvor det er muligt.

Der kan ikke udlægges nye sommerhusgrunde inden for naturområder beskyttet af naturbeskyttelsesloven, herunder inden for strandbeskyttelseslinjen eller i klitfredede områder.