26.10.2017

Solenergianlæg

Kommunal planlægning for arealanvendelse til solenergianlæg, dvs. solceller og solfangere, er vigtig, da det er tekniske anlæg, der ofte er meget arealkrævende.

I planlægningen af solenergianlæg bør indgå konkret vurdering og afvejning af anlæggets placering ift. fordele og ulemper, fx ved placering i det åbne land eller tæt på en by.

Energiforsyningen i Danmark

Det er regeringens mål, at Danmarks energiforsyning i 2050 skal være uafhængig af fossile brændsler. Solenergianlæg spiller her en vigtig rolle. 

Planloven indeholder ikke et specifikt krav om, at kommunen udpeger områder til placering af solenergianlæg, men det kan med fordel gøres, så placeringen er afvejet i forhold til andre arealinteresser, og så interesserede kan se, hvor i kommunen det evt. er muligt at placere solenergianlæg.

Lokalisering i forhold til aftagere og modtagere

Ved planlægning for solenergianlæg bør der først og fremmest sigtes efter en lokalisering i nærheden af energikildeleverandørerne og energiaftagerne.

Indpasning i forhold til omgivelserne

I udgangspunktet skal solenergianlæg placeres på arealer i direkte tilknytning til et byområde. 

Der vil dog være konkrete tilfælde, hvor dette enten ikke vil være muligt eller ikke vil være hensigtsmæssigt, og hvor en placering i det åbne land vil være løsningen.

Placering i åbent land

Ved en placering i det åbne land skal kommunen redegøre for placeringen, herunder begrunde, hvorfor en placering i tilknytning til eksisterende byområder ikke er mulig i det konkrete tilfælde, fx

  • som følge af kystnærhed og/eller konkrete natur- og landskabsudpegninger, fredninger m.v.
  • fordi solenergianlægget vil blive for dominerende, hvis det placeres tæt på en by.

Udover en begrundelse for den konkrete placering skal der foretages en afvejning i forhold til beskyttelseshensynene i det åbne land. 

Solenergianlæg vurderes som udgangspunkt ikke at kunne rummes inden for en række af de særlige beskyttelsesområder, som skal udpeges i kommuneplanen, for eksempel landskaber, naturnetværk, kulturmiljø og geologi, idet solenergianlæg ofte vil udgøre markante fremmedelementer i landskaberne. 

Fastholdelse i landzone

Solenergianlæg vil have en begrænset levetid, og det forudsættes, at arealerne til opstilling af solenergianlæg uanset lokalisering i det åbne land eller i tilknytning til et byområde kan reetableres til natur- eller landbrugsformål efter endt drift. Derfor skal arealer udlagt til solenergianlæg fastholdes i landzone.

Særligt om placering i kystnærhedszonen

Planlægning i kystnærhedszonen kræver en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse, hvilket skal sikre, at kystnærhedszonen friholdes for byggeri og anlæg, som ikke er afhængigt af en kystnær placering.

En planlægningsmæssig begrundelse kan fx være:

  • udnyttelse af eksisterende infrastruktur til energiforsyning.
  • understøttelse og effektivisering af eksisterende funktioner.

Den særlige planlægningsmæssige eller funktionelle begrundelse vil i alle tilfælde skulle afvejes i forhold til den påvirkning, som anlægget vil have på kysten og de hensyn, som kystnærhedszonen skal varetage. 

Se også: Kystnærhedszonen