26.09.2018

Seneste ændringer

På denne side vil der løbende blive noteret ændringer, der har væsentlig betydning for tredjepartsudviklingen. 

Opdatering af datamodel og SOAP for Plandata.dk

Denne side bruges til at orientere om kommende ændringer af SOAP'en for Plandata.dk Plandk2+.

Dette har især betydning for 3. parts leverandører, da ændringerne i SOAP'en vil have betydning for 3. parts programmer.

Alle ændringer og regler, som beskrives på denne side, vil blive implementeret i SOAP'en for Plandata.dk, som du kan finde her: 

Plandata.dk SOAP

PreProd Plandata.dk SOAP

Herunder finder du de væsentligste ændringer.

Ændringer der forventes implementeret i uge 42 2018

Angiv tværgående bestemmelser på lokalplaner og lokalplandelområder

Det bliver muligt at angive tværgående bestemmelser på tværs af flere lokalplandelområder. Ved angivelse af omfangsbestemmelser for en lokalplan skal det være muligt at angive en 'tværgående bestemmelse' som gælder for flere delområder som helhed, hvor følgende er gøldende: 

 • Bestemmelsen kan være et etageareal eller en bebyggelsesprocent
 • Bestemmelsen skal gælde for mindst 2 delområder (ikke byggefelter) som findes på planen
 • Bestemmelsen kan gælde for en specifik anvendelse
  • Den tilknyttede anvendelse skal være angivet på de relevante delområder
  • Der kan tilføjes flere bestemmelser, dog maks én pr. specifik anvendelse
  • Der må ikke være mere end en tværgående bestemmelse som ikke er tilknyttet en specifik anvendelse

 

Ændringer der er implementeret den 25/09-2018

Oprettelse af fire typer byggefelter

I Plandata.dk er der nu implementeret fire typer af byggefelt, som skal bruges ifm. indberetning. De fire tper er listet og beskrevet herunder.

1. Byggefelt der begrænser byggeret
Definition: Byggefeltet dikterer at alt byggeri skal ligge indenfor dette byggefelt. Byggefeltet begrænser derved byggeretten på de øvrige dele af (del)området, da der ikke må bygges. Der kan ikke angives etageareal for denne byggefelttype

2. Byggefelt der delvist begrænser byggeret 
Definition: Byggefeltet dikterer, at en vis andel af byggeriet skal ligge indenfor byggefeltet. Byggefeltet begrænser delvist for byggeretten på de øvrige dele af (del)området. Der skal angives etageareal for denne byggefelttype

3. Vejledende byggefelt
Definition: Det er intentionen at byggeriet placeres indenfor dette byggefelt men kan ændres ved planens realisering

4. Byggefelt med særligt udpeget anvendelse
Definition: Et byggefelt som dikterer en placering af en særlig anvendelse, fx teknisk anlæg, som ellers ikke er tilladt ifølge planen.

Følgende regler er implementeret for byggefelts typerne, som skal opfyldes ved indberetning og brug af SOAP.

 • Byggefelttype skal være angivet hvis delområdet er et byggefelt
 • Såfremt byggefeltet er typen 'Byggefelt med begrænsende byggeret' kan der IKKE angives et etageareal
 • Der må fortsat angives antal etager og max. højde
 • Såfremt byggefeltet er typen 'Byggefelt med delvist begrænsende byggeret' SKAL der angives et etageareal
 • Der må fortsat frivilligt angives antal etager og max. højde
 • Såfremt byggefeltet er typen 'Vejledende byggefelt' eller 'Særligt udpegede byggefelt' er det frivilligt at angive etageareal, antal etage eller max højde
 • Ved angivelse af et etageareal på et byggefelt skal det være muligt at angive Etageareal enhed "Den enkelte ejendom" eller "Området som helhed"
 • Såfremt byggefelt er 'Byggefelt med begrænsende byggeret' eller 'Byggefelt med delvist begrænsende byggeret' skal specifik anvendelse, såfremt det er angivet, svare til specifik anvendelse angivet for delområdet eller lokalplanområdet
 • Byggefelter som er 'Byggefelt med begrænsende byggeret' eller 'Byggefelt med delvist begrænsende byggeret' må ikke være indenfor samme delområde eller planområde som der nedbrydes omfang fra
 • Såfremt byggefelt er 'Særligt udpegede byggefelt' skal der være angivet specifik anvendelse

 

Ændring i oplysninger om vindmøller

Feltet ''Vindmølle beskrivelse''' tilføjes på kommuneplanrammer, lokalplandelområder og lokalplaner
SOAP-reglernel ændres således at: Såfremt ''Megawatt'' eller ''Vindmølle beskrivelse'' er angivet og "Vindmølleanlæg (8111)" IKKE er angivet så vil man få fejl.

Det vil sige at hvis der er en værdi i megawatt eller vindbeskriv så skal der være angivet Vindmølleanlæg (8111) i en af de specifikke anvendelser i byggeomfang eller i hovedtabellen (lokalplan, lokalplandelområde, eller kommuneplanramme). 

Det er valgfrit om man vil angive megawatt eller en beskrivelse for et vindmølleanlæg, men man må kun angive en megawatt og/eller beskrivelse hvis en af de specifikke anvendelser er koden 8111

 

Ændring i angivelse af udstykningsoplysninger på kommuneplanramme, lokalplan eller lokalplandelområde

 • Det bliver muligt at angive minimum udstykningsstørrelse gældende for en anvendelseskategori på en kommuneplanramme, lokalplan eller lokalplandelområde. 
 • Felterne ''minudsdbl'', ''minuds2fam'' og ''minudsraek'' udgår fra kommuneplanrammer, lokalplaner og lokalplandelområder
 • Feltet ''minuds'' ændres så det kan tilføjes flere gange og skal kunne tilknyttes specifik anvendelseskategori
  • Det vil være muligt at angive at et område ikke må udstykkes (true/false)
 • Oplysningen kan angives på en lokalplan, lokalplandelområde eller kommuneplanramme
  • SOAP-regler om udstykning ændres derfor
  • iudstykreg skal være angivet hvis mindst et ''minuds'' ikke er udfyldt
  • Det skal være muligt at tilknytte et minuds til en specifik anvendelse
  • Flere end én ''minuds'' må ikke være tilknyttet samme specifikke anvendelse
  • Flere end én ''minuds'' må ikke være undladt at være tilknyttet en specifik anvendelse
  • ''minuds'' må kun tilknyttes specifik anvendelse som er tilknyttet området (Rammen/lokalplanen/delområdet)
  • Såfremt der er angivet at der ikke må udstykkes må man ikke angive en minimum udstykningsstørrelse
  • Såfremt der ikke markeret at ''udstykning ikke reguleres'' så skal der enten være angivet en minimum udstykningsstørrelse ELLER at området ikke må udstykkes
  • Såfremt det er markeret at udstykning ikke reguleres må der ikke angives at der ikke må udstykkes