22.07.2019

Produktionserhverv

Kommunerne skal planlægge for produktionserhverv ved at afgrænse de erhvervsområder i kommuneplanen, som helt eller delvist skal forbeholdes produktionsvirksomheder. 

Formålet med planlægning for produktionserhverv er at undgå miljøkonflikter og sikre virksomhedernes udviklingsmuligheder. 

Planlægning for produktionserhverv

Det er et overordnet nationalt hensyn at sikre vækst og erhvervsudvikling, herunder at undgå skærpede miljøkrav og sikre produktionsvirksomhedernes drifts- og vækstbetingelser.

Kommunerne skal i planlægningen af produktionserhverv tage hensyn til, hvordan omgivelserne påvirkes af:

  • støj
  • lugt
  • støv
  • anden luftforurening.

Produktionsvirksomheder er de ca. 15.000 virksomheder, der er omfattet af kravet om miljøgodkendelse eller om regelmæssige tilsyn, dvs. virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen, maskinværkstedsbekendtgørelsen, eller virksomheder anført på brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1, dog ikke husdyrbrug.

Kommunernes planlægningsopgaver

Det er kommunernes opgave at:

  1. udpege og afgrænse områder forbeholdt produktionsvirksomheder: De erhvervsområder, som fremover helt eller delvist skal forbeholdes produktionsvirksomheder, skal afgrænses i kommuneplanen, og det skal sikres, at der fortsat vil være lokaliseringsmuligheder for nye virksomheder og anlæg, som af miljøhensyn ikke kan integreres i den øvrige by. 

  2. tage højde for produktionsvirksomhedernes udviklingsplaner ift. naboarealer: Der skal som minimum udpeges en 500 m konsekvenszone omkring erhvervsområder forbeholdt produktionserhverv. Hvis der sker ændring af arealanvendelsen inden for denne zone, kræver det redegørelse for beskyttelsen af omkringliggende produktionserhverv. 

  3. forholde sig til luftforurening generelt: Udover at kommunerne skal forholde sig til støjpåvirkning af produktionserhverv, skal de tilsvarende sikre, at lugt, støv og anden luftforurening inddrages i planlægningen for ændret anvendelse på arealer omkring produktionsvirksomheder. Det betyder, at der i en lokalplan ikke må inddrages et forureningsbelastet areal til forureningsfølsom anvendelse, medmindre der i lokalplanen fastsættes bestemmelser om etablering af de nødvendige afværgeforanstaltninger, der sikrer, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier kan overholdes. 

Transformationsområder for støjbelastede arealer 

For at muliggøre opførelse af nye boliger på varigt støjbelastede og centralt beliggende arealer i byen, uden at det giver grundlag for skærpede miljøvilkår for de omkringliggende eksisterende virksomheder, er der indført en særlig planlægningsmodel, som betyder, at kommunerne kan udpege op til to transformationsområder i hver 4-årig planperiode.

I transformationsområdet er der mulighed for at opføre boliger beliggende i første række mod en produktionsvirksomhed, selvom støjen er op til 5 dB over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj. Se mere i vejledning om produktionsvirksomheder.

Beskyttelse af kommunale og statslige anlæg i landzone 

Planlovens mulighed for at ændre anvendelse af overflødiggjorte bygninger uden landzonetilladelse kan potentielt føre til miljøkonflikter med statslige og kommunale anlæg. 

Disse umiddelbare rettigheder gælder derfor ikke i støjkonsekvensområder omkring anlæg af national interesse, dvs. statsligt og kommunalt udpegede støjkonsekvensområder omkring flyvepladser godkendt efter luftfartslovens § 55, lægehelikopterflyvepladser, militære flyvepladser,
forsvarets skydebaner, forsvarets øvelsespladser og skyde- og øvelsesterræner og vindmøller samt de af kommunalbestyrelsen udpegede konsekvensområder omkring tekniske anlæg, vindmøller og støjende fritidsanlæg mv.

Virksomheder med særlige beliggenhedskrav

Ifølge planlovens § 11 a, pkt. 6 skal kommuneplanen indeholde retningslinjer for beliggenheden af områder til virksomheder m.v., hvortil der af hensyn til forebyggelse af forurening må stilles særlige beliggenhedskrav.

Begrebet »virksomheder, der stiller særlige beliggenhedskrav« skal ses i sammenhæng med miljøbeskyttelseslovens kap. 5. Udover særlig forurenende industrivirksomheder er det anlæg som fx rensningsanlæg mv. (vandforurening), affaldsanlæg (luft, støj, jord, vand), lufthavne (støj), flyvepladser (støj), motorbaner, knallertbaner, skydebaner (støj), samt militære øvelsesterræner (støj). 

Havne

Der skal sikres de bedst mulige betingelser for den fortsatte udvikling af de centrale havne som effektive transportknudepunkter og som erhvervsområder for aktive konkurrencedygtige virksomheder. 

På nationalt niveau skal der være tilstrækkelig havnekapacitet og placeringsmuligheder for virksomheder, der anvender søtransport. Det gælder fx havnearealer til opretholdelse af energiforsyningen, herunder forsyning med og fremstilling af biobrændsler, udskibning af olieprodukter, elværkernes havne, oplag mv. 

Hensyn til nationale interesser

Kommunen er planlæggende myndighed på erhvervsområdet, men Erhvervs- og vækstministeren skal fremsætte indsigelse over for et forslag til kommuneplan og ændringer til en kommuneplan, der ikke er i overensstemmelse med nationale interesser vedrørende vækst og erhvervsudvikling.