13.04.2018

Overgangsperiode

Overgangen fra PlansystemDK til Plandata.dk forventes at strække sig frem til 1. juni 2018. Overgangsperioden vil blandt andet blive brugt på at konsolidere og validere data til Plandata.dk.

Vigtige opgaver i overgangsperiodens faser er:

 • Konsolidering af geometrier
 • Validering af rå-registrering
 • Undervisning af sagsbehandlere.

Løbende opdateringer og sideløbende anvendelse af de to plansystemer må påregnes i overgangsperioden. Væsentlige opdateringer vil blive varslet via driftsmeddelelser.

Der er etableret et midlertidigt, lukket it-system (arbejdsdatabase) til data fra rå-registreringen (den grundlæggende registrering, tidligere omtalt som førstegangsregistreringen). Herfra kan kommunerne trække på data via WFS.

KL og Erhvervsstyrelsen er i gang med forhandlinger vedrørende kompensation af kommunale ressourcer relateret til arbejdet med konsolidering og validering af data.

Fase 1: Konsolidering af geometrier

I første fase skal kommunerne tage stilling til hvilke af deres lokalplangeometrier, de ønsker, det fremtidige digitale plangrundlag skal baseres på. 

Det betyder, at hver enkelt kommune skal danne sig et overblik over, om det - for kommunen selv - bedst kan svare sig:

 1. at bruge geometrierne fra rå-registreringen
 2. at beholde kommunens gamle geometrier og tilrette de underliggende geometrier (delområder og byggefelter).

Når kommunen har godkendt geometrierne, vil det være dette datasæt, der ligger til grund for fremtidige data i Plandata.dk.

Konsolideringen forventes afsluttet inden udgangen af maj måned.

Yderligere information om konsolideringsprocessen findes på siden:
Konsolidering af geometrier

Fase 2: Validering af rå-registrering 

Næste opgave for kommunerne består i at validere data fra rå-registreringen i et udsnit af de registrerede lokalplaner ift., hvorvidt lokalplanen er retvisende registreret ift. lokalplanens juridiske reguleringer.

Hvis lokalplanen ikke er retvisende registreret ift. lokalplanens juridiske reguleringer, skal de registrerede oplysninger korrigeres.

Det forventes, at arbejdet med validering går i gang i april-maj måned.

 

Backup af data

Arbejdet med konsolidering og validering af data ift. Plandata.dk indebærer ingen risiko for, at kommunernes data slettes eller på anden måde går tabt, idet Erhvervsstyrelsen gemmer en backup af kommunernes oprindelige indberetninger til PlansystemDK.

Kommunerne kan kontakte Erhvervsstyrelsen, hvis de får brug for de gamle data.

Data-ejerskab

1. juni 2018 forventes ejerskabet af data i Plandata.dk igen at overgå til kommunerne.
 
I bekendtgørelsen om Plandata.dk pålægges kommunen pligt til at kontrollere, at de registrerede oplysninger om anvendelses– og udnyttelsesmuligheder på deljordstykkeniveau er i overensstemmelse med planer, beslutninger og afgørelser efter planloven samt bygningsreglementet. Kommunen skal dermed kontrollere, at de oplysninger, der ligger til grund for beregningerne på de enkelte jordstykker, er i overensstemmelse med plangrundlaget m.v.
 
Se udkast til bekendtgørelse og andre relevante dokumenter på Høringsportalen.

Undervisning i brug af Plandata.dk

For at sikre, at kommunens sagsbehandlere er i stand til at varetage den manuelle indberetning i Plandata.dk og sikre den efterfølgende nedbrydning på deljordstykkeniveau, vil Supporten udarbejde en række videoguides, der på en letforståelig måde forklarer, hvordan man indberetter via Plandata.dk.

Videomaterialet forventes at blive sendt ud løbende fra medio april, når der lanceres nye funktionaliteter i Plandata.dk.

Overgangsperioden i grove træk

Perioden 3. januar 2018 - 1. juni 2018:

 • Indberetningspligten løses ved at indberette direkte i Plandata.dk – efter datamodel PlanDK2+ og PlanDK3.
 • Kommunerne kan vælge af registrere planer mv. i Plandata.dk. Indberetningspligten af planer mv. kan alternativt løses ved at indberette via PlansystemDK efter gamle datamodeller. Med undtagelse for landzonetilladelser, som kun kan registreres via Plandata.dk. Perioden er en overgangsordning, hvor kommunen har tid til at blive fortrolig med registrering i Plandata.dk.
 • Erhvervsstyrelsen påtager sig at registrere planer og oplysninger fra planer som indberettes via PlansystemDK til Plandata.dk.   
 • Ændringer, herunder fejlretninger, til vedtagne planer sker i Plandata.dk. ERST kan assistere i forhold til at foretage ændringer og fejlretninger i Plandata.dk.
 • Data udstillet via Plandata.dk.
  • Redigering, kortmodul og udstilling af data fra PlansystemDK de-aktiveres.

Perioden 1. juni 2018 - 30. juni 2018:

 • Der udstedes en ny bekendtgørelse for det digitale planregister ’Plandata.dk’ med ikrafttrædelsesdato fra 1. juni 2018.
 • Kommunerne får pligt til at registrere planer mv gennem Plandata.dk.
 • Kommunerne får fra 1. juni 2018 ansvaret for at vedligeholde de data, der ligger i Plandata.dk, som vedrører den enkelte kommune.
 • Det vil i perioden forsat være muligt for kommunerne at tage kontakt til Erhvervsstyrelsen for at få assistance med at registrere planer mv. via Plandata.dk.
  • Der vil i særlige tilfælde efter konkret aftale med Erhvervsstyrelsen kunne åbnes for at indsende planer via de gamle datamodeller.
 • Erhvervsstyrelsen assisterer i perioden kommunerne med at rette fejl i data, som fx identificeres i forbindelse med kommunernes gennemgang af data. 

Spørgsmål vedrørende Plandata.dk

Hvis du har spørgsmål til Plandata.dk af teknisk karakter, kan du skrive til Supporten.

Se også ofte stillede spørgsmål under FAQ - spørgsmål og svar.