19.10.2021

Overflødiggjorte bygninger

Udlejning af ferieboliger, som indrettes i overflødiggjorte bygninger i landzone, kræver en tilladelse efter sommerhusloven fra Bolig- og Planstyrelsen. Læs mere om regler og praksis her.

Udlejningstilladelse efter sommerhusloven

Udlejning af ferieboliger, som indrettes i overflødiggjorte bygninger i landzone, kræver en tilladelse efter sommerhusloven. Det er ét af de særlige tilfælde, hvor der kan opnås en tilladelse til erhvervsmæssig udlejning efter sommerhusloven under nærmere forudsætninger og vilkår. Disse forudsætninger og vilkår afhænger af, om den overflødiggjorte bygning er beliggende inden eller uden for kystnærhedszonen og i udviklingsområderne.

Landzonetilladelse og indhentning af vejledende udtalelse fra Bolig- og Planstyrelsen efter sommerhusloven

Etablering/indretning af flere ferieboliger i overfløddiggjorte bygninger i landzone kræver altid en landzonetilladelse efter planlovens § 37, jf. § 35.

Etablering af én feriebolig i overflødiggjorte bygninger i landzone kræver ikke en landzonetilladelse, hvis betingelserne i planlovens § 37 er opfyldt.

Når kommunen modtager en ansøgning om landzonetilladelse til indretning af ferieboliger i overflødiggjorte bygninger, kan kommunen indhente en vejledende udtalelse fra Bolig- og Planstyrelsen om mulighederne for, at ansøger kan opnå en tilladelse til udlejning af ferieboligerne efter sommerhusloven.

Anmodningen om en vejledende udtalelse skal sendes til Bolig- og Planstyrelsen via . Anmodningen bør indeholde selve ansøgningen om landzonetilladelse samt en nærmere beskrivelse af den konkrete sag.

Landzonen uden for kystnærhedszonen og uden for klitfrednings- og strandbeskyttelseslinjen samt i udpegede udviklingsområder  

I disse områder kan der efter en konkret vurdering gives tilladelse til udlejning af ferieboliger på op til 100 m2 pr. feriebolig, som indrettes i overflødiggjorte bygninger (f.eks. mejerier og skoler).

Det er en betingelse for udlejningstilladelsen efter sommerhusloven, at:

  • ferieboligerne etableres i bygninger, der reelt er overflødiggjorte,
  • bygningerne ikke er opført inden for de seneste fem år,
  • bygningerne er egnede til formålet og har en reel bygningsværdi, herunder må de ikke være en ruin,
  • indretning af ferieboligerne ikke indebære, at bygningerne om- eller tilbygges i væsentlig grad,
  • den enkelte feriebolig skal fungere som en selvstændig enhed og skal kunne udlejes separat.

Der kan ikke gives tilladelse til:

  • at indrette ferieboliger i fx staklader, presenninghaller, skure, carporte m.v.,
  • nedrivning af overflødiggjorte bygninger med henblik på genopførelse af udlejningsferieboliger.

Landzonen inden for kystnærhedszonen og/eller inden for klitfrednings- eller strandbeskyttelseslinjen 

I disse områder kan der efter praksis gives tilladelse til udlejning af op til 10 ferieboliger på op til 100 m2 pr. feriebolig, som indrettes i overflødiggjorte landbrugsbygninger.

De betingelser som er angivet i punktform ovenfor gælder også for landzonen inden for kystnærhedszonen.

Hvordan ansøger man om en tilladelse?

Ansøgninger om tilladelse til udlejning af ferieboliger, der indrettes i overflødiggjorte bygninger skal ske ved brug af denne ansøgningsblanket.

Baggrund for administrativ praksis om overflødiggjorte bygninger

Der er et voksende antal tomme landbrugsbygninger, tidligere skolebygninger, gamle mejerier m.v. i landdistrikterne. Dette skyldes bl.a. strukturudviklingen i landbruget, hvor landbrug slås sammen til større bedrifter. Dertil kommer et svagt boligmarked og befolkningstilbagegang i landdistrikternne, som har medført flere tomme bygninger, særligt i de tyndere befolkede dele af landet. Som følge af denne strukturudvikling er det muligt at opnå tilladelse til at foretage erhvervsmæssig udlejning af ferieboliger, der indrettes i bygninger, der er blevet overflødige i en bredere samfundsmæssig forstand og under nærmere forudsætninger og vilkår, se ovenfor.