Driftsmeddelelse20.02.2018 - 13:58

Nye snitflader og ny datamodel for Plansystemet

Som tidligere varslet bliver PlansystemDK moderniseret i 2017. Samtidig skifter systemet navn til Plandata.dk.

Moderniseringen indebærer, at datakvalitetens øges, at flere plantyper skal registreres, og at der bliver registreret flere oplysninger om de enkelte planer. Endvidere bliver der udviklet mere tidsvarende indberetnings- og upload-moduler, og SOAP-snitfladerne til brug for system til system integration bliver opgraderet. Endelig vil Plandata.dk indeholde en helt ny del, der kan levere plandata på (del-)jordstykkeniveau til brug for den nye ejendomsvurdering, som Skatteministeriet første gang udsender i 2018.

I det følgende beskrives datamæssige ændringer i Plandata.dk. Der vil løbende henvises til links til detaljerede beskrivelser af datamodel og snitflader.

Nye og ændrede data

I forbindelse med idriftsættelsen af ændringerne, vil der være nye og ændrede data i systemet, som dermed ikke vil matche de data, der er i jeres systemer - det gælder både for kommuneplanrammer og lokalplaner.

For at alle kan orientere sig om ændringerne og afprøve system-til-system-integration m.m. er der etableret et test-miljø, kaldet ”PreProd-miljø”. Dette miljø giver mulighed for at tilrette eksisterende systemer og applikationer til Plandata.dk. Adgangen til PreProd-miljøet beskrives i det følgende.

Det skal understreges, at der i forbindelse med implementeringen i løbet af efteråret 2017 kan ske ændringer i forhold til det nedenfor beskrevne. Information herom vil løbende blive kommunikeret via Plansystem.dk.

Information og Tid

Ændringer og udvidelser i Plandata.dk forventes at være gennemført i 2017, således at alle planer per 1. januar 2018 skal indberettes til systemet efter en ny datamodel.

Information om udviklingen vil løbende ske på Nyt Plandata.dk

Endvidere opfordres alle til at tilmelde sig Erhvervsstyrelsens nyhedsbrev.

Opdateret datamodel, PlanDK2+

Datamodellen, PlanDK2, til registrering af lokalplaner, kommuneplanrammer m.fl. bliver opdateret i en ny datamodel, kaldet PlanDK2+.

Fra den 25. september vil beskrivelsen af PlanDK2+være tilgængelig på Datamodeller - nyt Plandata.dk

De største fornyelser er

 • at flere plantemaer skal indberettes til Plandata.dk. Det gælder
  • landzonetilladelser
  • byggefelter
 • at det bliver obligatorisk at indberette planbestemmelser (anvendelsesbestemmelser og/eller bebyggelsesregulerende bestemmelser), hvis de er fastsat i planen.
 • at alle planbestemmelser skal knyttes til et digitalt, geografisk objekt, som viser det geografiske område, som de gælder for. Det kan være geografien for hele planområdet, for delområdet eller for byggefeltet. Det betyder:
  • at eventuelle delområder og byggefelter i lokalplaner skal indberettes, og at planbestemmelser skal indberettes for hvert delområde og byggefelt, hvis dette er fastsat i planen.
  • at hvis der findes planbestemmelser, som gælder på tværs af flere delområder, fx benævnt delområde A og B, skal der indberettes et nyt geografisk område bestående af det samlede areal af A + B.
  • at listen over ”specifikke anvendelseskategorier” udvides, og at det bliver muligt at angive flere specifikke anvendelser per område / delområde.
  • at planbestemmelser skal indberettes per ”specifik anvendelseskategori”, hvis dette er fastsat i planen.
  • at listen ”konkret anvendelse” udgår.

Tilføjelser til PlanDK3 -5 nye kommuneplanretningslinjer

Datamodellen PlanDK3, som gælder for kommuneplanretningslinjer, spildevandsplaner og varmeforsyning ændres ikke. Gå til datamodellen

Vær opmærksom på, at antallet af kommuneplanretningslinjer, der skal indberettes til Plandata.dk, er udvidet med 5 nye:

 1. Beliggenheden af omdannelses-landsbyer
 2. Områder til produktionserhverv
 3. Konsekvensområder (omkring produktionsområder pkt. 3)
 4. Transformationsområder (indeni konsekvensområder, pkt. 4)
 5. Konsekvensområder omkring tekniske anlæg

De 5 retningslinjer er i sommeren 2017 blevet implementeret i det nuværende Plansystem.dk og videreføres i fremtidens Plandata.dk.

Spildevandsplaner og varmeforsyningstemaer, som hører under anden lovgivning, men som i dag indberettes til PlansystemDK, videreføres uændret i Plandata.dk.

Nye SOAP-snitflader

System-til-system-snitflader er i dag implementeret som SOAP-snitflader, der gør det muligt at udvikle applikationer og systemer op mod Plansystem.dk. På længere sigt vil disse SOAP-snitflader blive afløst af REST-snitflader. Dette vil formentligt ske i 2018.

Her og nu opdateres de eksisterende SOAP-snitflader, så de kan håndtere PlanDK2+.

Se snitfladerne samt den teknisk beskrivelse af dem  

Det må forventes, at der vil ske justeringer til snitfladerne i løbet af efteråret.

I forhold til system-til-system-integrationer fortsætter man med samme sikkerhedsmodel over for PlansystemDK som hidtil, dvs. brugernavn og password.
Er man oprettet som bruger i PlansystemDK kan man benytte samme brugernavn og password til at få adgang til Plandata.dks PreProd-miljø. Ønsker man at blive ny bruger, kan man kontakte supporten.

Hvem er brugerne?

For at sikre overblik over hvem der benytter snitfladerne, og for at kunne kommunikere mere målrettet i fremtiden, vil vi bede alle, der benytter sig af snitfladerne, om at meddele det til supporten på mail eller telefon 35 29 12 00

Spørgsmål

Spørgsmål kan rettes til Plansystemets support på email: eller telefon 35 29 12 00.