01.03.2018

Lufthavne

Kommunalplanlægning skal som udgangspunkt tage hensyn til lufthavne, så byggeri eller anlæg ikke hindrer brugen af dem eller påvirker luftfartssikkerheden.

Det er en national interesse, at der i den kommunale planlægning tages hensyn til luftfartsanlæg, dvs. lufthavne og flyvepladser, som varetager landsdækkende og tværkommunale funktioner.

Hvad skal sikres i kommuneplanlægningen?

Planlægningen skal tage hensyn til lufthavne og flyvepladser, så brugen af anlæggene samt luftfartssikkerheden sikres. Der må derfor ikke etableres byggeri eller anlæg, der hindrer hensigtsmæssig anvendelse af luftfartsanlæggene eller påvirker luftfartssikkerheden, fx:

  • højt byggeri
  • vindmøller
  • skovrejsning.

Hvis der inden for indflyvningsplanerne omkring godkendte flyvepladser, andre luftfartsanlæg og militære flyvestationer planlægges for byggeri og anlæg med en højde på over 25 meter skal Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen høres.

Luftfartsanlæg, der er åbne for offentligheden, vil ofte være omfattet af indflyvningsplaner, der sætter grænser for, hvor højt der må bygges i nærheden af flyvepladserne.

Vindmøller

Vindmøller med en totalhøjde på 100 m eller mere samt vindmøller, som ønskes opført inden for indflyvningsplanerne til flyvepladser, skal anmeldes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, som kan udstede godkendelse efter høring af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Se også: Vindmøller

Risiko for sammenstød mellem fly og fugle

Flysikkerheden kan trues af fugle, og der skal derfor udvises særlig opmærksomhed, når der udpeges lavbundsarealer til genopretning til vådområder, idet vådområder typisk tiltrækker fugle.

Inden for en afstand af 13 km fra nærmere bestemte flyvepladser (se Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægning) må der ikke planlægges for anlæg, der kan tiltrække fugle, medmindre det er dokumenteret, at det ikke medfører øget risiko for sammenstød mellem fugle og fly. 

Kommunerne skal altid afklare med relevante myndigheder, om naturgenopretning kan ske, uden at flyvesikkerheden forringes.