Nyhed03.10.2018

Lovforslag om ændring af planloven fremsættes den 3. oktober

Regeringen fremsætter den 3. oktober 2018 et lovforslag om ændring af planloven, der bl.a. indeholder opfølgning på anbefalingerne fra landsbyudvalget og ekspropriationsudvalget. Derudover åbnes der op for planlægning for boliger i områder belastet af lugt, støv eller anden luftforurening og for helårsbeboelse i sommerhuse på Læsø.

Som opfølgning på aftalen fra juni 2016 "Danmark i bedre balance – Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet" mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, blev der nedsat Udvalg om levedygtige landsbyer og Ekspropriationsudvalget. Lovforslaget følger op på anbefalingen fra Udvalget for levedygtige landsbyer om at forpligte kommunerne til at foretage en strategisk planlægning, der aktivt tager stilling til udviklingen af kommunens landsbyer. Lovforslaget udmønter desuden anbefalingerne fra ekspropriationsudvalget vedrørende planloven om at styrke borgernes retssikkerhed ved at tydeliggørelse betingelserne og indføre en frist på fem år for at kunne ekspropriere til virkeliggørelse af en lokalplan.

Derudover gives mulighed for at opføre hermetisk lukkede boliger på arealer, som er belastet af lugt, støv eller anden luftforurening. For at give kommunerne bedre planlægningsmuligheder i byerne begrænses de kilder, som kommunerne skal tage hensyn til i lokalplanlægningen, til produktionsvirksomheder, transport- og logistikvirksomheder samt husdyrbrug. På Læsø gives kommunalbestyrelsen mulighed for at meddele op til 10 dispensationer årligt til udlejning af sommerhuse til helårsbeboelse. Endelig indføres en frist for kommunernes planlægning, således at sommerhusgrunde, der ikke er udlagt ved lokalplan inden for 4 år fra et landsplandirektiv er trådt i kraft, bortfalder.

Se det fremsatte lovforslag her