20.12.2018

Lokale naturråd

Kommunerne skal i 2018 oprette lokale naturråd, som skal bistå kommunerne med udpegning af Grønt Danmarkskort. På planinfo kan der udveksles informationer og idéer.

Kommuner og lokale naturråd inviteres til at sende informationer, som ønskes delt, til Erhvervsstyrelsen. Informationerne sendes til lokalnaturraad@erst.dk, hvorefter Erhvervsstyrelsen lægger dem på hjemmesiden. Det kan blandt andet være oplysninger om sekretariatskommuner og tidsfrister for indstilling af organisationers og foreningers repræsentanter til de lokale naturråd.

Kommunerne skal udpege Grønt Danmarkskort i kommuneplanen

Kommunerne skal i henhold til planloven udpege områder, der skal indgå i Grønt Danmarkskort. Udpegningen skal omfatte naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser samt økologiske forbindelser, potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser.

Kommunernes samlede udpegninger vil udgøre Grønt Danmarkskort (planloven, § 11 a, stk. 2).

Grønt Danmarkskort skal sikre en forstærket indsats for større og mere sammenhængende naturområder. Når Grønt Danmarkskort er færdigudpeget, skal kortet tjene som et strategisk planlægnings- og prioriteringsværktøj, der kan anvendes af både kommuner, staten, foreninger og fonde, som grundlag for en prioritering af kommende naturindsatser.

Kommunerne skal etablere lokale naturråd

Kommunalbestyrelserne skal oprette lokale naturråd, som skal bistå kommunerne med udpegning af områder, der skal indgå i Grønt Danmarkskort, se bekendtgørelse om etablering af lokale naturråd.

De lokale naturråd skal etableres senest den 15. januar 2018, og rådene skal afslutte deres arbejde senest den 15. juli 2018. Fristen for de lokale naturråds afslutning af deres arbejde er fastsat til den 15. juli 2018 af hensyn til de kommuner, der ønsker at udpege udviklingsområder i efteråret 2018, idet udpegningen af Grønt Danmarkskort og udviklingsområder skal ske parallelt i kommunernes planlægning.

Oprettelse af lokale naturråd

Der skal oprettes et lokalt naturråd inden for hvert af de 20 geografiske områder, som landets kommuner er inddelt i. Områderne fremgår af bekendtgørelsen.

I hvert af de 20 områder er der udpeget en kommune, som varetager sekretariatsbetjeningen af det lokale naturråd. Oplysningen om hvilken kommune, der er sekretariatskommune, skulle sendes til Erhvervsstyrelsen senest den 1. november 2017. Udpegningen af sekretariatskommuner skal offentliggøres på kommunernes hjemmesider.

Sekretariatskommunerne skal sikre oprettelse af de lokale naturråd. Alle kommuner skal offentliggøre oplysninger om oprettelse af lokale naturråd på kommunernes hjemmesider, herunder fastsætte en frist, som giver organisationer og foreninger minimum 4 uger til at indstille medlemmer til det lokale naturråd inden for det pågældende geografiske område.

Som det fremgår af vejledning om etablering af lokale naturråd, er det naturrådene, der tilrettelægger naturrådenes arbejde, herunder fastlægger tidsplanen for arbejdet.

Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen, har udsendt en vejledning om udpegning af Grønt Danmarkskort og naturbeskyttelsesinteresser i kommuneplanen (find vejledningen i boksen til højre).

KL

KL har på sin hjemmeside samlet oplysninger om de lokale naturråd, herunder om processen med kommunernes oprettelse af naturråd.