28.10.2017

Landskaber og geologi

Kommunernes planlægning for det åbne land skal sikre bevaringsværdige landskaber og større sammenhængende landskaber. Landskaberne har stor oplevelsesmæssig betydning og skal friholdes for byggeri og anlæg.

Kommunerne varetager planlægningen af det åbne land. I kommuneplanlægningen skal kommunerne tage hensyn til værdifulde landskaber, herunder større sammenhængende landskaber, og sikre, at de friholdes for byggeri og anlæg, så landskabernes oplevelsesværdi bevares. 
 
Det åbne lands sammenhængende og uforstyrrede landskaber har stor oplevelsesmæssig betydning og skal fortsat udgøre en væsentlig natur- og landskabsværdi. Det gælder fx
 
  • åbne kystlandskaber
  • ådalslandskaber
  • herregårdslandskaber
  • synlige geologiske formationer
  • landskaber med kulturspor.
Landskaberne i det åbne land er vigtige ressourcer for såvel den enkelte kommune som for landet som helhed. Attraktive landskaber har positiv betydning for den enkelte borger, fx i forbindelse med friluftsliv.
 
Landskabsoplevelserne er især knyttet til særlige bevaringsværdier, men også de såkaldte hverdagslandskaber er en vigtig del af landskabsvaretagelsen.

Påvirkning af landskabet

Udviklingen inden for energiproduktion, byudvikling, landbrug, skovbrug, infrastruktur og turisme fremskynder forvandlingen af det danske landskab. Desuden påvirker klimaændringerne kyst- og fjordlandskaber med erosion og oversvømmelse.
 
I benyttelsen af det åbne land er det vigtigt med et generelt fokus på, at nye anlæg og elementer udformes og placeres med henblik på at kunne bidrage til den landskabelige oplevelse.

Hvad skal kommuneplanlægningen sikre?

Bevaringsværdige landskaber og større sammenhængende landskaber skal udpeges i kommuneplanerne. Kommunerne kan bruge landskabskaraktermetoden til analyse af landskabsværdierne.