Planområdet blev 21. januar overført til nyt Indenrigs- og Boligministerium. Vi arbejder på at opdatere hjemmesiden.

11.01.2019

Kommuneplantillæg for to forsøgsmøller ved Velling Mærsk (vedtaget)

Erhvervsstyrelsen udsteder hermed Kommuneplantillæg nr. 7 til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2017-2029 for to forsøgsmøller ved Velling Mærsk.

Kommuneplantillægget fastlægger retningslinjer og rammer for to forsøgsvindmøller ved Velling Mærsk.

Ringkøbing-Skjern Kommune modtog i efteråret 2013 en anmeldelse af et vindmølleprojekt ved Velling Mærsk med 200 meter høje vindmøller. Daværende Naturstyrelsen, nu Miljøstyrelsen, er myndighed for vindmøller med en totalhøjde på over 150 meter og varetog derfor udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport for projektet. Da ansøgningen om VVM-tilladelse for vindmøllerne blev fremsendt før 1. januar 2014, udsteder Miljøstyrelsen VVM-redegørelse og VVM-tilladelse for forsøgsmøllerne, mens Erhvervsstyrelsen udsteder kommuneplantillægget. Forslaget til kommuneplantillæg var i offentlig høring fra den 10. oktober til den 12. december 2014.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. planlovens § 58, stk. 1, nr. 3. Klageberettiget er enhver med en retlig interesse i sagens udfald, samt landsdækkende foreninger og organisationer hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. planlovens § 59, stk. 1 og 2.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen og udløber således den 8. februar 2019. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb.

En klage har ikke opsættende virkning, med mindre Planklagenævnet bestemmer andet.

Klageportal

Du klager via klageportalen, som du finder et link til på Planklagenævnets hjemmeside som angivet nedenfor.

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/vejledning/

Du logger på klageportalen med NEM-ID.

Klagen sendes gennem klageportalen til Erhvervsstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for styrelsen i klageportalen.

Når du klager, skal du betale et klagegebyr. Gebyret er på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Planklagenævnets hjemmeside, jf. ovenstående link.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Betingelserne for at blive fritaget kan ligeledes findes via ovenstående link.

Har du brug for hjælp til klageportalen kan du skrive til Nævnenes Hus via mail plan@naevneneshus.dk eller ringe mandag-fredag 9-15 på telefon 72 40 56 00.

Erhvervsstyrelsens afgørelse kan endvidere indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse.

Sagens dokumenter