11.04.2018

Kolonihaver

Kommunal planlægning for kolonihaveområder skal sikre, at kolonihaverne fortsat kan være en væsentlig del af bybefolkningens muligheder for rekreation og beskæftigelse i fritiden.

Planloven indeholder særlige bestemmelser, som skal sikre, at planlægningen for kolonihaveområder fremmes, bl.a. ved krav om, at der i kommuneplanen fastsættes retningslinjer for beliggenheden af arealer til kolonihaveområder samt rammer for indholdet af lokalplaner til kolonihaveformål, jf. planlovens §§ 11 a, stk. 1, nr. 8, 11 b, stk. 1, nr. 9, og 11 c. 

Varige områder

Kolonihaveloven definerer, hvad der forstås ved et kolonihaveområde, og hvornår der er tale om et varigt kolonihaveområde.
Varige kolonihaveområder kan kun nedlægges under visse forudsætninger mod inddragelse af et nyt kolonihaveområde og kun efter tilladelse fra kommunen.

Planlægning for kolonihaveområder

Kommunerne har efter planloven pligt til at planlægge for kolonihaveområder. Kommunerne kan derfor udlægge nye kolonihaveområder, hvis det vurderes, at der lokalt er behov for det.

Hvad er kolonihaver?

En kolonihave defineres i kolonihaveloven bl.a. ved:
 
  • at havelodderne ligger i byzone eller landzone.
  • at havelodderne normalt ikke er større end 400 m2.
  • at der må opføres bygninger til redskaber og eventuelt til dag- og natophold.
  • at bygningerne ikke må anvendes til helårsbeboelse. 
En stor del af kolonihaverne ligger på kommunalt ejet jord, mens en række andre parter – nogle gange også den enkelte kolonist – ejer resten. Kolonihaveforbundet er ofte lejer af områderne, og lejer så videre til de lokale foreninger. Det kræver udlejningstilladelse efter sommerhusloven.

Offentlig adgang

I nye kolonihaveområder må alle og enhver færdes til fods på veje og stier fra kl. 8.00 - 21.00 i sommerhalvåret. I ældre varige eller kommunalt ejede kolonihaveområder skal der åbnes for offentlighedens adgang, fx ved fornyelse af lejekontrakten.