23.03.2020

Kodelister

Følgende oversigter beskriver hvilke koder der skal benyttes for hvilke angivelser en pågældende plan indeholder.

Koder for feltangivelser


 1. Zonestatus
 2. Tilslutningspligtområde
 3. Bygberegnaf
 4. Byggefelttype
 5. Detailhandel
 6. Eksisterende tekniske anlæg
 7. Eksisterende trafikanlæg
 8. Forsyningsforbudsområde
 9. Forsyningsform
 10. Fremtidig zonestatus
 11. Generel anvendelse
 12. Kloak
 13. Naturbeskyttelse
 14. Økologiske forbindelser
 15. Oprindelse
 16. Oversvømmelse og erosion
 17. Planlagte tekniske anlæg
 18. Planlagte trafkanlæg
 19. Plansubtype
 20. Plantype
 21. Revisionstype
 22. Skovrejsning
 23. Specifik anvendelse
 24. Status
 25. Tilslutningspligt
 26. Lavbundsareal

1. Zonestatus

Markering af zonestatus det pågældende planområde befinder sig i.

KodeBeskrivelse
1Byzone
2Landzone
3Sommerhusområde
4Byzone og landzone
5Sommerhusområde og landzone
6By og sommerhusområde
7Byzone, landzone og sommerhusområde

 

2. Tilslutningspligtområde

Angivelse af kode for tilslutningsprojekt / forblivelsesprojekt / varmeprojekt eller lokalplan hvorved tilslutnings- eller forblivelsespligten er pålagt.

KodeBeskrivelse
1        Tilslutnings/forblivelsesprojekt
2Samlet varme- og tilslutnings/forblivelsesprojekt
3Lokalplan

 

3. Bygberegnaf

Angivelse af arealet for planområdet, hvorved byggelsesprocent udregnes af. 

KodeBeskrivelse
1Området som helhed                               
2Den enkelte ejendom
3Den enkelte grund
4Det enkelte jordstykke

 

4. Byggefelttype

Byggefelttype kan kun og skal angives på delområder med plantype 30.4.

Såfremt byggefelt er type 1: 'Byggefelt med begrænsende byggeret' kan der IKKE angives et etageareal.
Såfremt byggefelt er type 2: 'Byggefelt med delvist begrænsende byggeret' SKAL der angives et etageareal.
Såfremt byggefelt er type 3: 'Vejledende byggefelt' eller type 4: 'Særligt udpegede byggefelt' er det frivilligt at angive etageareal, antal etage eller max højde.
Såfremt byggefelt er type 4: 'Særligt udpegede byggefelt' skal der være angivet anvendelse.

KodeBeskrivelse
1        Byggefelt med begrænsende byggeret
2Byggefelt med delvist begrænsende byggeret
3Vejledende byggefelt
4Særligt udpeget byggefelt

 

5. Detailhandel

Angivelse for typen af detailhandelstruktur.

KodeBeskrivelse
1            Bymidter
2Bydelscentre
3Aflastningsområder
4Lokalcentre
5Områder til butikker med særlig pladskrævende varegrupper
6Enkeltstående butikker

 

6. Eksisterende tekniske anlæg

Angivelse af hvilken type anlæg det pågældende eksisterende tekniske anlæg kategoriseres som.

KodeBeskrivelse
1Militært anlæg 
2Sportsanlæg
3Kirkegård
4Vandværk
5Vandrensningsanlæg
6Affaldsanlæg
7Genbrugsplads
8Materielgård
9Energiforsyningsanlæg
10Højspændingsledning
11Telemast
12Vindmølle (alle møller)
13Vindmøllepark (>=10 møller)                  

 

7. Eksisterende trafikanlæg

Angivelse af hvilken type anlæg det pågældende eksisterende trafikanlæg kategoriseres som.

KodeBeskrivelse
1Veje
2Jernbaner
3Togstationer og rangeranlæg                 
4Stisystemer
5Havne
6Lufthavne
7Parkeringspladser

 

8. Forsyningsforbudsområde

Angivelse af hvilken forsyningsform der gælder forbud mod.

KodeBeskrivelse
1El
2El og andet                                           
3Andet

 

9. Forsyningsform

Angivelse af hvilken form, forsyningen stammer fra.

KodeBeskrivelse
1        Fjernvarme
2Individuel naturgasforsyning
3Anden
4Fremtidigt uspecificeret forsyningsområde 

 

10. Fremtidig zonestatus

Angivelse af planområdets fremtidige zonestatus.

KodeBeskrivelse
1            Fremtidig byzone indenfor kommuneplanperioden
2             Potentielt fremtidigt område til byzone
3Fremtidig sommerhusområde indenfor kommuneplanperioden
4Potentielt fremtidigt sommerhusområde
5Fremtidig tilbageførelse af byzone til landzone
6Fremtidig tilbageførelse af sommerhusområde til landzone

 

11. Generel anvendelse

Angivelse af planområdets generelle anvendelse - Kan ikke angives hvis kompleks = 'true' eller iavnreg = 'true'

KodeBeskrivelse
11Boligområde
21Blandet bolig og erhverv
31Erhvervsområde
41Centerområde
51Rekreativt område
61Sommerhusområde
71Område til offentlige formål                
81Tekniske anlæg
91Landområde
96Andet

 

12. Kloak

Angivelse af hvilken type kloakering der enten, allerede er eksisterende eller hvilken type der er planlagt til.

KodeBeskrivelse
1                Fælleskloakeret (spildevand og overfladevand løber i samme ledning)
2Seperatkloakeret (spildevand og overfladevand løber i hver sin ledning)
3Spildevandskloakeret (der afledes kun spildevand)
4Overfladevandskloakeret (der afledes kun overfladevand)
5Ukloakeret
6Andet

 

13. Naturbeskyttelse

Angivelse af naturbeskyttelsesområdet.

KodeBeskrivelse
1          Områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser
2Potentielle naturområder

 

14. Økologiske forbindelser

Angivelse om der er planlagt til økologiske forbindelser, eller om planområdet blot indeholder potentielle økologiske forbindelser.

KodeBeskrivelse
1Økologiske forbindelser
2Potentielle økologiske forbindelser

 

15. Oprindelse

Kode for det kortgrundlag der er benyttet ved digitalisering af planen.

KodeBeskrivelse
0Ikke udfyldt
1Ortofoto
2Matrikelkort
3Opmåling
4FOT / Tekniske kort                        
5Modelberegning
6Tegning

 

16. Oversvømmelse og erosion

Angivelse for hvilken type potentiel hændelse retningslinjen indeholder.

KodeBeskrivelse
1          Områder der kan blive udsat for oversvømmelse
2Områder der kan blive udsat for erosion

 

17. Planlagte tekniske anlæg

Angivelse af hvilken type teknisk anlæg retningslinjen kategoriseres som.

KodeBeskrivelse
1Militært anlæg
2Sportsanlæg
3Kirkegård
4Vandværk
5Vandrensningsanlæg                      
6Affaldsanlæg
7Genbrugsplads
8Materielgård
9Energiforsyningsanlæg
10Højspændingsledning
11Telemast
12Vindmølleområde (< 10 møller)
13Vindmøllepark (>= 10 møller)

 

18. Planlagte trafikanlæg

Angivelse af hvilken type trafikanlæg retningslinjen kategoriseres som.

KodeBeskrivelse
1Veje
2Jernbaner
3Togstationer og rangeranlæg         
4Stisystemer
5Havne
6Lufthavne
7Parkeringspladser
8Transportkorridorer

 

19. Plansubtype

Angivelse af TemaKode for varmeforsynings- og spildevandsplaner.

KodeBeskrivelse
1101           Byzone og sommerhusområder
1103Detailhandelsstruktur
1104Eksisterende trafikanlæg
1105Planlagte trafikanlæg
1106Planlagte tekniskeanlæg
1107Områder til virksomheder med særlige beliggenhedskrav
1109Støjbelastede arealer
1111Særlig værdifulde landbrugsområder
1112Skovrejsningsområder
1113Lavbundsarealer
1114Naturbeskyttelsesområder
1115Økologiske forbindelser
1116Kulturhistoriske bevaringsværdier
1117Værdifulde kulturmiljøer
1118Bevaringsværdige landskaber
1119Specifikke geologiske bevaringsværdier
1120Anvendelse af vandløb, søer og kystvande
1142Store husdyrbrug
1144Eksisterende tekniskeanlæg
1145Større sammenhængende landskaber
1150Konsekvensområder
1151Produktionserhvervsområder
1152Transformationsområder
1153Konsekvensområder omkring tekniskeanlæg
1160Omdannelseslandsbyer
1165Oversvømmelse eller erosion
1201Kloakoplande 
1202Renseklasseområder
1203Forsyningsområder
1204Tilslutningspligtområde
1205Forsyningsforbudsområder
1206Udtræden af spildevandsforsyning mulig
2010Lokalplanbygomfang
2011Lokalplandelbygomfang
2012Komplanrammebygomfang
2013Ikke-anvendelsesregulerende bestemmelser for lokaplaner
2014Ikke-anvendelsesregulerende bestemmelser for lokalplandelområder
2016Lokalplantvaergaaende
2017Lokalplandeltvaergaaende

 

20. Plantype

Angivelse af den generelle plantype, inklusiv sub-plantype. Eksempelvis "delområder = 30.1"

Kode          BeskrivelseSub-beskrivelsePlantype
10KommuneplanrammeKommuneplanrammer10.1
10KommuneplanrammeLandsbyafgrænsninger10.2
11Kommuneplan null
12Kommuneplantillæg null
20LokalplanLokalplaner20.1
20LokalplanByplanvedtægter20.2
30Lokalplan-delområdeLokalplan - delområder30.1
30Lokalplan-delområdeByplanvedtægt - delområder30.2
30Lokalplan-delområdeByggefelter30.4
30Lokalplan-delområdeGrupperede delområder30.5
40ZonekortByzonenull
40ZonekortLandzonenull
40ZonekortSommerhusområdenull
41Tilbageført til landzoneTilført til landzone41.1
50Anden kommunal planBygningsvedtægter50.1
50Anden kommunal planByudviklingsplaner50.2
50Anden kommunal planVillaservitutter50.3
50Anden kommunal planSommerhusaftaleområder50.4
60Administrativt skel null
70Kommuneplanstrategi null
80LandzonetilladelseLandzonetilladelser80.1
85Indkaldelse af idéer og forslag null
90Udbygningsaftale null

 

21. Revisionstype

Angivelse af revisionstypen i kommuneplanstrategien.

Kode  Beskrivelse
FDRFuld revision
DVAFelvis revision af områder eller planemner
PGVHele planen genvedtages

 

22. Skovrejsning

Angivelse om skovrejsning er "Ønsket" eller "Uønsket"

KodeBeskrivelse                                    
1Ønsket
2Uønsket

 

23. Specifik anvendelse

Specifikke anvendelser er altid tilknyttet en lokalplan, et lokalplandelområde, et byggefelt eller en kommuneplanramme.
Den plan som anvendelsen er tilknyttet, kaldes "moderplanen". Hvis moderplanen tillader det, er det muligt at tilknytte omfangs- og udstykningsbestemmelser til enkelte anvendelser.
Hvis en moderplan indeholder en omfangsbestemmelse, er det ikke nødvendigt at angive den samme omfangsbestemmelse for de enkelte specifikke anvendelser, medmindre at værdien er forskellig fra moderplanens.

Du kan finde anvendelseskoderne og læse mere om de specifikke anvendelseskategorier her

24. Status

Angivelse af, hvilken status planen befinder sig i.

KodeBeskrivelse
KKladde
KFKladde til forslag
KVKladde til vedtagelse
FForslag
VVedtaget                                             
AAflyst

 

25. Tilslutningspligt

Angivelse af i hvilket omfang og hvornår der gælder tilslutningspligt til den kollektive varmeforsyning inden for forsyningsområde.

Kode  Beskrivelse
1       Tilslutningspligt eksisterende bebyggelse med 9 års frist og forblivelsespligt
2     Tilslutningspligt eksisterende bebyggelse med 9 års frist eller tidligere når væsentlige varmeinstallationer udskiftes og forblivelsespligt 
3Tilslutningspligt ny bebyggelse og eksisterende bebyggelse med 9 års frist samt forblivelsespligt
4Tislutningspligt ny bebyggelse og eksisterende bebyggelse med 9 års frist eller tidligere når væsentlige varmeinstallationer udskiftes samt forblivelsespligt
5Forblivelsespligt for allerede tilsluttet bebyggelse
6Forblivelsespligt for allerede tilsluttet bebyggelse og tilslutningspligt ny bebyggelse
7Tilslutningspligt ny bebyggelse

 

26. Lavbundsareal

Angivelse af hvilken type udpegning af lavbundsareal der er foretaget for retningslinjen.

KodeBeskrivelse
1Lavbundsareal
2Lavbundsareal der kan genoprettes