16.10.2018

Klimatilpasning

Klimaforandringer gør det nødvendigt for kommunerne at tage højde for oversvømmelser som følge af ekstreme regnvandsmængder samt for generelle vandstigninger. 

Klimaforandringerne er en af de store udfordringer, som byer og
kommuner i Danmark er nødt til at omstille sig til. Mange steder i landet opleves allerede i dag gentagne oversvømmelser som følge af ekstreme regnskyl. 
 
Implementeringen af EU’s Oversvømmelsesdirektiv betyder, at 22 danske kommuner skal udarbejde risikostyringsplaner. Kommuneplanen må ikke stride mod en risikostyringsplan. 

Klimatilpasningsplaner

Voldsomme skybrud i Danmark i bl.a. 2011 førte til, at regeringen og KL i 2013 indgik en aftale om klimatilpasning, som forpligtede alle kommuner til at gennemføre risikokortlægning og udarbejde klimatilpasningsplaner. 
 
Derudover blev der i planloven givet mulighed for at indarbejde hensyn til klimatilpasning og forebyggelse af forurening i lokalplaner. 

Vandstigninger

Kystbyer og andre lavtliggende byer står med en særlig udfordring ift. at håndtere generelle havvandsstigninger og hyppigere stormflodshændelser.
 
Kystdirektoratet offentliggjorde i 2014 en rapport, der viser, at havene omkring Danmark vil stige med op til 1 meter frem mod år 2100.
Samtidig forventes øgede regnvandsmængder og flere og voldsommere skybrud. Klimaforandringerne kommer som følge af globale
temperaturstigninger og risikerer at medføre massive økonomiske tab og menneskelige omkostninger, hvis de ikke håndteres. Ikke mindst i byerne.

Oversvømmelsesdirektivet

Som konsekvens af store oversvømmelser i flere europæiske lande vedtog EU i 2007 Oversvømmelsesdirektivet. Danmark har implementeret direktivet via lovbekendtgørelse nr. 1618 af 10. december 2015, der indeholder krav om, at de 22 kommuner, der er omfattet af Oversvømmelsesdirektivet, udarbejder risikostyringsplaner med fokus på vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen, herunder forebyggelse og beredskab. 

Risikostyringsplaner

De 22 udpegede kommuner har udarbejdet risikostyringsplanerne på baggrund af udpegninger, som Miljøministeriet har foretaget. Det drejer sig om udpegning af risikoområder for oversvømmelse fra vandløb, søer, havet og fjorde i 2011.
 
Risikostyringsplanerne skal revideres hvert 6. år. 

Hvad skal sikres i kommuneplanlægningen?

Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer til friholdelse af arealer for ny bebyggelse eller etablering af foranstaltninger til sikring mod oversvømmelse, når arealet er i væsentlig risiko for oversvømmelse jf. lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer, EU's oversvømmelsesdirektiv og bekendtgørelse nr. 894 af 21/06/16 om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet. 
 
Det er Kystdirektoratet, der er ressortmyndighed ifht. risiko for oversvømmelse. 

Sammenhæng mellem kommuneplan og risikostyringsplan 

Kommuneplanen må ikke stride mod en kommunal risikostyringsplan, og der skal redegøres for sammenhængen mellem kommuneplanen og risikostyringsplanen jf. lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer samt bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet.