Driftsmeddelelse02.11.2021 - 09:19

Information og varsling vedrørende ændringer i PlansystemDK

De nye ejendomsvurderinger i 2018 vil blive udregnet efter en ny metode, som inddrager en lang række data om den enkelte ejendom - herunder data fra PlansystemDK.

Erhvervsstyrelsen vil derfor i samarbejde med SKAT, KL og kommunerne forbedre kvaliteten af data i PlansystemDK. Endvidere skabes mulighed for en mere detaljeret registrering af planerne i systemet med henblik på at kunne levere de nødvendige data til ejendomsvurderingen.

Den netop vedtagne, moderniserede planlov giver endvidere kommunerne nye planlægningsmuligheder, som også betyder udvidelser i PlansystemDK. Vigtigheden af en korrekt indberetning til PlansystemDK understreges af, at en plan ifølge den nye planlov ikke er gældende før den er indberettet i systemet.

Til sammen drejer det sig om, at der i fremtiden skal indberettes flere data til PlansystemDK, samt at kravene til indberetning af planbestemmelser knyttet til de enkelte planer detaljeres.

Af større ændringer kan nævnes:

  1. at flere plantemaer skal indberettes, herunder at listen over kommuneplanretningslinjer udvides.
  2. at listen over planbestemmelser, der skal indberettes, udvides, samt at det gøres obligatorisk at indberette disse bestemmelser, hvis de er fastsat i planen.
  3. at listen over ”specifikke anvendelseskategorier” udvides, og at det bliver muligt at angive flere specifikke anvendelser per plan.
  4. at planbestemmelser skal indberettes per ”specifik anvendelseskategori”, hvis dette er fastsat i planen.
  5. at eventuelle delområder til lokalplaner skal indberettes, og at planbestemmelser skal indberettes for hvert delområde, hvis dette er fastsat i planen

Sammen med ændringerne vil der ske en modernisering af PlansystemDK's snitflader samt indberetnings- og uploadmoduler. Detaljeret information om de planlagte ændringer i PlansystemDK, inklusive en opdateret datamodel mm, vil løbende blive offentliggjort på www.plansystem.dk.

Interesserede opfordres til at følge informationen på www.plansystem.dk samt at tilmelde sig nyhedsbrevet fra PlansystemDK. Spørgsmål kan rettes til Plansystemets support.

Ændringer og udvidelser i PlansystemDK forventes at være gennemført i 2017, således at alle planer per 1. januar 2018 skal indberettes til systemet efter en ny datamodel. Information om datamodellen udsendes primo september 2017. Samtidigt vil en opdateret SOAP-snitflade blive stillet til rådighed til brug for test af egne systemers samspil med Plansystemet. Det må dog forventes, at der i forbindelse med implementeringen kan ske mindre ændringer i løbet af efteråret 2017. Information herom vil løbende blive kommunikeret via www.plansystem.dk.

Det skal i øvrigt nævnes, at alle lokalplaner (ca. 33.000 stk.) og kommuneplanrammer (ca. 48.000 stk.), som i dag er indberettet i PlansystemDK, vil blive gennemgået og opdateret i forhold til de nye ændringer og krav. De kvalificerede plandata i PlansystemDK vil blive stillet til rådighed for alle via kort, services m.m. på samme måde som kendes i dag.

Planerne med de tilhørende planbestemmelser vil automatisk blive stillet til rådighed for SKAT, og vil som nævnt indgå i beregningen af ejendomsskatten for den enkelte ejendom i 2018 og frem.