13.11.2017

Hvad er PlansystemDK?

PlansystemDK er et digitalt register for fysisk planlægning i Danmark. Det sikrer, at plandata standardiseres og gøres offentligt tilgængeligt for alle.

PlansystemDK afløste d. 15. september 2006 det eksisterende Planregister, som havde været i brug siden 1986.

Formålet med PlansystemDK var – og er fortsat i dag - at sikre let adgang til offentlige planer vedr. lokal-, kommunal- og regional planlægning - herunder også for andre systemer (sagsbehandlersystemer m.m.). Udover at sikre offentligheden en let adgang til kommunernes planer, var formålet også at lette kommunernes arbejdsgang, ved at gøre det simplere at indmelde planer til staten.

PlansystemDK sikrer, at plandata standardiseres og stilles til rådighed for alle - herunder også for andre systemer (sagsbehandlersystemer mm.). Nye lokalplaner skal endvidere ikke længere tinglyses, hvilket betyder, at alle lokalplaner annulleres i Tingbogen.

Systemet varetages af staten (Erhvervsstyrelsen), som står for driften og vedligeholdelsen. De respektive kommuner står for løbende at opdatere indholdet af systemet, ved indberetning af nye planer og opdatere gamle. Derved er det også kommunerne der har ansvaret for planernes kvalitet og indhold. Systemet er udviklet af Miljøministeriet, KL og Erhvervs- og Byggestyrelsen. Udviklingen var et projekt under Servicefællesskabet for Geodata. Den Digitale Taskforce har støttet udviklingen økonomisk.

Lovgivning om PlansystemDK

Den relevante lovgivning om Plansystemet er Planloven samt tilhørende bekendtgørelse. I Planloven ses det af § 31a og § 54b at Erhvervsministeriet fastsætter regler for, hvordan planforslag og vedtagne planer skal indberettes til PlansystemDK i en bestemt digital form. Af bekendtgørelsen kan det læses hvilke krav der er til indberetning af planerne.

Med den nye planlovsændring som trådte i kraft d. 15. juni 2017, er der kommet nye krav til kommunernes indberetning til PlansystemDK. Vigtigheden af en korrekt indberetning til PlansystemDK understreges af, at en plan - ifølge planlovsændringen - ikke er gældende før den er indberettet i systemet.

Find Planloven på Retsinformation.dk