06.12.2019

Personoplysninger og rettigheder: Høring om planloven

Her kan du læse om vores behandling af dine personoplysninger og dine rettigheder i forbindelse med deltagelse i høringen vedr. evaluering af Planloven.

Vi er den dataansvarlige - hvordan kontakter du os?

Erhvervsstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Erhvervsstyrelsen
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
CVR-nr.: 10150817
Telefon: 35 29 10 00
Mail: planloven@erst.dk

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.
Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:
På e-mail: dpo@erst.dk
På telefon: 33 92 33 50
Ved brev: Erhvervsministeriet, att. Databeskyttelsesrådgiver, Slotsholmsgade 10-12, 1216 København K

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Formålet med vores behandling af dine personoplysninger er, at du kan deltage i den høring, som erhvervsminister Simon Kollerup inviterer til vedr. ændring af planloven.
Målet med høringen er at give offentligheden én digital indgang til evalueringen af planloven. Alle input vil blive samlet og komme til at indgå i et høringsnotat.

Erhvervsstyrelsens hjemmel til at behandle oplysningerne er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e, hvorefter behandling af persondata er lovlig, hvis det er nødvendigt af hensyn til udførelse af en opgave, som henhører under offentlig myndighedsudøvelse.

Kategorier af personoplysninger

Styrelsen registrerer alene almindelige personoplysninger i forbindelse med ovennævnte opgave, herunder

  • Navn
  • Stilling
  • E-mail

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

  • Databehandlere: Erhvervsstyrelsen benytter en databehandler i forbindelse med vores hjemmeside, der efter instruks fra Erhvervsstyrelsen har adgang til dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at levere deres tjenester til os.
  • Vi udarbejder et høringsnotat, som vil være offentligt tilgængeligt her på hjemmesiden, hvor svarene, der er indkommet via den digitale høring, vil fremgå som bilagsmateriale. Her vil dit navn fremgå.
  • Det samlede materiale, der er indkommet via den digitale høring er omfattet af aktindsigt og vil blive delt med Erhvervsministeriets departement. 

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på styrelsens dokumentationsforpligtelse i medfør af offentlighedsloven og arkivlovgivningen, når vi fastlægger, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Data kommer fra dig selv.
I den udstrækning, du ikke afgiver dine personoplysninger til behandling i Erhvervsstyrelsen i overensstemmelse med ovenstående, vil det ikke være muligt at deltage i høringen.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.      
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Erhvervsstyrelsen.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk