18.01.2018

Grønt Danmarkskort

Grønt Danmarkskort er et sammenhængende naturnetværk, som kommunerne i fællesskab skal udpege. Netværket omfatter både eksisterende og potentielle naturområder og økologiske forbindelser.

Kommunerne skal bidrage til at sikre et sammenhængende naturnetværk i Danmark og planlægge for varetagelsen af naturbeskyttelsesinteresserne. I den forbindelse skal kommunerne udpege områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort. 
 
Det er miljø- og fødevareministeren, der er ressortmyndighed på naturbeskyttelsesinteresserne.

National og international interesse

Grønt Danmarkskort skal ses som led i en forstærket indsats for større og bedre sammenhængende naturområder. Formålet er at understøtte en positiv udvikling i biodiversitet og at indfri intentionerne med Naturplan Danmark. Samtidig skal udpegningen bidrage til at opfylde FNs og EUs 2020 biodiversitetsmål om at standse tilbagegangen i biodiversiteten.

Udpegning af områder

Ved udpegningen af områder, der skal indgå i Grønt Danmarkskort, skal kommunerne benytte de nationale kriterier, som fremgår af planlovens § 11 a, stk. 1, nr. 14, og § 11 a, stk. 2.
 
Udpegningen skal omfatte:
 
  • Områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, herunder Natura 2000-områder og værdifulde naturområder uden for Natura 2000-områderne.
  • Eksisterende og potentielle økologiske forbindelser og potentielle naturområder, der kan udvide eller danne forbindelse mellem eksisterende naturområder.
Der skal være særligt fokus på at sikre forbindelse mellem Natura 2000-områderne.

Andre naturområder

I Grønt Danmarkskort kan tillige indgå naturområder, som bidrager til andre formål, herunder klimatilpasning og klimaforebyggelse, et bedre vandmiljø eller friluftslivet. Det kan fx være lavbundsarealer, skovrejsningsområder eller meget værdifulde landskaber.
 
Ved udpegningen af områder til Grønt Danmarkskort skal kommunerne sikre sammenhæng på tværs af kommunegrænserne.
 
Se Vejledning om Grønt Danmarkskort på Retsinformation.

Lokale naturråd

Kommunerne skal i 2018 oprette lokale naturråd, som skal bistå kommunerne med at udpege områder, der skal indgå i Grønt Danmarkskort.

Naturrådene bør afsætte tilstrækkelig tid til at foretage høringer eller på anden vis inddrage lodsejere og andre borgere, hvis der er ønsker om det. Det er op til det enkelte naturråd og ikke sekretariatskommunerne at beslutte, hvordan arbejdet nærmere skal tilrettelægges, så hensynet til lodejere og borgere sikres. 

Udviklingsområder og Grønt Danmarkskort

Kommuner, der har arealer beliggende i kystnærhedszonen, kan ansøge erhvervsministeren om at udpege udviklingsområder.
 
Udviklingsområder må ikke overlappe med områder i Grønt Danmarkskort, og udpegning af udviklingsområderne i kommuneplanlægningen skal være koordineret med udpegningen af Grønt Danmarkskort.

Indberetning af retningslinjer

Retningslinjer for Grønt Danmarkskort skal indberettes I PlansystemDK under de enkelte arealinteresser, dvs. fx økologiske forbindelser. 
 
Se også: Plandata.dk