09.03.2022

Forsøgsordning med frie bymidter

Et bredt flertal i Folketinget har indgået aftale om en række indsatser, der skal skabe mere liv i bymidter og landdistrikter. En af indsatserne; en forsøgsordning med frie bymidter, er igangsat med invitation til kommunerne om senest den 25. april 2022 at tilkendegive interesse for at deltage.

Forsøgsordningen er målrettet bymidterne i de mindre og mellemstore byer med mellem 4.000 og 20.000 indbyggere. Kommuner, der indgår i forsøgsordningen, forpligter sig til i samarbejde med lokale aktører at etablere velfærdscentre med lokale velfærdstilbud, der kan understøtte bylivet og styrke den nære velfærd.

Inden sommeren 2022 udvælges de 10 kommuner, som frem mod januar 2023 skal kvalificere deres ansøgning. På baggrund af de endelige ansøgninger udarbejdes et lovforslag, som giver hjemmel til i de 10 bymidter at gennemføre de ønskede forsøg. Der kan både være tale om hjemmel til at fravige eksisterende lovgivning og tilvejebringelse af ny hjemmel i lovgivningen til at gennemføre forsøg, der ikke er hjemmel til i dag, som fx den forpligtende samarbejdsform Business Improvement District.

I mange bymidter er der brug for et fysisk løft i form af forskønnelse af bygninger og bymiljøer og det kan være en stor udgift for den enkelte kommune. Derfor er der til de 10 bymidter i forsøgsordningen afsat i alt 130 mio. kr. til medfinansiering af fornyelse og etablering af lokale velfærdsfunktioner i bymidten. Der vil blive fastsat kriterier for udmøntningen af midlerne i en bekendtgørelse, som udarbejdes parallelt med lovforslaget til forsøgene.

Bolig- og Planstyrelsen afholdt den 3. marts 2022 et webinar om ansøgningskriterierne og processen. Du finder invitationen til kommunerne, ansøgningsskema samt præsentation fra webinaret med Q&A i øverste højre hjørne her på siden.

Udvælgelseskriterier og proces

Hensigten med forsøgsordningen er, at kommunerne skal have størst mulig frihed til at arbejde med nytænkende og innovative projekter og samarbejdsformer, hvor det ikke strider mod Grundloven, EU-retten eller internationale konventioner. Eksempler på eksisterende bindinger og lovgivning kan være grænsetræknings-problematikker ift. hvad det offentlige og private kan finansiere, fx istandsættelse og brug af tidligere offentlige bygninger ifm. samlokalisering af offentlige og private funktioner eller tilvejebringelse af ny hjemmel i lovgivningen til at afprøve den forpligtende samarbejdsform BID (Business Improvement District), hvor et flertal af de lokale aktører i et konkret afgrænset område efter en lokal afstemning kan forpligte mindretallet til at indgå i og bidrage økonomisk til udviklingen af lokalområdet. 

Udvælgelseskriterier

Der gælder følgende krav for at indgå i forsøgsordning med frie bymidter:

• Bymidterne ligger i byer med mellem 4.000- 20.000 indbyggere. Undtagelser kan gives for byer med enten færre eller flere indbyggere, hvis det kan begrundes i ansøgningen, fx hvis byen har færre end 4.000 indbyggere, men er den største by i kommunen, betjener et stort opland eller hvis byen oplever store udfordringer selvom den har flere end 20.000 indbyggere.

• Kommunen forpligter sig til at etablere lokale velfærdscentre med nye tilbud og funktioner, der kan skabe nærhed og understøtte bylivet som fx borger-service, sundhedsfunktioner, kulturskoler, fritidsaktiviteter, biblioteker mv., og disse sammentænkes og samlokaliseres med bymidtens øvrige funktioner og byliv i et samarbejde med byens øvrige parter. Velfærdstilbuddene skal udspringe af lokale behov, opretholde samme kvalitet som andre velfærdstilbud i kommunen og der lægges vægt på nytænkende og innovative projekter.

• Lokale private og civile aktører, fx lokale ildsjæle og foreninger, skal inddrages i et bredt samarbejde med kommunen. Der lægges vægt på nye samarbejdsformer med lokale aktører og inddragelse af civilsamfundet, som styrker det lokale engagement.

Der vil blive lagt vægt på følgende forhold ved udvælgelsen af de 10 bymidter i nedenstående prioriterede rækkefølge:

1. Der er tale om nytænkende og innovative indsatser og samarbejdsformer.

2. Bymidten rummer potentiale til at fastholde et byliv og den har betydning for den lokale serviceforsyning i et større opland. 

3. De 10 bymidter repræsenterer tilsammen en bred vifte af forskellige indsatser og samarbejdsformer.

4. De 10 bymidter repræsenterer tilsammen både mindre og større byer, og byer med forskellige oplandsfunktioner og potentialer.

5. Der er geografisk spredning mellem bymidterne, så der så vidt muligt indgår byer fra alle regioner.

Proces for forsøgsordningen

1. februar 2022: Kommunerne inviteres til at tilkendegive interesse for at deltage i forsøgsordningen med frie bymidter.

3. marts 2022: Bolig- og Planstyrelsen afholder webinar for interesserede kommuner om processen. Der vil være mere information og mulighed for at stille spørgsmål. Du tilmelder dig ved at sende en mail til [email protected]

25. april 2022: Frist for kommunernes interessetilkendegivelse om at deltage i forsøgsordning med frie bymidter.

Juni 2022: Offentliggørelse af de 10 kommuner, der er udvalgt til at udarbejde en kvalificeret ansøgning om at deltage i forsøgsordning med frie bymidter og fastlæggelse af krav til den kvalificerede ansøgning.

Sideløbende med udarbejdelse af de kvalificerede ansøgninger vil det sammen med kommunerne og de relevante ressortministerier blive afklaret, om der er særlige hegnspæle, der ikke bør gives frihed fra, som fx borgernes individuelle rettigheder ift. velfærdsydelser og klagemuligheder.

Januar 2023: Frist for kvalificeret ansøgning med udviklingsstrategi og beskrivelse af projekt, organisering, økonomi og behov for fravigelse af eksisterende lovgivning eller ny hjemmel i lovgivningen til gennemførelse af forsøg.

Ultimo 2023: Vedtagelse af lovforslag, der giver hjemmel til de konkrete forsøg.

Januar 2024: Igangsætning af de konkrete forsøg.

Januar 2029: Afslutning og evaluering af forsøg.