04.04.2019

Forskningstemaer for studerende

Temaer til speciale- og ph.d.-projekter vedr. landsplanlægning og regional planlægning i hovedstadsområdet.

Planloven fordeler ansvaret for planlægningen i Danmark mellem erhvervsministeren og 98 kommunalbestyrelser.

Staten fastlægger de overordnede retningslinjer for planlægningen, mens det er kommunernes opgave at omsætte de overordnede retningslinjer til faktisk fysisk planlægning gennem kommuneplaner og lokalplaner.

De overordnede, statslige retningslinjer fastlægges navnlig i Planloven samt en række landsplandirektiver, herunder Fingerplanen – Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning.

Forskningstemaer

På nedenstående liste kan studerende finde inspiration til speciale- eller ph.d.-temaer med fokus på landsplanlægning eller planlægning i hovedstadsområdet.

Erhvervsstyrelsens område for planlægning og byudvikling vil meget gerne have et eksemplar af de færdige specialer og ph.d.-opgaver og står efter nærmere aftale gerne til rådighed med sparring ift. konkrete projekter. Erhvervsstyrelsen yder ikke økonomisk støtte til opgaverne.

forskning
 

Speciale- og ph.d.-temaer

Tema 1: Planlovens nye landzonebestemmelser og dens effekter på bosætning i tyndt befolkede områder.

Tema 2: Planlovens nye landzonebestemmelser og dens effekter på erhvervslokalisering i tyndt befolkede områder.

Tema 3: Planlovens nye byvækstregler og dens effekter på omfanget og placeringen af kommunernes nyudlæg af arealer til boliger og/eller erhverv.

Tema 4: Befolkningsudvikling og boligrummelighed i hovedstadsområdets delområder.

Tema 5: Erhvervsudvikling og erhvervsrummelighed i hovedstadsområdets delområder.

Tema 6: Regler om stationsnær lokalisering af større byggeri med mange daglige brugere – en komparativ analyse af regler og deres effekter i tre europæiske storbyområder.

Tema 7: Brugen af sommerhuse til helårsbeboelse – udviklingstendenser og konsekvenser for kommunernes planlægning.

Tema 8: Parkeringsnormer i hovedstadsområdet - hvordan anvendes de og med hvilke effekter?

Tema 9: Planloven og 3D-planer. Kan det lade sig gøre?

Tema 10: Den reviderede planlovs umiddelbare rettigheder og dens effekter for anvendelsen af eksisterende bygninger og nybyggeri i hovedstadsområdets grønne kiler og Fingerplanens øvrige hovedstadsområde.

Tema 11: Hvordan arbejder kommunerne med klimatilpasning i deres planlægning – en komparativ analyse af eksempelvis 4 forskellige kommuner.

Tema 12: Borgerinddragelse i kommunernes planlægning for opstilling af vindmøller og/eller solceller.

Kontakt

Kontaktperson i Erhvervsstyrelsen er:

Kirsten Qvist
Telefon: 35291163
E-mail KirQvi@erst.dk