17.09.2020

Statistik og analyse

På denne side kan man få adgang til statistik og analyser om hovedstadsområdet. Dette er en service og inspiration til alle, der har interesse for Fingerplanen og udviklingen i hovedstadsområdet.

Statistikbank Hovedstadsområdet

Her er der adgang til en statistikbank med officiel statistik, som beskriver hovedstadsområdet. Statistikbanken er gratis at bruge, og data kan gemmes i flere filformater, fx Excel, og vises som diagrammer eller landkort. Statistikbanken omfatter aktuelt data vedrørende befolkning, boligbyggeri, beskæftigelse og pendling. Data dækker som hovedregel perioden 2008-2017 og kan analyseres med afsæt i Fingerplan 2017’s geografiske områdeinddelinger.     


 

Analyse

Nedenfor findes en række analyser om hovedstadsområdet. Erhvervsstyrelsen påtager sig ikke ansvar for indholdet af analyserne, der alene udtrykker forfatternes vurderinger og holdninger.

Analyser af hovedstadsområdet med afsæt i Statistikbank Hovedstadsområdet

 

Oversigt over den mest centrale, videnskabelige baserede viden, som findes om især hovedstadsområdets erhvervs‐, men også befolkningsudvikling med fokus på de sidste 25 års urbanisering.

Notat om de udviklingstræk, der kan ses i befolkningsudviklingen i hovedstadsområdet i periode 2008‐2018.

Notat om befolkningens uddannelsesniveau i hovedstadsområdet. 

Notat om erhvervsudviklingen i hovedstadsområdet med fokus på geografi og erhvervssektorer bl.a. for at vise udviklingen efter krisen og hvordan urbaniseringen af erhvervsudviklingen forløber.

Notat om beskæftigelsesudviklingen og pendlingen i hovedstadsområdet.

 

Byudvikling og byomdannelse

Analyse der belyser urbaniseringstendenser gennem nybyggeri i det åbne land og i de grønne kiler i hovedstadsområdet. Fokus er på nybyggeri, som ikke har umiddelbar tilknytning til landbruget, men til bymæssige funktioner.

Analyse udarbedet som led i arbejdet med fornyet Hovedstadsstrategi, revision af Fingerplanen, samt videreudvikling af Loop city.

Analyse af udviklingen i tilgængeligheden på boligmarkedet i København de seneste år. Herunder belyses den stigning der har været i korttidsudlejning via Airbnb. 

Rapport vedrørende erhvervsarealer udlagt til virksomheder med særlige beliggenhedskrav samt transport- og distributionserhverv i Fingerplan 2017.

Rapport om befolkningsvækst og stigende boligefterspørgsel i København.

Analyse der belyser, hvad forskellige typer af husholdninger lægger vægt på ved deres valg af bopæl i det storkøbenhavnske område.

Belysning af hvordan de 17 kommuner i Region Sjælland kan fastholde en positiv udvikling.

Idekataloget skal inspirere til at omsætte strukturbilledets intentioner til virkelighed.

Sadolin Albæks årlige rapport om ejendomsinvesteringsmarkedet i København fra 2017.

Sadolin Albæks årlige rapport om ejendomsinvesteringsmarkedet i København fra 2018.

Analyse om markedet for erhvervsejendomme i hovedstadsområdet samt mulighederne for omdannelse af erhvervsområder i hovedstadsområdet.

Rapport om byudvikling i områderne i Ring 3 mv.

Rapport om udviklingsprojekter, som skulle kvalificere kommuners, grundejeres og investorers beslutningsgrundlag i forbindelse med overvejelser om investeringer i byliv.

Analyse om kontorbyggeri i hovedstadsområdet fra 1980-2015.

Analyse om Fingerplanens påvirkning af arealanvendelsen i hovedstadsområdet.

Artiklen sammenligner udviklingen i lejlighedspriserne i udvalgte nordeuropæiske hovedstæder.

Analyse der undersøger migrationen for familier med børn.

Analysen undersøger, lokalisering og omfang af de senere års nybyggeri i hovedstadsområdet.

Analysen indeholder en registrering af planlagt byomdannelse i hovedstadsområdets 34 kommuner med særlig fokus på omdannelse af eksisterende byområder.

Analyse af videnserhvervenes udvikling fra 2000-2006 i hovedstadsområdet.

Analyse af udviklingen i de større industriområder i hovedstadsområdet i perioden 2002-2006.

 

Grønne kiler og rekreative områder

Oplevelsesværdier og det grønne håndtryk, Ole Hjorth Caspersen m.fl. 2006 (pdf)

En metode til kortlægning og udvikling af friluftsoplevelser i Hovedstadsregionen

Temahæftet belyser de virkemidler, der har været anvendt for at sikre befolkningen adgang til de grønne områder gennem fysisk planlægning.

Analyse som kortlægger, hvor de rekreative områder er. Herunder hvordan de påvirkes af støj og hvor god adgang, der er fra byen til de rekreative områder.

Fremtiden og de rekreative områder i hovedstadsområdet, Ditte Brøgger m.fl. 2011 (pdf)

Rapporten er udarbejdet for Region Hovedstaden som indspil til den anden Regionale Udviklingsplan (Rup2.0), der skal vedtages i 2012. 

Udvikling af blå og grønne områder over tid samt analyse af tilgængeligheden, Ole Hjorth Caspersen m.fl. 2011 (pdf)

Rapporten udgør en af de tre rapporter der er udarbejdet for Region Hovedstaden i forbindelse med den anden Regionale Udviklingsplan (Rup2.0) 

 

Infrastruktur og mobilitet

Trafikanalyser af et net af letbaner og BRT i Hovedstaden (pdf)

Rapport 8. Marts 2014. Af Otto Anker Nielsen, Jesper Bláfoss Ingvardson og Jonas Lohmann Elkjær, DTU Transport

Analyse af potentialet for flere letbaner i Hovedstadsregionen (pdf)

Rapport 6. Marts 2013. Af Otto Anker Nielsen, Jesper Bláfoss Ingvardson og Jonas Lohmann Elkjær  DTU Transport

Rapport om potentialerne ved Parker og Rejs anlæg.

Præsentation om det offentliges forpligtelser i forhold til borgernes retssikkerhed og ejendomsret ved planlægning af transportkorridorer. 

Publikation om bystrukturens betydning for cyklingen i danske byer med over 9000 indbyggere.

Betydningen af regional placering, detaljeret bystruktur, cykelstier, parkering og kollektiv transport for cykelture til/fra boliger og arbejdspladser.

En historisk gennemgang af Fingerplanen, herunder tilføjelsen af transportkorridorer i 1973.

 

Screening af metro/letbane/BRT forbindelse mellem Ny Ellebjerg og hhv. Hvidovre Hospital og Bispebjerg Hospital/Emdrup 

Notatet vurderer hensigtsmæssigheden af arealreservationer i forbindelse med fremtidige infrastrukturanlæg i hovedstadsområdet.

Analysen kortlægger de forskellige karakteristika der påvirker brugen af stationer/stop. På den baggrund, opstilles der alternative måder at, fastlægge relevante stationer/stop.

Analyse af letbanens betydning for ejendomsinvesteringer i Ring 3-kommunerne.

Publikationen beskriver internationale megatendenser og drivkræfter, som kan påvirke fremtidens transportbehov og transportmuligheder i hovedstadsområdet.

Trængselskommissionens betænkning.

Analysen vurderer, om der er grundlag for at få ændret stationsnærhedsprincippet til at omfatte stoppesteder/stationer for højklassede BRT-løsninger.

Belysning af hvor etablering af nye Parkér og Rejs pladser vil kunne bidrage til, at flere erhvervsrejsende og pendlere finder det attraktivt at tage toget.

Undersøgelse af hvordan det urbane miljø kan være med til at forbedre fodgængerens adgang til offentlig transport.

Udvalget om transportkorridorer i hovedstadsområdet har analyseret brugen af og behovet for transportkorridorer i hovedstadsområdet.

Undersøgelse af ændrede rejsevaner for medarbejdere i Rambøll og DI ved flytning til nye kontorer i Ørestad.

Samfundsøkonomisk analyse af visionsplanen for supercykelstier i Region Hovedstaden.

Analyse der undersøger mobilitetens rolle i byer i dag og i fremtiden.

Analyse af potentialet for "Park and Ride" i Danmark gennem casestudier i fire hovedstadskommuner.

Trafikal analyse af vejtrafikken i hovedstadsområdet.

Analysen tematiserer mulige effekter af busnær lokalisering, idet der bl.a. er gennemført nye analyser af transportadfærd til kontorarbejdspladser nær +Way-bus-strækningen på Fredensgade, Tagensvej og Nørre Allé.

Hovedresultater og analyser fra Aalborg Universitets projekt om ’Trafikale ef­fekter af stationsnær lokalisering i hovedstadsområdet 2017’.

Analyse af tilgængeligheden på vej og bane i hovedstadsområdet med særligt fokus på trængsel og rejsetider i dag og frem mod 2035.

Analyse om effektiv og bæredygtig mobilitet i hovedstadsområdet.

Analyse om en eventuel etablering af en vestlig ringkorridor i hovedstadsområdet.

 

Detailhandel

Undersøgelse af butiksstrukturen i hovedstadsområdet og dens udvikling. Herunder en gennemgang af de enkelte bymidter

Vurdering af detailhandelens udvikling i forhold til udviklingen i bymidterne i Danmark.

Kortlægning af detailhandelen i Hovedstadsområdet med særlig fokus på bymidter og aflastningsområder. Herunder status og udvikling for detailhandelen i de enkelte kommuner i hovedstadsområdet.

 

Andet

Analyse af fire moderne europæiske byers fysiske planlægning.  

Rapport om de 11 arealer der er fastlagt i Fingerplan 2007 til virksomheder med særlige beliggenhedskrav.

Benchmarking af Greater Copenhagens styrker og svagheder i forhold til fem metropol-regioner: Amsterdam, Barcelona, Hamborg, London og Stockholm. På baggrund af dette identificeres temaer til det videre strategiske arbejde med at skabe vækst og udvikling i Greater Copenhagen gennem metropoldannelse.

Arbejdsrapport der præsenterer metoden og hovedresultaterne af ’Byrandsundersøgelsen 2014’ med vægt på udvikling i landbrug, landskab, andet erhverv og rekreativ brug i de bynære landbrugsområder i hovedstadsregionen 2014.

Rapport omhandlende Københavns grønne økonomi.

Analyse af hovedstadsregionens fremtidige muligheder og indsatsområder i forhold til vækst.  

Oplæg til debat om fingerplanen. Hæftet opstiller 5 fremtidsbilleder for hovedstadsområdet. 

Fremskrivning af boligefterspørgslen indtil 2040.

Rapport om forventning til befolkningens geografiske boligsøgning og de afledte konsekvenser for boligstrukturen.

Den 6. november 2017 afholdte Erhvervsministeriet og Dansk Byplanlaboratorium konferencen Hovedstadsområdet 2030. Vidensopsamlingen er udarbejdet til at understøtte debatten på og efter konferencen.

Beretning om forhistorie og opstart af skitseforslag til egnsplan fra en daværende medarbejder fra egnskontoret. 

Analyse af om Københavns skitse til generalplan fra 1954 stadig er brugbar.

Artiklen ”Paradokset på det københavnske kontorudlejningsmarked” påpeger, at over en million kvadratmeter kontorer står tomme i hovedstadsområdet ved udgangen af i 2016, mens potentielle lejere ikke kan finde de lokaler, de efterspørger.

Publikation om kortlægning og vurdering af alle indenlandske sommerhusområder i Hovedstadsområdet.

Egnsudvalgets skitseforslag til en samlet plan for Storkøbenhavn hvor helhed inddrages i planlægning.

OECD-analyse af centrale udfordringer for hovedstadsområdet.

Rapport om lavemissions økonomi med udgangspunkt i Hovedstadsområdet.

Rapport om byers konkurrencedygtighed, samt relevante case studier.

Temahæfte om sammenhængen mellem placeringen af de udenlandske investeringer og de lokale rammebetingelser i land, by og distrikt.