31.10.2017

Fingerplanen

Fingerplanen (aktuelt Fingerplan 2017 – Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning) fastlægger de overordnede rammer for kommunerne i hovedstadsområdet.

De 34 kommuner i hovedstadsområdet udfylder efterfølgende rammerne med bl.a. kommune- og lokalplaner.

Grundtanken med Fingerplanen

Siden 1947 har Fingerplanen dannet den overordnede ramme for fysisk planlægning i hovedstadsområdet. Grundtanken bag Fingerplanen er:

  1. at koncentrere boliger, handel, virksomheder, offentlige institutioner mv. omkring en veludbygget infrastruktur i fingerbyen.
  2. at forbeholde områderne mellem og uden for fingerbyen grønne kiler, mindre bysamfund, jordbrug mv.

Illustration af FIngerplan 2017 for hovedstadsområdet. (Tryk for stor størrelse.)

> Forstør illustration af Fingerplan 2017

Planlovens kapitel 2 c og landsplandirektiver

I dag sikrer planlovens kapitel 2 c en særlig statslig regulering af planlægningen i de 34 kommuner i hovedstadsområdet – dels med særlige regler i loven til kommuneplanlægningen, dels med særlige landsplandirektiver for hovedstadsområdet, herunder navnlig Fingerplanen.

Efter strukturreformen i 2007, hvor først miljøministeren og siden 2015 erhvervsministeren overtog ansvaret for den regionale planlægning i hovedstadsområdet, er Fingerplanen blevet udmøntet i Landsplandirektivet for hovedstadsområdets planlægning. Landsplandirektivet blev udstedt første gang i 2007 og revideret i 2013 og 2017. 

Berørte kommuner

Fingerplanen gælder i dag 34 kommuner i hovedstadsområdet, nærmere bestemt alle kommuner i Region Hovedstaden - dog undtaget Bornholms Regionskommune - og seks kommuner i Region Sjælland: Greve, Køge, Lejre, Roskilde, Solrød og Stevns kommuner. Tilsammen har disse 34 kommuner i dag lidt over 2 mio. indbyggere. 

Aktuel revision

Der pågår aktuelt en revision af Fingerplanen. Revisionen forventes afsluttet i løbet af 2018 med udstedelsen af et nyt landplandirektiv.

Se også: Revision af Fingerplanen

Transportkorridorer

Transportkorridorer i hovedstadsområdet er arealreservationer, der skal sikre mulighed for, at fremtidige motorveje, baner, tekniske anlæg mv. kan placeres i mindst mulig konflikt med bymæssig bebyggelse. Inden for transportkorridorerne er der begrænsninger for byudvikling, nybyggeri og ændret anvendelse til byformål mv.

De nærmere regler om transportkorridoren fremgår af Fingerplan 2017 og Vejledning om administration af transportkorridorerne i hovedstadsområdet.

Landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet

Fingerplanen indeholder ikke regler vedrørende detailhandel i hovedstadsområdet. Disse regler er fastlagt i Landsplandirektivet for detailhandel i hovedstadsområdet.
Landsplandirektivet fastsætter regler for:

  • bymidter
  • bydelscentre
  • aflastningsområder
  • bymidter og aflastningsområder i hovedstadsområdet, hvori der kan etableres store udvalgsvarebutikker. 

Den seneste version af landsplandirektivet er fra 2008. Der er igangsat en revision af landsplandirektivet, der forventes afsluttet i løbet af 2018 med udstedelsen af et nyt landplandirektiv.