13.03.2018

Ekspropriation

Efter planloven kan kommunalbestyrelsen foretage ekspropriation af privat ejendom, hvis det er nødvendigt for at realisere en lokalplan eller en byplanvedtægt.

For at gennemføre en ekspropriation skal den være lovlig, nødvendig og tidsmæssig aktuel for realiseringen af ekspropriationsformålet i den konkrete situation.

Hjemmel til ekspropriation

Kommunalbestyrelsen kan ekspropriere fast ejendom, der tilhører private, eller privates rettigheder over fast ejendom, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af en lokalplan eller en byplanvedtægt. Med andre ord i situationer hvor der er tale om nødvendighed. Ekspropriation kan efter omstændighederne også gennemføres af ejendomme, der tilhører det offentlige.

Kommunalbestyrelsens hjemmel til at ekspropriere er ikke begrænset til offentlige formål, men omfatter også tilfælde, hvor ekspropriationen sker til fordel for private under forudsætning af, at der er almene planlægningsmæssige interesser i arealafståelsen.

Frivillig aftale

Beslutningen om at iværksætte en egentlig ekspropriation af den pågældende ejendom, kan kun ske hvis lodsejeren ikke vil gå med til en frivillig aftale.

Tvangsmæssig afståelse af en ejendom kan ikke gennemføres hvis det, der ønskes opnået ved ekspropriationen, kan gennemføres på en for grundejeren mindre indgribende måde, eller hvis ejeren – bortset fra offentligt formål – selv kan og vil realisere ekspropriationsformålet.

Nødvendigt plangrundlag

Der eksproprieres med henblik på at virkeliggøre en lokalplan eller byplanvedtægt. Derfor skal der foreligge en gyldigt vedtaget og offentliggjort lokalplan eller byplanvedtægt med bestemmelser, der med en vis præcision angiver den anvendelse eller bebyggelse, hvortil der ønskes eksproprieret.

Det areal, der ønskes eksproprieret, skal være omfattet af lokalplanen.