Datamodel - upload og download

Datamodel - upload og download

Her findes datamodellen benyttes ved upload og download af GIS-filer til indberet.plandata.dk.

Om datamodellen

Datatyper

Status-flow

Tabellernes opbygning

Plantyper og feltregler

1. Lokalplaner, delområder og byggefelter

1.1. Lokalplaner

1.2. Delområder

1.3. Byggefelter

2. Kommuneplaner og kommuneplantillæg

2.1. Kommuneplaner

2.2. Kommuneplantillæg

2.3. Kommuneplanrammer

2.4. Kommuneplanretningslinjer

Generelle felter for kommuneplanretningslinjer
Byzone og sommerhusområder - Temakode 1101
Detailhandelstruktur - Temakode 1103
Planlagte trafikanlæg  -Temakode 1105
Planlagte tekniske anlæg - Temakode 1106
Områder til virksomheder med særlige beliggenhedskrav - Temakode 1107
Støjbelastede arealer - Temakode 1109
Særligt værdigfulde landbrugsområder - Temakode 1111
Skovrejsningsområder - Temakode 1112
Lavbundsarealer - Temakode 1113
Naturbeskyttelsesområder - Temakode 1114
Økologiske forbindelser - Temakode 1115
Kulturhistoriske bevaringsværdier - Temakode 1116
Værdifulde kulturmiljøer - 1117
Bevaringsværdige landskaber - Temakode 1118
Specifikke geologiske bevaringsværdier - Temakode 1119
Anvendelse af vandløb, søer og kystvande - Temakode 1120
Store husdyrbrug - Temakode 1142
Større sammenhændende landskaber - Temakode 1145
Konsekvensområder for erhvervsområder forbehold produktionserhverv - Temakode 1150
Erhvervsområder forbehold produktionserhverv - Temakode 1151
Transformationsområder indenfor konsekvensområder - Temakode 1152
Konsekvensområder for tekniske anlæg - Temakode 1153
Omdannelseslandsbyer - Temakode 1160
Oversvømmelse eller erosion - 1165

3. Varmeforsynings- og spildevandsplaner

3.1. Generelle regler for varmeforsynings- og spildevandsplaner

3.2. Spildevandsplan: Kloakopland - Temakode 1201

3.3. Varmeforsyningsplan: Forsyningsområde - Temakode 1203

3.4.Varmeforsyningsplan: Tilslutningspligtområde - Temakode 1204

3.5.Varmeforsyningsplan: Forsyningsforbudsområde - Temakode 1205

3.6. Spildevandsplan: Mulighed for udtræden - Temakode 1206

4. Landzonetilladelser

5. Zonekort

6. Indkaldelser af idéer og forslag til ændringer i kommuneplanen

7. Udbygningsaftaler

8. Kommuneplanstrategier

9. Tilknyttede data

9.1. Geometri

9.2. Specifik anvendelse

9.3. Tværgående bestemmelse

Om datamodellen

Datatyper

DatatypeBeskrivelse
Heltal(X)Et helt tal uden decimaler bestående af maks. X cifre.
Numerisk(X,Y)En numerisk værdi angivet som et decimaltal bestående af et heltal og et antal decimaler adskilt af et decimalkomma.
Antallet af cifre i heltallet begrænses af X, mens antallet af decimaler begrænses af Y.
BooleanBolsk værdi, det vil sige et feltet hvor værdien kan angives som 'sand' eller 'falsk'.
I Plandata.dk angives'true' eller 'T' for sande værdier og 'false' eller 'F' for falske værdier. I de følgende tabeller benyttes værdierne 'true' og 'false', selvom 'T' og 'F' også tillades i indberetningen.
Streng(X)En tekstværdi som er begrænset til X antal tegn.
Text¤Der er ikke begrænsninger for hverken datatypen eller antallet af tegn som feltet må indeholde når den indberettes til databasen. Der kan dog være andre begrænsinger i Plandata.dk, som gør at teksten forkortes.
Time stampTidsangivelse der udfyldes af systemet.

Til toppen

Status-flow

Kort statusnavnStatusBeskrivelse
KFKladde til forslagNår nye planer oprettes, har planerne denne status.
Der er meget få systemregler for planer i denne status.
Planer i status 'Kladde til forslag' kan ikke ses af offentligheden.
FForslagNår planforslag offentliggøres ved høringsperiodens start, har de status 'Forslag'.
Der kan ikke ændres eller rettes i planer i status 'Forslag'.
KVKladde til vedtagelseDer kan oprettes en 'Kladde til vedtagelse' af planer i status 'Forslag', uanset om høringsperioden er aflsluttet eller ej.
Stort set alle værdier kan ændres eller rettes for planer i status 'Kladde til vedtagelse'.
Planer i status 'Kladde til vedtagelse' er ikke synlige for offentligheden.
VVedtaget planNår en plans høringsperiode er afsluttet, kan status ændres til 'Vedtaget'.
Der er muligt at rette de fleste betstemmelser for vedtagne planer.
Planer i status 'Vedtaget' er synlige for offentligheden.
AAflystDet er muligt at aflyse planer i status 'Forslag' og status 'Vedtaget'.
Aflyste planer er generelt synlige for offentligheden.

Til toppen

Tabellernes opbygning

 

Felt- og planregler

Følgende oversigter beskriver systemreglerne for de data som kan indberettes. Lovkrav til planlægning og indberetning beskrives ikke her.

1. Lokalplaner, delområder og byggefelter

For lokalplaner, lokalplandelområder, byggefelter og kommuneplanrammer er det muligt at angive op til 10 specifikke anvendelseskategorier i felterne anspec1anvspec2, ... anvspec10. Disse felter kaldes i det følgende anvspec1-10 under ét.

Det er desuden muligt at angive omfangs- og udstykningsbestemmelser enten for planen generelt, eller specefikt for enkelte specifikke anvendelseskategorier.

Felterne bebygpctbebygpctafbebygpctarearealearealhm3_m2m3_m2h, maxbygnhjd, maxetager samt minuds og udsbefor benyttes til angivelse af omfangs- og udstykningsbestemmelser som er gældende for planen, uanset anvendelse.

Felterne bygpct1-10bygpcth1-10, bygpctar1-10, eareal1-10earealh1-10m3-m21-10m3-m2h1-10maxbhjd1-10maxetage1-10, minuds1-10, udsbefor1-10 benyttes hvis der er omfangs eller udstykningsbestemmelser, som er tilknyttet enkelte specifikke anvendelseskategorier.

Det er muligt at have generelle udstyknings- og omfangsbestemmelser i samme plan som omfangs- og udstykningsbestemmelser der er knyttet til specifikke anvendelser.

1.1. Lokalplaner

GIS-skabeloner til lokalplaner kan findes under følgende link Pakkeikonlokalplan (shape) og 

.
FeltnavnTypeKravValgfriFeltbeskrivelseRegelbeskrivelse
PlanidHeltalAlleIngenPlanens unikke identifikator. Genereres af Plandata.dk.Når nye planer oprettes, skal Planid udelades.
Ved upload til eksisterende planer, skal Planid altid angives.
VersionsnrHeltalIngenAlleNummeret på den version af planen der uploades til.Hvis feltet udelades, uplaodes tl den nyeste version af planen
DatogstartHeltal yyymmddIngenAlleStartdatoen for gyldighedsperioden for den aktuelle version af planen.Datogstart er tilknyttet versionsnummeret, og kan ikke ændres.
DatoslutHeltal yyymmddIngenAlleSlutdatoen for gyldighedsperioden for den aktuelle version af planen.Datogslut er tilknyttet versionsnummeret, og kan ikke ændres.
ObjektkodeHeltalIngenAlleKode for generel plantype. Hvis feltet udelades, udfyldes feltet af systemet.Objektkoden for lokalplaner er 20
PlantypeStrengAlleIngenKoden for plantypen.Plantypen for lokalplaner er '20.1'.
PlannavnStreng (130)F, V, AKF, KVPlanens navn. Hvis der uploades til en plan, og det eksisterende plannavn skal bevares, kan feltet udelades.¤ 
PlannrStreng (30)F, V, AKF, KVPlanens plannummer. Hvis der uploades til en plan, og det eksisterende plannr skal bevares, kan feltet udelades.¤ 
KomnrHeltal (3)IngenAlleDet trecifrede kommunenummer for den kommune som planen findes i.Komnr kan kun indeholde kommunekoden for den aktive bruger.
Hvis komnr efterlades tomt, indsættes kommunekoden for den aktive bruger af systemet.
DatoforslHeltal
ÅÅÅÅMMDD
FKFDatoen hvor kommunalbestyrelsen vedtog forslagets udformning.Ved offentliggørelse af planforslaget må datoforsl ikke være efter dags dato.
Hvis status = 'KV', 'V' eller 'A', kan datoforsl ikke ændres.
Hvis status = 'KV', 'V' eller 'A', kan feltet udelades.
DatovedtHeltal
ÅÅÅÅMMDD
KVVVedtagelsesdato for planen.Ved offentliggørelse af den vedtagede plan, må datovedt ikke være efter dags dato.
Hvis status = 'V' eller 'A', kan datovedt ikke ændres.
Hvis der uplaodes til allerede vedtaget plan, kan feltet udelades.
DatoaflystHeltal
ÅÅÅÅMMDD
A Dato for aflysning af planen.Datoaflyst skal være senere end datoikraft.
Ved aflysning kan datoaflyst ikke være senere end dags dato.
DatoikraftHeltal
ÅÅÅÅMMDD
V, AKVDato for planens ikrafttrædelse.Datoikraft kan ikke være tidlgiere end datovedt.
Ved indberetning af den vedtagen plan kan datoikraft ikke være tidligere end dags dato.
StatusStrengAlleIngenAngivelse a planens status.Status skal have en af følgende værdier:
'KF' for "kladde til til forslag", 'F' for "forslag", 'KV' for "kladde til vedtagelse", 'V' for "vedtaget" eller 'A' for aflyst.
De forskellige status og deres regler er uddybet under statusflow.
DistriktStreng(50)IngenAllePlandistirktets navn. 
DoklinkStreng(255)F, V, AKF, KVLink til plandokumentet. Kan ikke indberettes gennem uploadDokumentlinket kan ikke rettes gennem upload.
Feltet kan udelades elelr efterlades tomt.
AnvgenHeltal(2)  Kode for planens generelle anvendelse.Anvgen kan ikke angives hvis kompleks = 'true' eller iavnreg = 'true'
Anvgen kan kun indeholde værdier fra følgende liste under "generel anvendelse".
SforholdStrengIngenAlleAngivelse af "særlige forhold" i planen. Særlige forhold i Plandata.dk er beskrevet i vejledningen til indberetning af lokalplaner.Kan ikke angives hvis KOMPLEKS = 'true'.
NedbrydsfStrengIngenAlleAngives = 'T' hvis de særlige forhold medfører et behov for, at bestemmelser korrigeres på deljordstykkeniveau. Angives = 'F' hvis de særlige forhold medfører ikke behov for, at bestemmelser korrigeres på deljordstykkeniveau.Nedbrydsf kan kun angives som 'T' hvis Sforhold er angivet.
IomfangregBooleanF, V, AKF, KVAngiver om planen ikke regulerer omfang. Sættes per default til 'false'.Må ikke angives hvis KOMPLEKS = 'true'.
Hvis IOMFANGREG = 'true' må følgende felter ikke udfyldes:
BEBYGPCT, BEBYGPCTAF, BEBYGPCTAR, EAREAL, EAREALH, M3_M2, M3_M2H, MAXETAGER og MAXBYGNHJD.
IanvregBooleanF, V, AKF, KVAngiver om planen ikke regulerer anvendelse. Sættes per default til 'false'.Må ikke angives hvis KOMPLEKS = 'true'
Hvis IANVREG = 'true', må ANVGEN  ikke udfyldes og der kan ikke tilføjes specifikke anvendelser til planen.
KompleksBooleanF, V, AKF, KVAngives hvis delområdet er så kompleks, at det ikke kan registreres i Plandata.dk. Sættes per default til 'false'.Hvis KOMPLEKS = 'true', skal felterne IANVEREG, IOMFANGREG og IUDSTYKREG være udfyldt med værdien 'true'.
Hvis KOMPLEKS = 'true', kan ingen af følgende felter udfyldes:
ANVGEN, BEBYGPCT, BEBYGPCTAF, BEBYGPCTAR, EAREAL, EAREALH, MAXETAGER, 
MAXBYGNHJD, MINMILJO, MAXMILJO, MINUDS, M3_M2, M3_M2M, UDSTYKFORBUD, ANVTYPE.
KbeskrivStreng  Beskrivelse af hvorfor delområdet er komplekst.KBESKRIV skal angives, hvis KOMPLEKS = 'true'.
KBESKRIV kan ikke angives, hvis KOMPLEKS = 'false'.
ZoneHeltal(1)  Kode for delområdets zonestatus.Kan kun angives hvis IZONEREG = 'false'.
Der vælges mellem følgende værdier: '1' for "byzone" og '3' for "sommerhusområde".
Izonereg F, V, AKF, KVMarkering af at zonestatus for planområdet ikke reguleres entydigt som enten "byzone" eller "sommerhusområde".Hvis planen ikke regulerer zone på lokalplanniveau, skal IZONEREG udfyldes 'true'.
Hvis feltet udelades, tolkes det som IZONEREG = 'false'.
MinmiljoHeltal(1)IngenAlleMindste tilladte miljøklasse (talværdi fra 1-7).Minmiljo må ikke være større end Maxmiljo
Skal angives hvis MAXMILJO er angivet.
MaxmiljoHeltal(1)IngenAlleHøjeste tilladte kiljøklasse (talværdi fra 1-7).Maxmiljo må ikke være mindre end Minmiljo.
Skal angives hvis Minmiljo er angivet.
MegawattNumerisk(6,2)AlleIngenAngivelse af hvor hvor stor effekt i MW det er planlagt for i en lokalplan der omhandler vindmøller.Kan kun angives hvis anvspec1-10 indeholder værdien '8111'.
IudstykregBooleanF, V, AKF, KVAngiver om planen ikke regulerer udstykning. Sættes per default til 'false'.Hvis IUDSTYKREG = 'true', må felterne MINUDS og UDSTYKFORBUD.
AnvspecHeltalF, V, AK, KF, KVSpecifik anvendelses kode

Der skal minimum angives 1, hvis ianvreg ikke er sat til true for at angive, at planen ikke regulerer anvendelse.
Det er muligt at angive op til 10 Specifik anvendelse.
Derudover kan følgende værdier vælges fra tabellen over specifik anvendelse

BebygpctHeltal(3)  Den højeste tilladte bebyggelsesprocent i planområdet.Må ikke angives, hvis Iomfangreg = 'true' eller hvis Kompleks = 'true'.
BebygpctafHeltal(1)  Arealenheden som Bebygpct beregnes ud fra.Værdien vælges ud fra følgende liste under "bygberegnaf".
Skal angives hvis Bebygpct er angivet.
Kan ikke angives hvis Bebygpct ikke er angivet.
BebygpctarHeltal(3)  Den højeste andel (%) af grundarealet som må bebygges.Må ikke angives, hvis Iomfangreg = 'true' eller hvis Kompleks = 'true'.
EarealHeltal (3)  Det størsrte tilladte etageareal i området angivet i etagekvadrarmetre.Må ikke angives, hvis Iomfangreg = 'true' eller hvis Kompleks = 'true'.
EarealhHeltal(1)  Arealenheden som Eareal er gældende for.Værdien vælges fra følgende liste under "bygberegnaf".
Skal angives hvis Eareal er angivet.
Kan ikke angives hvis Eareal ikke er angivet.
m3_m2Numreisk(6,2)  Det størst tilladte bygningsrumfang per arealenhed, angivet i m3 per m2.Må ikke angives, hvis Iomfangreg = 'true' eller hvis Kompleks = 'true'.
m3_m2hHeltal(1)  Arealenheden som m3_m2 er gældende for.Værdien vælges fra følgende liste under "bygberegnaf".
Skal angives hvis m3_m2 er angivet.
Kan ikke angives hvis m3_m2 ikke er angivet.
MaxbygnhjdNumerisk(3,2)  Den højeste tilladte bygningshøjde agivet i metre.Må ikke angives, hvis Iomfangreg = 'true' eller hvis Kompleks = 'true'.
MaxetagerNumerisk(3,1)  Det højeste tilladte antal etager. Udnyttet tagetage angives som en halv etage.Må ikke angives, hvis Iomfangreg = 'true' eller hvis Kompleks = 'true'.
Der kan kun angives hele og halve talværdier.
MinudsHeltal(3)  Den mindste tilladte grundstørrelse ved udstykning.Må ikke angives, hvis Iudstykreg = 'true' eller hvis Kompleks = 'true'.
UdsbeforBoolean  Angivelse af om planen forbyder udstykning i planområdet.Må ikke angives, hvis Iudstykreg = 'true' eller hvis Kompleks = 'true'.
Abestem1Heltal(4)IngenAlleAngives hvis planen indeholder bestemmelser vedrørende skilte eller facader.Hvis planen indeholder bestemmelser om skilte eller facader, skal Abestem1 have værdien '4150'.¤
Abestem2Heltal(4)IngenAlleAngives hvis planen indeholder bevaringsbestemmelser.Hvis planen indeholder bevaringsbestemmelser, skal Abestem2 have værdien '4160'.
Abestem3N/AN/AN/AFeltet benyttes ikke. 
BevarbestStreng(¤)Ingen Kort valgfri beskrivelse af bevaringsbestemmelserne i planen.Bevarbest kan kun angives, hvis Abestem2 = '4160'.
Anvspec1-10Heltal(4)  Angivelse af specifik anvendelse. Der kan angives op til 10 specifikke anvendelser gennem uplaodmodulet. Disse angives hver især i felterne "Anvspec1", "Anvspec2" ... "Anvspec10".Må ikke angives, hvis Ianvreg = 'true' eller hvis Kompleks = 'true'.
Hvis Ianvreg = 'false', skal der angives mindst én værdi i Anvspec1-10.
Der kan kun vælges som findes på listen over specifikke anvendelseskategorier i Plandata.dk.
Bygpct1-10Heltal(3)  Bebyggelsesprocent tilknyttet en specifik anvendelse.Må ikke angives, hvis Iomfangreg = 'true' eller hvis Kompleks = 'true'.
Kan kun angives hvis der er angivet en anvendelse i det tilsvarende Anvspec1-10.
Bygpcth1-10Heltal(1)  Arealenheden som Bebygpct beregnes ud fra tilknyttet en specifik anvendelse.Værdien vælges ud fra følgende liste.
Skal angives hvis Bebygpct er angivet.
Kan ikke angives hvis Bebygpct ikke er angivet.
Bygpctar1-10Heltal(1)  Det størsrte tilladte etageareal i området angivet i etagekvadrarmetre tilknyttet en specifik anvendelse.Må ikke angives, hvis Iomfangreg = 'true' eller hvis Kompleks = 'true'.
Eareal1-10Heltal(1)  Det største tilladte etageareal i området angivet i etagekvadratmeter tilknyttet en specifik anvendelse.Må ikke angives, hvis Iomfangreg = 'true' eller hvis Kompleks = 'true'.
Earealh1-10Heltal(1)  Arealenheden som Eareal er gældende for tilknyttet en specifik anvendelse.Værdien vælges fra følgende liste.
Skal angives hvis Eareal er angivet.
Kan ikke angives hvis Eareal ikke er angivet.
M3_m21-10Numerisk(6,2)  Det størst tilladte bygningsrumfang per arealenhed, angivet i m3 per m2 tilknyttet en specifik anvendelse.Må ikke angives, hvis Iomfangreg = 'true' eller hvis Kompleks = 'true'.
M3_m2h1-10Heltal(1)  Arealenheden som m3_m2 er gældende for tilknyttet en specifik anvendelse.Værdien vælges fra følgende liste.
Skal angives hvis m3_m2 er angivet.
Kan ikke angives hvis m3_m2 ikke er angivet.
Maxbhjd1-10Numerisk(3,2)  Den højeste tilladte bygningshøjde agivet i meter tilknyttet en specifik anvendelse.Må ikke angives, hvis Iomfangreg = 'true' eller hvis Kompleks = 'true'
Maxetage1-10Numerisk(3,1)  Det højeste tilladte antal etager. Udnyttet tagetage angives som en halv etage tilknyttet en specifik anvendelse.Må ikke angives, hvis Iomfangreg = 'true' eller hvis Kompleks = 'true'.
Der kan kun angives hele og halve talværdier.
Minuds1-10Heltal(1)  Den mindste tilladte grundstørrelse ved udstykning tilknyttet en specifik anvendelse.Må ikke angives, hvis Iudstykreg = 'true' eller hvis Kompleks = 'true'.
Udsbefor1-10Boolean  Angivelse af om planen forbyder udstykning i planområdet tilknyttet en specifik anvendelse.Må ikke angives, hvis Iudstykreg = 'true' eller hvis Kompleks = 'true'.

Til toppen

1.2 Lokalplandelområder

GIS-skabeloner til delområder kan findes under følgende link 

 og .
FeltnavnTypeKravValgfriFeltbeskrivelseRegelbeskrivelse
PlanidHeltalAlleIngenPlanid for planen. Genereres af systemet.Skal altid være udfyldt for planen. Kan ikke ændres.
VersionsnrHeltalIngenAlleNummeret på den version af planen der uploades til.Hvis feltet udelades, uplaodes tl den nyeste version af planen
DatogstartHeltal yyyymmddIngenAlleFørste dag i planens høringsperiode.Datostart må ikke være tidligere and datoforsl.
Hvis status = 'F', 'KV', 'V' eller 'A', kan datostart ikke ændres.
DatoslutHeltal yyyyymmddIngenAlleSidste dag af gyldighedsperioden for denne version af planen. DATOGSLUT udfyldes af systemet ved oprettelse af en ny version af lokalplanenUdfyldes af systemet.
ObjektkodeHeltalAlle IngenKoden for generel plantype.Objektkoden for lokalplandelområder er '30'.
PlantypeNumeric (2,1)AlleIngenKoden for plantypen.Plantypen for lokalplandelområder er '30.1'. 
PlannavnStreng(30)F, V, AKF, KVDelområdets navn. 
PlannrStreng (30)F, V, AKF, KVPlanens plannummer. Hvis der uploades til en plan, og det eksisterende plannr skal bevares, kan feltet udelades. 
KomnrHeltal (3)IngenAlleDet trecifrede kommunenummer for den kommune som planen findes i.Komnr kan kun indeholde kommunekoden for den aktive bruger.
Hvis komnr efterlades tomt, indsættes kommunekoden for den aktive bruger af systemet
DatoforslHeltal
yyymmdd
F, V, AKF, KVDatoen hvor planen oprettes som forslag.DATOFORSL må ikke være senere end indberetningsdatoen.
DATOFORSL skal være den samme som DATOFORSL for del lokalplan, som delområdet er en del af.
DatovedtHeltal
yyyymmdd
V, AKF, KFDatoen for planens vedtagelse.DATOVEDT må ikke være tidligere end DATOSLUT.
DATOVEDT må ikke være tidligere end indberetningsdatoen.
DATOVEDT må ikke være mere end 3 år efter DATOSTART.
DATOVEDT skal være den samme som DATOVEDT for den lokalplan, som delområdet er en del af.
DatoaflystHeltal yyyymmddA Dato for aflysning af planen, hvis aflysningen sker i forbindelse med aflysningen af den lokalpan, som delområdet er en del af.Hvis en vedtaget plan aflyses, skal DATOAFLYST være efter DATOIKRAFT.
Hvis et forslag til en plan aflyses, skal DATOAFLYST være efter DATOFORSL.
DATOAFLYST må ikke være efter end indberetningsdagen.
DATOAFLYST skal være den samme som DATOAFLYST for del lokalplan, som delområdet er en del af.
DatoikraftHeltal yyyymmdV, AKVDato for planens ikrafttrædelse.Datoikraft kan ikke være tidlgiere end datovedt.
Ved indberetning af den vedtagen plan kan datoikraft ikke være tidligere end dags dato.
StatusStrengAlleIngenAngivelse af planens statusStatus skal have en af følgende værdier:
'KF' for "kladde til til forslag", 'F' for "forslag", 'KV' for "kladde til vedtagelse", 'V' for "vedtaget" eller 'A' for aflyst.
De forskellige status og deres regler er uddybet under statusflow
DelnrSteng (30)AlleIngenNavn på delområde. 
Lokalplan_idHeltalAlleIngenPlanid'et for den lokalplan som delområdet er tilknyttet. 
AnvgenHeltalIngenAlleKoden for planens generelle anvendelse.Værdien vælges fra følgende liste under "generel anvendelse".
ANVGEN skal udfyldes, hvis IANVREG = 'false'.
SforholdStrengIngenAlleAngivelse af "særlige forhold" i planen. Særlige forhold i Plandata.dk er beskrevet i vejledningen til indberetning af lokalplaner.Kan ikke angives hvis KOMPLEKS = 'true'.
NedbrydsfStrengIngenAlleAngives = 'T' hvis de særlige forhold medfører et behov for, at bestemmelser korrigeres på deljordstykkeniveau. Angives = 'F' hvis de særlige forhold medfører ikke behov for, at bestemmelser korrigeres på deljordstykkeniveauNedbrydsf kan kun angives som 'T' hvis Sforhold er angivet.
IomfangregBooleanF, V, AKF, KVAngiver om planen ikke regulerer omfang. Sættes per default til 'false'.Må ikke angives hvis KOMPLEKS = 'true'.
Hvis IOMFANGREG = 'true' må følgende felter ikke udfyldes:
BEBYGPCT, BEBYGPCTAFBEBYGPCTAREAREALEAREALHM3_M2M3_M2HMAXETAGER og MAXBYGNHJD.
IanvregBooleanF, V, AKF, KVAngiver om planen ikke regulerer anvendelse. Sættes per default til 'false'.Må ikke angives hvis KOMPLEKS = 'true'
Hvis IANVREG = 'true', må ANVGEN  ikke udfyldes og der kan ikke tilføjes specifikke anvendelser til planen.
KompleksBooleanF, V, AKF, KVAngives hvis delområdet er så kompleks, at det ikke kan registreres i Plandata.dk. Sættes per default til 'false'.Hvis KOMPLEKS = 'true', skal felterne IANVEREG, IOMFANGREG og IUDSTYKREG være udfyldt med værdien 'true'.
Hvis KOMPLEKS = 'true', kan ingen af følgende felter udfyldes:
ANVGEN, BEBYGPCT, BEBYGPCTAF, BEBYGPCTAR, EAREAL, EAREALH, MAXETAGER, MAXBYGNHJD, MINMILJO, MAXMILJO, MINUDS, M3_M2, M3_M2MUDSTYKFORBUD, ANVTYPE.
KbeskrivStreng  Beskrivelse af hvorfor delområdet er komplekst.KBESKRIV skal angives, hvis KOMPLEKS = 'true'.
KBESKRIV kan ikke angives, hvis KOMPLEKS = 'false'.
ZoneHeltal(1)  Kode for delområdets zonestatus.Kan kun angives hvis IZONEREG = 'false'.
Der vælges mellem følgende værdier: '1' for "byzone" og '3' for "sommerhusområde".
Izonereg F, V, AKF, KVMarkering af at zonestatus for planområdet ikke reguleres entydigt som enten "byzone" eller "sommerhusområde".Hvis planen ikke regulerer zone på lokalplanniveau, skal IZONEREG udfyldes 'true'.
Hvis feltet udelades, tolkes det som IZONEREG = 'false'.
MinmiljoHeltal(1)IngenAlleMindste tilladte miljøklasse (talværdi fra 1-7).Minmiljo må ikke være større end Maxmiljo
Skal angives hvis MAXMILJO er angivet.
MaxmiljoHeltal(1)IngenAlleHøjeste tilladte kiljøklasse (talværdi fra 1-7).Maxmiljo må ikke være mindre end Minmiljo.
Skal angives hvis Minmiljo er angivet.
MegawattNumeric(8,2)AlleIngenMaksimale tilladte vindmølleeffekt for planområdet angivet i megawatt.Kan kun angives hvis en af planens specifikke anvendelser er 8111 og ANVGEN = 81.
Iudstykreg F, V, AKF, KVAngiver om planen ikke regulerer udstykning. Sættes per default til 'false'.Må ikke angives hvis KOMPLEKS = 'true'.
Hvis IUDSTYKREG = 'true', må felterne MINUDS og UDSTYKFORBUD.
AnvspecHeltalF, V, AK, KF, KVSpecifik anvendelses kode.

Der skal minimum angives 1, hvis ianvreg ikke er sat til true for at angive, at planen ikke regulerer anvendelse.
Det er muligt at angive op til 10 Specifik anvendelse.
Derudover kan følgende værdier vælges fra tabellen over specifik anvendelse

BebygpctHeltal(3)  Maksimalt tilladte bebyggelsesprocent.Må ikke angives hvis IOMFANGREG = 'true' eller hvis KOMPLEKS = 'true'.
BebygpctafHeltal(1)Heltal(1) Arealenheden som Bebygpct beregnses ud fra. Værdien vælges ud fra følgende liste under "bygberegnaf".
Skal angives hvis Bebygpct er angivet.
Kan ikke angives hvis Bebygpct ikke er angivet.
BebygpctarHeltal(1)  Arealenheden som BEBYGPCT beregnses ud fra.Værdien vælges fra følgende liste under "bygberegnaf".
Skal angives hvis BEBYGPCT er udfyldt.
Må ikke angives hvis BEBYGPCT ikke er udfyldt.
EarealHeltal(7)  Det maksimale tilladte etageareal der må være inden for planområdet. Udfyldes af systemet.Må ikke angives hvis IOMFANGREG = 'true' eller hvis KOMPLEKS = 'true'.
EarealhHeltal(1)  Arealenheden som EAREAL er tilknyttet.Værdi vælges fra følgende liste under "bygberegnaf".
Skal angives hvis EAREAL er angivet.
Må ikke angives hvis EAREAL ikke er angivet.
M3_m2Numeric(6,2)  Højest tilladte bygningsrumfang per arealenhed. Angives i m3 per m2.Må ikke angives hvis IOMFANGREG = 'true' eller hvis KOMPLEKS = 'true'.
M3_m2hHeltal(1)  Arealenhed som rumfangsbestemmelsen, M3_M2 beregnses ud fra.Værdi vælges fra følgende liste under "bygberegnaf".
Skal angives hvis M3_M2 er udfyldt.
Må ikke angives hvis M3_M2 ikke er udfyldt.
MaxbygnhjdNumeric(3,2)  Maksimal tilladt bygningshøjde.Må ikke angives hvis IOMFANGREG = 'true' eller hvis KOMPLEKS = 'true'.
MaxetagerNumeric(3,1)  Maksimalt tilladt antal etager.Må ikke angives hvis IOMFANGREG = 'true' eller hvis KOMPLEKS = 'true'.
Der kan kun angives hele og halve etager - eksempelvis '3' eller '1.5', men ikke '2.3'.
MinudsHeltal(7)IngenAlleMindste tilladte udstykningsstørrelse. Angives i m2.Må ikke angives hvis IUDSTYKREG = 'true' eller hvis KOMPLEKS = 'true'.
UdsbeforBoolean  Angivelse af om planen forbyder udstykning i planområdet.Må ikke angives, hvis Iudstykreg = 'true' eller hvis Kompleks = 'true'.
Abestem1Heltal(4)IngenAlleAngives hvis planen indeholder bestemmelser vedrørende skilte eller facader.Hvis planen indeholder bestemmelser om skilte eller facader, skal Abestem1 have værdien '4150'.
Abestem2Heltal(4)IngenAlleAngives hvis planen indeholder bevaringsbestemmelser.Hvis planen indeholder bevaringsbestemmelser, skal Abestem2 have værdien '4160'.
Abestem3N/AN/AN/AFeltet benyttes ikke. 
BevarbestStreng(254)IngenAlleKort beskrivelse af eventuelle bevaringsbestemmelser i planen.Kan kun angives hvis planen indeholder ABESTEMMELSER, hvor ABESTEM = '4160'.
Anvspec1-10Heltal(4)  Angivelse af specifik anvendelse. Der kan angives op til 10 specifikke anvendelser gennem uplaodmodulet. Disse angives hver især i felterne "Anvspec1", "Anvspec2" ... "Anvspec10".Må ikke angives, hvis Ianvreg = 'true' eller hvis Kompleks = 'true'.
Hvis Ianvreg = 'false', skal der angives mindst én værdi i Anvspec1-10.
Der kan kun vælges som findes på listen over specifikke anvendelseskategorier i Plandata.dk.
Bygpct1-10Heltal(3)  Bebyggelsesprocent tilknyttet en specifik anvendelse.Må ikke angives, hvis Iomfangreg = 'true' eller hvis Kompleks = 'true'.
Kan kun angives hvis der er angivet en anvendelse i det tilsvarende Anvspec1-10.
Bygpcth1-10Heltal(1)  Arealenheden som Bebygpct beregnes ud fra tilknyttet en specifik anvendelse.Værdien vælges ud fra følgende liste.
Skal angives hvis Bebygpct er angivet.
Kan ikke angives hvis Bebygpct ikke er angivet.
Bygpctar1-10Heltal(3)   Den højeste andel (%) af grundarealet som må bebygges tilknyttet en specifik anvendelse.Må ikke angives, hvis Iomfangreg = 'true' eller hvis Kompleks = 'true'.
Eareal1-10Heltal(3)  Det største tilladte etageareal i området angivet i etagekvadratmeter tilknyttet en specifik anvendelse.Må ikke angives, hvis Iomfangreg = 'true' eller hvis Kompleks = 'true'.
Earealh1-10Heltal(1)  Arealenheden som Eareal er gældende for tilknyttet en specifik anvendelse.Værdien vælges fra følgende liste.
Skal angives hvis Eareal er angivet.
Kan ikke angives hvis Eareal ikke er angivet.
M3_m21-10Numerisk(6,2)  Det størst tilladte bygningsrumfang per arealenhed, angivet i m3 per m2 tilknyttet en specifik anvendelse.Må ikke angives, hvis Iomfangreg = 'true' eller hvis Kompleks = 'true'.
M3_m2h1-10Heltal(1)  Arealenheden som m3_m2 er gældende for tilknyttet en specifik anvendelse.Værdien vælges fra følgende liste.
Skal angives hvis m3_m2 er angivet.
Kan ikke angives hvis m3_m2 ikke er angivet.
Maxbhjd1-10Numerisk(3,2)  Den højeste tilladte bygningshøjde agivet i meter tilknyttet en specifik anvendelse.Må ikke angives, hvis Iomfangreg = 'true' eller hvis Kompleks = 'true'
Maxetage1-10Numerisk(3,1)  Det højeste tilladte antal etager. Udnyttet tagetage angives som en halv etage tilknyttet en specifik anvendelse.Må ikke angives, hvis Iomfangreg = 'true' eller hvis Kompleks = 'true'.
Der kan kun angives hele og halve talværdier.
Minuds1-10Heltal(3)  Den mindste tilladte grundstørrelse ved udstykning tilknyttet en specifik anvendelse.Må ikke angives, hvis Iudstykreg = 'true' eller hvis Kompleks = 'true'.
Udsbefor1-10Boolean  Angivelse af om planen forbyder udstykning i planområdet tilknyttet en specifik anvendelse.Må ikke angives, hvis Iudstykreg = 'true' eller hvis Kompleks = 'true'.
GeometriGeometriAlleIngenDelområdets geografiske afgrænsning.Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen mulitpolygon.
Hele geometrien skal ligge inden for geometrien for den lokalplan, som delområdet er en del af.

Til toppen

1.3 Byggefelter

GIS-skabeloner til lokalplaner kan findes under følgende link 

 og .
FeltnavnTypeKravValgfriFeltbeskrivelseRegelbeskrivelse
PlanidHeltalAlleIngenPlanid for planen. Genereres af systemet.Skal altid være udfyldt for planen. Kan ikke ændres.
VersionsnrHeltalIngenAlleNummeret på den version af planen der uploades til.Hvis feltet udelades, uplaodes tl den nyeste version af planen
DatogstartHeltal yyyymmddIngenAlleFørste dag i planens høringsperiode.Datostart må ikke være tidligere and datoforsl.
Hvis status = 'F', 'KV', 'V' eller 'A', kan datostart ikke ændres.
DatogslutHeltal yyyymmddIngenAlleSidste dag af gyldighedsperioden for denne version af planen. DATOGSLUT udfyldes af systemet ved oprettelse af en ny version af lokalplanen.Udfyldes af systemet.
ObjektkodeHeltalAlleIngenKode for generel plantype.Objektkoden for lokalplandelområder er '30'.
PlantypeNumeric (2,1)AlleIngenKoden for plantypen.Plantypen for byggefelter er '30.4'.
PlannavnStreng(30)F, V, AKF, KVByggefeltets navn. 
PlannrStreng(30)F, V, AKF, KVPlanens plannummer. Hvis der uploades til en plan, og det eksisterende plannr skal bevares, kan feltet udelades. 
KomnrStreng(3)IngenAlleDet trecifrede kommunenummer for den kommune som planen findes i.Komnr kan kun indeholde kommunekoden for den aktive bruger.
Hvis komnr efterlades tomt, indsættes kommunekoden for den aktive bruger af systemet
DatoforslHeltal
yyymmdd
F, V, AKF, KVDatoen hvor planen oprettes som forslag.DATOFORSL må ikke være senere end indberetningsdatoen.
DATOFORSL skal være den samme som DATOFORSL for del lokalplan, som delområdet er en del af.
DatovedtHeltal
yyyymmdd
V, AKF, KFDatoen for planens vedtagelse.DATOVEDT må ikke være tidligere end DATOSLUT.
DATOVEDT må ikke være tidligere end indberetningsdatoen.
DATOVEDT må ikke være mere end 3 år efter DATOSTART.
DATOVEDT skal være den samme som DATOVEDT for den lokalplan, som delområdet er en del af.
DatoaflystHeltal yyyymmddA Dato for aflysning af planen, hvis aflysningen sker i forbindelse med aflysningen af den lokalpan, som byggefeltet er en del af.Hvis en vedtaget plan aflyses, skal DATOAFLYST være efter DATOIKRAFT.
Hvis et forslag til en plan aflyses, skal DATOAFLYST være efter DATOFORSL.
DATOAFLYST må ikke være efter end indberetningsdagen.
DATOAFLYST skal være den samme som DATOAFLYST for del lokalplan, som delområdet er en del af.
DatoikraftHeltal yyyymmdV, AKVDato for planens ikrafttrædelse.Datoikraft kan ikke være tidlgiere end datovedt.
Ved indberetning af den vedtagen plan kan datoikraft ikke være tidligere end dags dato.
Status AlleIngenAngivelse af planens statusStatus skal have en af følgende værdier:
'KF' for "kladde til til forslag", 'F' for "forslag", 'KV' for "kladde til vedtagelse", 'V' for "vedtaget" eller 'A' for aflyst.
De forskellige status og deres regler er uddybet under statusflow
DelnrStreng(30)F, V, AKF, KVByggefeltets navn. 
Lokalplan_idHeltalAlleIngenPlanid'et for den lokalplan som delområdet er tilknyttet. 
BygtypeHeltalAlleIngenByggefeltets type.Værdien vælges fra følgende liste.
AnvgenHeltalIngenAlleKoden for planens generelle anvendelse.Værdien vælges fra følgende liste.
ANVGEN skal udfyldes, hvis IANVREG = 'false'.
SforholdStrengIngenAlleAngivelse af "særlige forhold" i planen. Særlige forhold i Plandata.dk er beskrevet i vejledningen til indberetning af lokalplaner.Kan ikke angives hvis KOMPLEKS = 'true'.
NedbrydsfStrengIngenAlleAngives = 'T' hvis de særlige forhold medfører et behov for, at bestemmelser korrigeres på deljordstykkeniveau. Angives = 'F' hvis de særlige forhold medfører ikke behov for, at bestemmelser korrigeres på deljordstykkeniveau.Nedbrydsf kan kun angives som 'T' hvis Sforhold er angivet.
IomfangregBooleanF, V, AKF, KVAngiver om planen ikke regulerer omfang. Sættes per default til 'false'.Må ikke angives hvis KOMPLEKS = 'true'.
Hvis IOMFANGREG = 'true' må følgende felter ikke udfyldes:
BEBYGPCT, BEBYGPCTAF, BEBYGPCTAR, EAREAL, EAREALH, M3_M2, M3_M2H, MAXETAGER og MAXBYGNHJD.
IanvregBooleanF, V, AKF, KVAngiver om planen ikke regulerer anvendelse. Sættes per default til 'false'.Må ikke angives hvis KOMPLEKS = 'true'
Hvis IANVREG = 'true', må ANVGEN  ikke udfyldes og der kan ikke tilføjes specifikke anvendelser til planen.
KompleksBooleanF, V, AKF, KVAngives hvis delområdet er så kompleks, at det ikke kan registreres i Plandata.dk. Sættes per default til 'false'.

Hvis KOMPLEKS = 'true', skal felterne IANVEREG, IOMFANGREG og IUDSTYKREG være udfyldt med værdien 'true'.
Hvis KOMPLEKS = 'true', kan ingen af følgende felter udfyldes:
ANVGEN, BEBYGPCT, BEBYGPCTAF, BEBYGPCTAR, EAREAL, EAREALH, MAXETAGER, 
MAXBYGNHJD, MINMILJO, MAXMILJO, MINUDS, M3_M2, M3_M2M, UDSTYKFORBUD, ANVTYPE.

KbeskrivStrengIngenAlleBeskrivelse af hvorfor delområdet er komplekst.KBESKRIV skal angives, hvis KOMPLEKS = 'true'.
KBESKRIV kan ikke angives, hvis KOMPLEKS = 'false'.
ZoneHeltal(1)  Kode for delområdets zonestatus.Kan kun angives hvis IZONEREG = 'false'.
Der vælges mellem følgende værdier: '1' for "byzone" og '3' for "sommerhusområde".
Izonereg F, V, AKF, KVMarkering af at zonestatus for planområdet ikke reguleres entydigt som enten "byzone" eller "sommerhusområde".Hvis planen ikke regulerer zone på lokalplanniveau, skal IZONEREG udfyldes 'true'.
Hvis feltet udelades, tolkes det som IZONEREG = 'false'.
MinmiljoHeltal(1)IngenAlleMindste tilladte miljøklasse (talværdi fra 1-7).Minmiljo må ikke være større end Maxmiljo
Skal angives hvis MAXMILJO er angivet.
MaxmiljoHeltal(1)IngenAlleHøjeste tilladte kiljøklasse (talværdi fra 1-7).Maxmiljo må ikke være mindre end Minmiljo.
Skal angives hvis Minmiljo er angivet.
MegawattNumeric(8,2)AlleIngenMaksimale tilladte vindmølleeffekt for planområdet angivet i megawatt.Kan kun angives hvis en af planens specifikke anvendelser er 8111 og ANVGEN = 81.
Iudstykreg F, V, AKF, KVAngiver om planen ikke regulerer udstykning. Sættes per default til 'false'.Må ikke angives hvis KOMPLEKS = 'true'.
Hvis IUDSTYKREG = 'true', må felterne MINUDS og UDSTYKFORBUD.
AnvspecHeltalF, V, AK, KF, KVSpecifik anvendelses kode.

Der skal minimum angives 1, hvis ianvreg ikke er sat til true for at angive, at planen ikke regulerer anvendelse.
Det er muligt at angive op til 10 Specifik anvendelse.
Derudover kan følgende værdier vælges fra tabellen over specifik anvendelse

BebygpctHeltal(3)  Maksimalt tilladte bebyggelsesprocent. 
BebygpctafHeltal(1)  Arealenheden som Bebygpct beregnses ud fra. Værdien vælges ud fra følgende liste under "bygberegnaf".
Skal angives hvis Bebygpct er angivet.
Kan ikke angives hvis Bebygpct ikke er angivet.
BebygpctarHeltal(1)  Arealenheden som BEBYGPCT beregnses ud fra.Værdien vælges fra følgende liste.
Skal angives hvis BEBYGPCT er udfyldt.
Må ikke angives hvis BEBYGPCT ikke er udfyldt.
EarealHeltal(7)  Det maksimale tilladte etageareal der må være inden for planområdet. Udfyldes af systemet.Må ikke angives hvis IOMFANGREG = 'true' eller hvis KOMPLEKS = 'true'.
EarealhHeltal(1)  Arealenheden som EAREAL er tilknyttet.Værdi vælges fra følgende liste.
Skal angives hvis EAREAL er angivet.
Må ikke angives hvis EAREAL ikke er angivet.
M3_m2Numeric(6,2)  Højest tilladte bygningsrumfang per arealenhed. Angives i m3 per m2.Må ikke angives hvis IOMFANGREG = 'true' eller hvis KOMPLEKS = 'true'.
M3_m2hHeltal(1)  Arealenhed som rumfangsbestemmelsen, M3_M2 beregnses ud fra.Værdi vælges fra følgende liste.
Skal angives hvis M3_M2 er udfyldt.
Må ikke angives hvis M3_M2 ikke er udfyldt.
MaxbygnhjdNumeric(3,2)  Maksimal tilladt bygningshøjde.Må ikke angives hvis IOMFANGREG = 'true' eller hvis KOMPLEKS = 'true'.
MaxetagerNumeric(3,1)  Maksimalt tilladt antal etager.Må ikke angives hvis IOMFANGREG = 'true' eller hvis KOMPLEKS = 'true'.
Der kan kun angives hele og halve etager - eksempelvis '3' eller '1.5', men ikke '2.3'.
MinudsHeltal(7)IngenAlleMindste tilladte udstykningsstørrelse. Angives i m2.Må ikke angives hvis IUDSTYKREG = 'true' eller hvis KOMPLEKS = 'true'.
UdsbeforBoolean  Angivelse af om planen forbyder udstykning i planområdet.Må ikke angives, hvis Iudstykreg = 'true' eller hvis Kompleks = 'true'.
Abestem1Heltal(4)IngenAlleAngives hvis planen indeholder bestemmelser vedrørende skilte eller facader.Hvis planen indeholder bestemmelser om skilte eller facader, skal Abestem1 have værdien '4150'.
Abestem2Heltal(4)IngenAlleAngives hvis planen indeholder bevaringsbestemmelser.Hvis planen indeholder bevaringsbestemmelser, skal Abestem2 have værdien '4160'.
Abestem3N/AN/AN/AFeltet benyttes ikke. 
BevarbestStreng(254)IngenAlleKort beskrivelse af eventuelle bevaringsbestemmelser i planen.Kan kun angives hvis planen indeholder ABESTEMMELSER, hvor ABESTEM = '4160'.
Anvspec1-10Heltal(4)  Angivelse af specifik anvendelse. Der kan angives op til 10 specifikke anvendelser gennem uplaodmodulet. Disse angives hver især i felterne "Anvspec1", "Anvspec2" ... "Anvspec10".Må ikke angives, hvis Ianvreg = 'true' eller hvis Kompleks = 'true'.
Hvis Ianvreg = 'false', skal der angives mindst én værdi i Anvspec1-10.
Der kan kun vælges som findes på listen over specifikke anvendelseskategorier i Plandata.dk.
Bygpct1-10Heltal(3)  Bebyggelsesprocent tilknyttet en specifik anvendelse.Må ikke angives, hvis Iomfangreg = 'true' eller hvis Kompleks = 'true'.
Kan kun angives hvis der er angivet en anvendelse i det tilsvarende Anvspec1-10.
Bygpcth1-10Heltal(1)  Arealenheden som Bebygpct beregnes ud fra tilknyttet en specifik anvendelse.Værdien vælges ud fra følgende liste.
Skal angives hvis Bebygpct er angivet.
Kan ikke angives hvis Bebygpct ikke er angivet.
Bygpctar1-10Heltal(3)  Den højeste andel (%) af grundarealet som må bebygges tilknyttet en specifik anvendelse.Må ikke angives, hvis Iomfangreg = 'true' eller hvis Kompleks = 'true'.
Eareal1-10Heltal(3)  Det største tilladte etageareal i området angivet i etagekvadratmeter tilknyttet en specifik anvendelse.Må ikke angives, hvis Iomfangreg = 'true' eller hvis Kompleks = 'true'.
Earealh1-10Heltal(1)  Arealenheden som Eareal er gældende for tilknyttet en specifik anvendelse.Værdien vælges fra følgende liste.
Skal angives hvis Eareal er angivet.
Kan ikke angives hvis Eareal ikke er angivet.
M3_m21-10Numerisk(6,2)  Det størst tilladte bygningsrumfang per arealenhed, angivet i m3 per m2 tilknyttet en specifik anvendelse.Må ikke angives, hvis Iomfangreg = 'true' eller hvis Kompleks = 'true'.
M3_m2h1-10Heltal(1)  Arealenheden som m3_m2 er gældende for tilknyttet en specifik anvendelse.Værdien vælges fra følgende liste.
Skal angives hvis m3_m2 er angivet.
Kan ikke angives hvis m3_m2 ikke er angivet.
Maxbhjd1-10Numerisk(3,2)  Den højeste tilladte bygningshøjde agivet i meter tilknyttet en specifik anvendelse.Må ikke angives, hvis Iomfangreg = 'true' eller hvis Kompleks = 'true'
Maxetage1-10Numerisk(3,1)  Det højeste tilladte antal etager. Udnyttet tagetage angives som en halv etage tilknyttet en specifik anvendelse.Må ikke angives, hvis Iomfangreg = 'true' eller hvis Kompleks = 'true'.
Der kan kun angives hele og halve talværdier.
Minuds1-10Heltal(3)  Den mindste tilladte grundstørrelse ved udstykning tilknyttet en specifik anvendelse.Må ikke angives, hvis Iudstykreg = 'true' eller hvis Kompleks = 'true'.
Udsbefor1-10

Boolean

  Angivelse af om planen forbyder udstykning i planområdet tilknyttet en specifik anvendelse.Må ikke angives, hvis Iudstykreg = 'true' eller hvis Kompleks = 'true'.

Til toppen

2. Kommuneplaner og kommuneplantillæg

Herunder kommuneplanrammer og -retningslinjer

2.1. Kommuneplaner

FeltnavnTypeKravValgfriFeltbeskrivelseRegelbeskrivelse
PlanidHeltalAlleIngenPlanid for planen. Genereres af systemet.Skal altid være udfyldt for planen. Kan ikke ændres.
KomnrHeltalAlleIngenKommunens kommunenummer.Skal altid udfyldes.
ObjektkodeHeltalAlleIngenKode for generel plantype.Objektkoden for kommuneplaner er '11'.
StatusStrengAlleIngenAngivelse af planens status.Status skal have en af følgende værdier:
'KF' for "kladde til til forslag", 'F' for "forslag", 'KV' for "kladde til vedtagelse", 'V' for "vedtaget" eller 'A' for aflyst.
De forskellige status og deres regler er uddybet under statusflow
PlannavnStreng(130)F, V, AKF, KVPlanens navn.Skal være udfyldt for en plan i offentlig status (F,V,A).
DoklinkStreng(255)F, V, AKF, KVInden indbereting af planen uplaodes plandokumentet. Ved indberetning af planen angives et link til plandokumentet.
Efter indberetning genererer systemet et nyt link til dokumentet. Dette link kan ikke ændres ved rettelse af planen.
Der skal uploades et nyt plandokument ved planens vedtagelse.
Værdien i Doklink kan ikke ændres, mens planen er i status V, eller A
DatoforslHeltal
yyyymmdd
F, KV, V, AKFDatoen hvor planen oprettes som forslag.Datoforsl må ikke være senere end indberetningsdatoen.
DatovedtHeltal
yyyymmdd
V, AKF, KVDatoen for planens vedtagelse.Datovedt må ikke være tidligere end Datoslut.
Datovedt må ikke være tidligere end indberetningsdatoen.
DatoaflystHeltal
yyyymmdd
AK, KF, F,
KV, V
Dato for aflysning af planen.Datoaflyst skal være efter ikraftrædelsesdato. Hvis planen ikke er vedtaget skal aflysningsdatoen være efter Datoforsl.
Hvis kommuneplan aflyses, vil underliggende rammer og retningslinjer blive aflyst af systemet.
Tilhørende kommuneplantillæg og dens rammer og retningslinjer vil også blive aflyst.
DatoikraftHeltal
yyyymmdd
V, AKF, KVDatoen hvor planen offentliggøres som vedtaget og træder i kraft.

Datoikraft må ikke være tidligere end Datovedt.

DatoslutHeltal
yyyymmdd
F, KV, V, AKFDatoen hvor planforslaget offentliggøres og høringsperioden starter.Datostart må ikke være tidligere end Datoforsl.
Datostart må ikke være tidligere end indberetningsdatoen.
DatoslutHeltal
yyyymmdd
F, KV, V, AKFSidste dag i planens høringsperiode.Datoslut skal være efter Datostart og følge planlovens bestemmelser om høringsperioder.
Datoslut skal være mindst 8 uger efter Datostart.

Til toppen

2.2. Kommuneplantillæg

FeltnavnTypeKravValgfriFeltbeskrivelseRegelbeskrivelse
PlanidHeltalAlleIngenPlanid for planen. Genereres af systemet.Skal altid være udfyldt for planen. Kan ikke ændres.
Komplan_idHeltalAlleIngenPlanid for den kommuneplan som kommuneplantillægget er tilknyttet.Komplan_id skal være et Planid på kommuneplan i status 'F' eller 'V' i den aktivel kommune.
Komplan_id kan kun ændres mens planen er i status 'KF'.
ObjektkodeHeltalAlleIngenKode for generel plantype.Objektkoden for kommuneplantillæg er '12'.
StatusStrengAlleIngenAngivelse af planens status.Status skal have en af følgende værdier:
'KF' for "kladde til til forslag", 'F' for "forslag", 'KV' for "kladde til vedtagelse", 'V' for "vedtaget" eller 'A' for aflyst.
De forskellige status og deres regler er uddybet under statusflow
PlannavnStreng(130)F, V, AKF, KVPlanens navn. 
DoklinkStreng(255)F, V, AKF, KVPlandokumentet uploades inden indberetning, hvorefter et link til dokumentet genereres af systemet.Der skal uploades et nyt plandokument ved planens vedtagelse.
Værdien i Doklink kan ikke ændres, mens planen er i status 'F', 'V', eller 'A', dog med undtagelse af statusskift fra 'F' til 'KV' eller 'V' samt oprettelse af en ny version af planen.
DatoforslHeltal
yyyymmdd
F, KV, V, AKFDatoen hvor planen oprettes som forslag.Datoforsl må ikke være senere end indberetningsdatoen.
DatovedtHeltal
yyyymmdd
V, AKF, KVDatoen for planens vedtagelse.Datovedt må ikke være tidligere end Datoslut.
Datovedt må ikke være tidligere end indberetningsdatoen.
DatoaflystHeltal
yyyymmdd
A Datoen for aflysning af planen. Når en kommuneplan aflyses, aflyses tilknyttede kommuneplantillæg også.Hvis en vedtaget plan aflyses, skal Datoaflyst være efter Datoikraft.
Hvis et forslag til en plan aflyses, skal Datoaflyst være efter Datoforsl.
Datoaflyst må ikke være efter end indberetningsdagen.
DatoikraftHeltal
yyyymmdd
V, AKF, KVDatoen hvor planen offentliggøres som vedtaget og træder i kraft.

Datoikraft må ikke være tidligere end Datovedt.

DatostartHeltal
yyyymmdd
F, KV, V, AKFDatoen hvor planforslaget offentliggøres og høringsperioden starter.Datostart må ikke være tidligere end Datoforsl.
Datostart må ikke være tidligere end indberetningsdatoen.
DatoslutHeltal
yyyymmdd
F, KV, V, AKFSidste dag i planens høringsperiode.Datoslut skal være efter Datostart og følge planlovens bestemmelser om høringsperioder.
Datoslut skal være mindst 8 uger efter Datostart.
GeofrakomBooleanAlleIngenAngiver hvorvidt planens geometri arves fra kommuneplanen.Hvis kommuneplantillægget indeholder kommuneplanrammer eller -retningslinjer, skal Geofrakom = 'false'.
Hvis kommuneplantillægget ikke indeholder kommuneplanrammer eller -retningslinjer, skal Geofrakom = 'true'.
Hvis feltet udelades, udfyldes det af systemet. Værdien vælges ud fra, hvorvidt tillægget indeholder rammer og/eller retningslinjer eller ej.
VvmredegHeltalAlleIngenAngivelse af hvorvidt kommuneplantillægget indeholder eller er en VVM-redegørelse eller -tilladelse.Der kan angives efter følgende værdier:
'1': Kommuneplantillæg uden VVM
'2': Kommuneplantillæg med VVM
'3': VVM-redegørelse uden kommuneplantillæg
StatsplanBooleanNejAlleAngiver om planen er statslig. Bør kun angives, hvis planen er statslig, ellers kan feltet udelades ved upload.

Angives 'true', hvis planen er statslig. Det er samtidig ikke muligt at foretage følgende handlinger på planen:

  • Redigere kladde til forslag
  • Redigere og oprette kladde til vedtaget
  • Indsende forslag
  • Fejlrette vedtaget plan
  • Oprette version på vedtaget plan
  • Aflyse forslag
  • Aflyse vedtaget plan
  • Specifikt aflyse underplaner under en statslig plan

Til toppen

2.3. Kommuneplanrammer

FeltnavnTypeKravValgfriFeltbeskrivelseRegelbeskrivelse
PlanidHeltalAlleIngenPlanid for kommuneplanrammen. Genereres af systemet.Skal altid være udfyldt for planen. Kan ikke ændres.
VersionsnrHeltalIngenAlleVersionsnummeret for rammen. Generes af systemet ved indberettelse af ny plan og oprettelse af nye versioner.Feltet benyttes hvis det ønskes af fejlrette i en tidligere version af planen end den nyeste.
DatogstartHeltal
yyyymmdd
IngenAlleDato for start af gyldighedperioden for denne version af planen. Bruges ved oprettelse af nye versioner af planer.Datogstart skal udfyldes når der oprettes en ny vesion af planen.
Den nye versions Datogstart, skal være efter den seneste versions Datogstart og må ikke være senere indberetningsdatoen.
Datogstart kan kun ændres ved oprettelse af en ny version af planen.
DatogslutHeltal
yyyymmdd
IngenAlleSidste dag af gyldighedsperioden for denne version af planen. DATOGSLUT udfyldes af systemet ved oprettelse af en ny version af lokalplanenUdfyldes af systemet.
Komplan_idHeltalAlleIngenPlanid'et for den kommuneplan som rammen er en del af.

En ramme skal enten have ophæng i en kommuneplan eller i et kommuneplantillæg.
Ramme må ikke både have ophæng i en kommuneplan og i et kommuneplantillæg.
Hvis ramme har ophæng i en kommuneplan angives planid for denne.

Komplan_id må ikke angives, hvis Komtil_id er udfyldt.
Hvis Komtil_id ikke er udfyldt, skal Komplan_id indeholde Planid'et for en gyldig kommuneplan i status 'KF', 'KV' eller 'V'.
Komtil_idHeltalAlleIngenPlanid'et for det kommuneplantillæg som rammen er en del af.

En ramme skal enten have ophæng i en kommuneplan eller i et kommuneplantillæg.
Ramme må ikke både have ophæng i en kommuneplan og i et kommuneplantillæg.
Hvis ramme har ophæng i en kommuneplan angives planid for denne.

Komtil_id må ikke angives, hvis Komplan_id er udfyldt.
Hvis Komplan_id ikke er udfyldt, skal Komtil_id indeholde Planid'et for et gyldigt kommuneplantillæg i status KF, KV eller V.
ObjektkodeHeltalAlleIngenKode for generel plantype.Objektkoden for kommuneplanrammer er '10'.
PlantypeNumeric (3,1)AlleIngenKoden for plantypen.Plantypen for kommuneplanrammer er '10.1'.
PlannavnStreng(130)F, V, AKF, KVRammens navn.Skal være udfyldt for en plan i offentlig status (F,V,A).
PlannrStreng(30)F, V, AKF, KVRammenummer tilknyttet planen. 
Komnr     
DistriktStreng(50)IngenAllePlandistriktets navn. 
AnvgenHeltalAlleIngenKoden for rammens generelle anvendelse.Værdien vælges fra følgende liste under "generel anvendelse". 
SforholdStrengIngenAlleSupplerende oplysninger om planens anvendelses- omfangs- eller udstykningsbestemmelser, som ikke kan indberettes retvisende gennem de øvrige indberetningsmuligheder. 
NedbrydsfStrengIngenAlleAngives = 'T' hvis de særlige forhold medfører et behov for, at bestemmelser korrigeres på deljordstykkeniveau. Angives = 'F' hvis de særlige forhold medfører ikke behov for, at bestemmelser korrigeres på deljordstykkeniveau.Nedbrydsf kan kun angives som 'T' hvis Sforhold er angivet.
IomfangregBoolean

F, V, A

KF, KV

Angiver om planen ikke regulerer omfang. Sættes per default til 'false'.

Må ikke angives hvis KOMPLEKS = 'true'.
Hvis IOMFANGREG = 'true' må følgende felter ikke udfyldes:
BEBYGPCT, BEBYGPCTAF, BEBYGPCTAR, EAREAL, EAREALH, M3_M2, M3_M2H, MAXETAGER og MAXBYGNHJD.
IanvregBoolean

F, V, A

KF, KVAngiver om planen ikke regulerer anvendelse. Sættes per default til 'false'.Må ikke angives hvis KOMPLEKS = 'true'
Hvis IANVREG = 'true', må ANVGEN  ikke udfyldes og der kan ikke tilføjes specifikke anvendelser til planen.
KompleksBooleanF, V, AKF, KVAngives hvis delområdet er så kompleks, at det ikke kan registreres i Plandata.dk. Sættes per default til 'false'.Hvis KOMPLEKS = 'true', skal felterne IANVEREG, IOMFANGREG og IUDSTYKREG være udfyldt med værdien 'true'.
Hvis KOMPLEKS = 'true', kan ingen af følgende felter udfyldes:
ANVGEN, BEBYGPCT, BEBYGPCTAF, BEBYGPCTAR, EAREAL, EAREALH, MAXETAGER, 
MAXBYGNHJD, MINMILJO, MAXMILJO, MINUDS, M3_M2, M3_M2M, UDSTYKFORBUD, ANVTYPE.
KbeskrivStrengIngenAlleBeskrivelse af hvorfor delområdet er komplekst.KBESKRIV skal angives, hvis KOMPLEKS = 'true'.
KBESKRIV kan ikke angives, hvis KOMPLEKS = 'false'.
ZoneHeltalF, V, AKF, KVAngivelse af rammens fremtidige zonestatus.Der skal angives en af følgende værdier:
'1': Byzone
'2': Landzone
'3': Sommerhusområde
'4': Byzone og landzone
"5: Sommerhusområde og landzone
'6': Byzone og sommerhusområde
'7': Byzone, landzone og sommerhusområde
Izonereg F, V, A

KF, KV

Markering af at zonestatus for planområdet ikke reguleres entydigt som enten "byzone" eller "sommerhusområde".Hvis planen ikke regulerer zone på lokalplanniveau, skal IZONEREG udfyldes 'true'.
Hvis feltet udelades, tolkes det som IZONEREG = 'false'.
Minmiljo

Heltal(1)

IngenAlleMindste tilladte miljøklasse (talværdi fra 1-7).Minmiljo må ikke være større end Maxmiljo
Skal angives hvis MAXMILJO er angivet.
Maxmiljo

Heltal(1)

IngenAlleHøjeste tilladte kiljøklasse (talværdi fra 1-7).Maxmiljo må ikke være mindre end Minmiljo.
Skal angives hvis Minmiljo er angivet.
MegawattNumerisk(6,2)AlleIngenAngivelse af hvor hvor stor effekt i MW det er planlagt for i en lokalplan der omhandler vindmøller.Kan kun angives hvis anvspec1-10 indeholder værdien '8111'.
IudstykregBooleanF, V, AKF, KVAngiver om planen ikke regulerer udstykning. Sættes per default til 'false'.Hvis IUDSTYKREG = 'true', må felterne MINUDS og UDSTYKFORBUD.
DatoforslHeltal
yyyymmdd
F, KV, V, AKFDatoen hvor planen oprettes som forslag.Datoforsl må ikke være senere end indberetningsdatoen.
Datoforsl skal være den samme som for den kommuneplan eller det kommuneplantillæg som rammen er en del af..
DatovedtHeltal
yyyymmdd
V, AKF, KVDatoen for planens vedtagelse.Datovedt må ikke være tidligere end Datoslut.
Datovedt må ikke være tidligere end indberetningsdatoen.
Datovedt skal være den samme for kommuneplanen eller -tillægget som rammen er en del af.
DatoaflystHeltal
yyyymmdd
A Dato for aflysning af af rammen, hvis rammen aflyses i forbindelse med aflysning af kommuneplanen eller kommuneplantillægget, som rammen er en del af.Datoaflyst angives i kommuneplanen eller i kommuneplantillægget som aflyses.
DatoikraftHeltal
yyyymmdd
V, A Datoen hvor planen offentliggøres som vedtaget og træder i kraft. Datoikraft hentes fra moderplanen.

Datoikraft hentes fra kommuneplanen eller -tillægget som rammen er en del af.

AnvspecHeltalF, V, AK, KF, KVSpecifik anvendelses kodeDer skal minimum angives 1, hvis ianvreg ikke er sat til true for at angive, at planen ikke regulerer anvendelse.
Det er muligt at angive op til 10 Specifik anvendelse.
Derudover kan følgende værdier vælges fra tabellen over specifik anvendelse
BebygpctHeltalIngenAlleMaksimalt tilladte bebyggelsesprocent.Må ikke angives hvis Iomfangreg = 'true'.
BebygpctafHeltalF, V, AK, KF, KVArealenheden som Bebygpct beregnses ud fra. Værdien vælges fra følgende liste under "bygberegnaf".
Skal angives hvis Bebygpct er udfyldt.
Må ikke angives hvis Bebygpct ikke er udfyldt.
BebygpctarHeltalIngenAlleHøjeste andel (%) af grundarealet som må bebygges.Må ikke angives hvis Iomfangreg = 'true'.
Må ikke være højere end 100 %.
EarealHeltal (3)  Det størsrte tilladte etageareal i området angivet i etagekvadrarmetre.Må ikke angives, hvis Iomfangreg = 'true' eller hvis Kompleks = 'true'.
EarealhHeltal (1)  Arealenheden som Eareal er gældende for.Værdien vælges fra følgende liste under "bygberegnaf".
Skal angives hvis Eareal er angivet.
Kan ikke angives hvis Eareal ikke er angivet.
M3_M2NumericIngenAlleHøjest tilladte bygningsrumfang per arealenhed. Angives i m3 per m2. Angivet generelt for hele planen.

Skal udfyldes, hvis en specifik anvendelse regulerer om dette.
Må ikke angives hvis Iomfangreg = 'true'.

M3_M2HHeltalF, V, AK, KF, KVArealenhed som rumfangsbestemmelsen, M3_M2 beregnes ud fra.Værdi vælges fra følgende liste under "bygberegnaf".
Skal angives hvis M3_M2 er udfyldt.
Må ikke angives hvis M3_M2 ikke er udfyldt.
MaxbygnhjdNumericIngenAlleMaksimal tilladt bygningshøjde.Skal udfyldes, hvis planen regulerer om dette.
Må ikke angives hvis Iomfangreg = 'true'.
MaxetagerNumericIngenAlleMaksimalt tilladt antal etager.Skal udfyldes, hvis planen regulerer om dette.
Må ikke angives hvis Iomfangreg = 'true'.
Der kan kun angives hele og halve etager - eksempelvis '3' eller '1.5', men ikke '2.3'.
NotanvgenTextIngenAlleRammetekst om generelle anvendelsesbestemmelser.Notatfelt.
NotomranvTextIngenAlleRammetekst om områdets anvendelse.Notatfelt.
NotbebygomTextIngenAlleRammetekst om bebyggelsesomfang og -udformning.Notatfelt.
NotopholdTextIngenAlleRammetekst om opholds- og fritidsarealer.Notatfelt.
NotmiljoTextIngenAlleRammetekst om miljøforhold.Notatfelt.
NotinfrasTextIngenAlleRammetekst om infrastruktur.Notatfelt.
NotzoneTextIngenAlleRammetekst om zonestatus.Notatfelt.
NotlokalpTextIngenAlleRammetekst om lokalplaner indenfor rammen.Notatfelt.
NotatTextIngenAlleNotatfelt.Notatfelt.
Minuds

Heltal(7)

  

Den mindste tilladte udstykningsstørrelse for den specifikke anvendelse.

Må ikke angives, hvis Iudstykreg = 'true' eller hvis Kompleks = 'true'.
UdsbeforBooleanIngenAlleAngiver at planområdet ikke må udstykkes. Hvis udstykningsforbudet er tilknyttet en anvendelse, benyttes feltet Udstykb under den specifikke anvendelse.Må ikke angives hvis Iudstykreg = 'true'.
Hvis Udstykforbud = 'true', må Minuds ikke angives.
Hvis Udstykforbud = 'false', skal Minuds angives.
StatusStrengAlleIngen

Angivelse af planens status

Status skal have en af følgende værdier:
'KF' for "kladde til til forslag", 'F' for "forslag", 'KV' for "kladde til vedtagelse", 'V' for "vedtaget" eller 'A' for aflyst.
De forskellige status og deres regler er uddybet under statusflow. 
Abestem1Heltal(4)IngenAlleAngives hvis planen indeholder bestemmelser vedrørende skilte eller facader.Hvis planen indeholder bestemmelser om skilte eller facader, skal Abestem1 have værdien '4150'.
Abestem2Heltal(4)IngenAlleAngives hvis planen indeholder bevaringsbestemmelser.Hvis planen indeholder bevaringsbestemmelser, skal Abestem2 have værdien '4160'.
Abestem3N/AN/AN/AFeltet benyttes ikke. 
BevarbestStrengIngen Kort valgfri beskrivelse af bevaringsbestemmelserne i planen.Bevarbest kan kun angives, hvis Abestem2 = '4160'.
Anvspec1-10Heltal   Angivelse af specifik anvendelse. Der kan angives op til 10 specifikke anvendelser gennem uplaodmodulet. Disse angives hver især i felterne "Anvspec1", "Anvspec2" ... "Anvspec10".Må ikke angives, hvis Ianvreg = 'true' eller hvis Kompleks = 'true'.
Hvis Ianvreg = 'false', skal der angives mindst én værdi i Anvspec1-10.
Der kan kun vælges som findes på listen over specifikke anvendelseskategorier i Plandata.dk.
Bygpct1-10Heltal(3)  Bebyggelsesprocent tilknyttet en specifik anvendelse.Må ikke angives, hvis Iomfangreg = 'true' eller hvis Kompleks = 'true'.
Kan kun angives hvis der er angivet en anvendelse i det tilsvarende Anvspec1-10.
Bygpcth1-10Heltal(1)  Arealenheden som Bebygpct beregnes ud fra tilknyttet en specifik anvendelse.Værdien vælges ud fra følgende liste.
Skal angives hvis Bebygpct er angivet.
Kan ikke angives hvis Bebygpct ikke er angivet.
Bygpctar1-10Heltal(1)  Det størsrte tilladte etageareal i området angivet i etagekvadrarmetre tilknyttet en specifik anvendelse.Må ikke angives, hvis Iomfangreg = 'true' eller hvis Kompleks = 'true'.
Eareal1-10Heltal(1)  Det største tilladte etageareal i området angivet i etagekvadratmeter tilknyttet en specifik anvendelse.Må ikke angives, hvis Iomfangreg = 'true' eller hvis Kompleks = 'true'.
Earealh1-10Heltal(1)  Arealenheden som Eareal er gældende for tilknyttet en specifik anvendelse.Værdien vælges fra følgende liste.
Skal angives hvis Eareal er angivet.
Kan ikke angives hvis Eareal ikke er angivet.
M3_m21-10Numerisk(6,2)  Det størst tilladte bygningsrumfang per arealenhed, angivet i m3 per m2 tilknyttet en specifik anvendelse.Må ikke angives, hvis Iomfangreg = 'true' eller hvis Kompleks = 'true'.
M3_m2h1-10

Heltal(1)

  Arealenheden som m3_m2 er gældende for tilknyttet en specifik anvendelse.Værdien vælges fra følgende liste.
Skal angives hvis m3_m2 er angivet.
Kan ikke angives hvis m3_m2 ikke er angivet.
Maxbhjd1-10

Numerisk(3,2)

  Den højeste tilladte bygningshøjde agivet i meter tilknyttet en specifik anvendelse.Må ikke angives, hvis Iomfangreg = 'true' eller hvis Kompleks = 'true'
Maxetage1-10Numerisk(3,1)  Det højeste tilladte antal etager. Udnyttet tagetage angives som en halv etage tilknyttet en specifik anvendelse.Må ikke angives, hvis Iomfangreg = 'true' eller hvis Kompleks = 'true'.
Der kan kun angives hele og halve talværdier.
Minuds1-10Heltal(1)  Den mindste tilladte grundstørrelse ved udstykning tilknyttet en specifik anvendelse.Må ikke angives, hvis Iudstykreg = 'true' eller hvis Kompleks = 'true'.
Udsbefor1-10Boolean  Angivelse af om planen forbyder udstykning i planområdet tilknyttet en specifik anvendelse.Må ikke angives, hvis Iudstykreg = 'true' eller hvis Kompleks = 'true'.
GeometriGeometriF, V, AKF, KVKommuneplanrammens geografiske afgrænsning.Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen mulitpolygon.
Maks. 10% af geometrien må ligge i en anden kommune end den den aktive.
Maks. 5000 m2 af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.

Til toppen

2.4. Kommuneplanretningslinjer

2.4.1. Generelle felter for retningslinjer

GIS-skabeloner til retninglinjer kan findes under følgende link 

FeltnavnTypeKravValgfriFeltbeskrivelseRegelbeskrivelse
PlanidHeltalAlleIngenRetningslinjens ID. Objekt-ID'et svarer til andre planers planid. Tildeles af systemet.Kan ikke ændres.
VersionsnrHeltalIngenAlleVersionsnummeret for rammen. Generes af systemet ved indberettelse af ny plan og oprettelse af nye versioner.Feltet benyttes hvis det ønskes af fejlrette i en tidligere version af planen end den nyeste.
DatogstartHeltal
yyyymmdd
IngenAlleDato for start af gyldighedperioden for denne version af planen. Bruges ved oprettelse af nye versioner af planer.Datogstart skal udfyldes når der oprettes en ny vesion af planen.
Den nye versions Datogstart, skal være efter den seneste versions Datogstart og må ikke være senere indberetningsdatoen.
Datogstart kan kun ændres ved oprettelse af en ny version af planen.
DatogslutHeltal
yyyymmdd
IngenAlleSidste dag af gyldighedsperioden for denne version af planen. DATOGSLUT udfyldes af systemet ved oprettelse af en ny version af lokalplanen.Udfyldes af systemet.
Komplan_idHeltal  PLANID for den kommuneplan som retningslinjen er en del af.Hvis retningslinjen er en del af en kommuneplan, skal KommuneplanIdentifikator, angives uanset status.
Komtil_idHeltal  PLANID for det kommuneplantillæg som retningslinjen er en del af.Hvis retningslinjen er en del af et kommuneplantillæg, skal KommuneplanTillaegIdentifikator angives uanset status.
PlannavnStreng(130)IngenAllePlanens navn. 
PlannrStreng(30)F, V, AK, KF, KVRetningslinjens plannummer 
KomnrHeltalAlleIngenKommunens kommunenummer. 
TemakodeHeltal (4)AlleIngenTemakoden for retningenlinje 
LinkStreng(255)IngenAlleLink til websted som er relevant for retningslinjen.WebAdresseIdentifikator kan kun indeholde en valid URL.
LovgivningStrengF, V, AK, KF, KVDer skal angives en værdi i dette felt, men systemet ændrer teksten til en henvisning til en beskrivelse af retningslinjen i planloven. 
OprindkodeStreng(255)F, V, AKF, KVKode for det kortgrundlag der er benyttet ved digitalisering af retningslinjen.Oprindelseskode vælges fra følgende liste under "oprindelse".
BemStrengIngenAlleValgfrit bemærkningsfelt for retningslinjen. 
DatoforslHeltal
yyyymmdd
N/AN/ADATOFORSL for den kommuneplan eller deet kommuneplantillæg som retningslinjen er en del af.
Udfyldes af systemet.
Udfyldes af systemet.
DatovedtHeltal
yyyymmdd
N/AN/ADATOVEDT for den kommuneplan eller deet kommuneplantillæg som retningslinjen er en del af.
Udfyldes af systemet.
Udfyldes af systemet.
DatoikraftHeltal
yyyymmdd
N/AN/ADATOIKRAFT for den kommuneplan eller deet kommuneplantillæg som retningslinjen er en del af.
Udfyldes af systemet.
Udfyldes af systemet.
DatoaflystHeltal
yyyymmdd
N/AN/ADATOAFLYST for den kommuneplan eller deet kommuneplantillæg som retningslinjen er en del af.
Udfyldes af systemet.
Udfyldes af systemet.
StatusHeltal(1)IngenAlleKode for planens status.StatusKode vælges fra følgende liste under "status".
Retningslinjens status skal være den samme som STATUS for den kommuneplan eller det kommuneplantillæg som retningslinjen indgår i.

Til toppen

2.4.2. Planlagte byzone- og sommerhusområder - Temakode 1101

FeltnavnTypeKravValgfriFeltbeskrivelseRegelbeskrivelse
Type1101HeltalF, V, AKF, KVKoden for den planlagte zonestatusZoneStatusKode vælges fra følgende liste under "fremtidig zonestatus".
GeometriGeometriF, V, AKF, KVRetningslinjens geografiske afgrænsning.Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen mulitpolygon.
Maks 50% af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
Maks 12000 m2 af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.

Til toppen

2.4.3. Detailhandelstruktur - Temakode 1103

FeltnavnTypeKravValgfriFeltbeskrivelseRegelbeskrivelse
Type1103HeltalF, V, AKF, KVKoden for typen af detailhandelstruktur.Der skal angives en værdi fra følgende liste under "detailhandel".
Vaerdi1103StrengN/AN/ADetailhandelstrukturtypen. Udfyldes af systemet efter at DetailhandelKode er angivet. = fra de gamle reglerUdfyldes af systemet.
Max_dagligHeltal(7)  Den maksimale tilladte butiksstørrelse for dagligvarebutikker. Angives i m2.Mindst ét af følgende felter skal udfyldes: DagligMaximumMeasurePladsMaximumMeasureUdvalgMaximumMeasure og ArealMaximumMeasure, før planen kan offentliggøres
Max_pladsHeltal(7)  Den maksimale tilladte butiksstørrelse for butikker med pladskrævende varegrupper. Angives i m2.Mindst ét af følgende felter skal udfyldes: DagligMaximumMeasurePladsMaximumMeasureUdvalgMaximumMeasure og ArealMaximumMeasure, før planen kan offentliggøres
Max_udvalgHeltal(7)  Den maksimale tilladte butiksstørrelse for udvalgsvarebutikker. Angives i m2.Mindst ét af følgende felter skal udfyldes: DagligMaximumMeasurePladsMaximumMeasureUdvalgMaximumMeasure og ArealMaximumMeasure, før planen kan offentliggøres
Max_arealHeltal(7)  Den maksimale tilladte butiksareal inden for planområdet. Angives i m2.Mindst ét af følgende felter skal udfyldes: DagligMaximumMeasurePladsMaximumMeasureUdvalgMaximumMeasure og ArealMaximumMeasure, før planen kan offentliggøres
GeometriGeometriF, V, AKF, KVRetninglinjgens geografiske afgrænsing.Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen mulitpolygon.
Maks 50% af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
Maks 12000 m2 af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.

Til toppen

2.4.4. Planlagte Trafikanlæg - Temakode 1105

FeltnavnTypeKravValgfriFeltbeskrivelseRegelbeskrivelse
Type1105HeltalF, V, AKF, KVKoden for de planlagte trafikanlæg.PlanlagtTrafikAnlaegKode vælges fra følgende liste under "planlagte trafikanlæg".
GeometriGeometriF, V, AKF, KVRetninglinjgens geografiske afgrænsing.Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Hvis PlanlagtTrafikAnlaegKode = '3', '6' eller '8', skal geometrien være af typen mulitpolygon.
Hvis PlanlagtTrafikAnlaegKode = '1', '2', '4', '5' eller '7', skal geometrien være af typen mulitilinestring.
Maks. 50% af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
Hvis geometrien af typen multipolygon må maks. 12000 m2 må ligge i en anden kommune end den aktive.
Hvis geometrien er af typen multiline, må maks 1000 m ligge i en anden kommune end den aktive.

Til toppen

2.4.5. Planlagte tekniske anlæg, herunder fælles biogasanlæg - Temakode 1106

FeltnavnTypeKravValgfriFeltbeskrivelseRegelbeskrivelse
Type1106HeltalF, V, AKF, KVKoden for de planlagte tekniske anlæg.PlanlagtTekniskAnlaegKode vælges fra følgende liste under "planlagte tekniske anlæg".
 GeometriGeometriF, V, AKF, KVRetninglinjgens geografiske afgrænsing.Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Hvis PlanlagtTekniskAnlaegKode = '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '12' eller '13' , skal geometrien være af typen mulitpolygon.
Hvis PlanlagtTekniskAnlaegKode = '10', skal geometrien være af typen multilinestring.
Hvis PlanlagtTekniskAnlaegKode = '11', skal geometrien være af typen multipoint.
Maks. 50% af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
Hvis geometrien af typen multipolygon må maks. 12000 m2 må ligge i en anden kommune end den aktive.
Hvis geometrien er af typen multiline, må maks 1000 m ligge i en anden kommune end den aktive.

Til toppen

2.4.6. Områder til virksomheder med særlige beliggenhedskrav - Temakode 1107

FeltnavnTypeKravValgfriFeltbeskrivelseRegelbeskrivelse
GeometriGeometriF, V, AKF, KVRetninglinjgens geografiske afgrænsing.Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen mulitpolygon.
Maks. 50% af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
Maks 12000 m2 af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.

Til toppen

2.4.7. Støjbelastede arealer - Temakode 1109

FeltnavnTypeKravValgfriFeltbeskrivelseRegelbeskrivelse
GeometriGeometriF, V, AKF, KVRetninglinjgens geografiske afgrænsing.Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen mulitpolygon.
Maks. 50% af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
Maks 12000 m2 af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.

Til toppen

2.4.8. Særligt værdigfulde landbrugsområder - Temakode 1111

FeltnavnTypeKravValgfriFeltbeskrivelseRegelbeskrivelse
Besk1111Streng(10000)F, V, AKF, KVBeskrivelse af området og af hvad der danner baggrund for udpegningen. 
GeometriGeometriF, V, AKF, KVRetninglinjgens geografiske afgrænsing.Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen mulitpolygon.
Maks. 50% af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
Maks 12000 m2 af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.

Til toppen

2.4.9. Skovrejsningsområder - Tema 1112

FeltnavnTypeKravValgfriFeltbeskrivelseRegelbeskrivelse
Type1112HeltalF, V, AKF, KVKoden for skovrejsningsområdet.SkovrejsningsKode vælges fra følgende liste under "skovrejsning".
GeometriGeometriF, V, AKF, KVRetningslinjens geografiske afgrænsning.Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen mulitpolygon.
Maks 50% af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
Maks 12000 m2 af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.

Til toppen

2.4.10. Lavbundsarealer - Temakode 1113

FeltnavnTypeKravValgfriFeltbeskrivelseRegelbeskrivelse
Type1113HeltalF, V, AKF, KVKoden for lavbundsarealet.LavbundsarealKode vælges fra følgende liste under "lavbundsareal".
GeometriGeometriF, V, AKF, KVRetningslinjens geografiske afgrænsning.Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen mulitpolygon.
Maks 50% af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
Maks 12000 m2 af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.

Til toppen

2.4.11. Naturbeskyttelsesområder - Temakode 1114

FeltnavnTypeKravValgfriFeltbeskrivelseRegelbeskrivelse
Type1114HeltalF, V, AKF, KVKoden for naturbeskyttelesområdet.NaturbeskyttelseKode vælges fra følgende liste under "naturbeskyttelse".
GeometriGeometriF, V, AKF, KVRetningslinjens geografiske afgrænsning.Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen mulitpolygon.
Maks 50% af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
Maks 12000 m2 af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.

Til toppen

2.4.12. Økologiske forbindelser - Temakode 1115

FeltnavnTypeKravValgfriFeltbeskrivelseRegelbeskrivelse
Type1115HeltalF, V, AKF, KVKoden for den økologiske forbindelse.OekologiskForbindelseKode vælges fra følgende liste under "økologiske forbindelser".
GeometriGeometriF, V, AKF, KVRetningslinjens geografiske afgrænsning.Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen mulitpolygon.
Maks 50% af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
Maks 12000 m2 af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.

Til toppen

2.4.13. Kulturhistoriske bevaringsværdier - Temakode 1116

FeltnavnTypeKravValgfriFeltbeskrivelseRegelbeskrivelse
Besk1116Streng(10000)F, V, AKF, KVBeksrivelse af de kulturhistoriske bevaringsværdier som dannner udgangspunkt for udpegningen. 
GeometriGeometriF, V, AKF, KVRetningslinjens geografiske afgrænsning.Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen mulitpolygon.
Maks 50% af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
Maks 12000 m2 af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.

Til toppen

2.4.14. Værdifulde kulturmiljøer - Temakode 1117

FeltnavnTypeKravValgfriFeltbeskrivelseRegelbeskrivelse
Besk1117Streng(10000)F, V, AKF, KVBeksrivelse af de værdifulde kulturmiljøer som dannner udgangspunkt for udpegningen. 
GeometriGeometriK, V, AKF, KVRetningslinjens geografiske afgrænsning.Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen mulitpolygon.
Maks 50% af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
Maks 12000 m2 af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.

Til toppen

2.4.15. Bevaringsværdier landskaber - Temakode 1118

FeltnavnTypeKravValgfriFeltbeskrivelseRegelbeskrivelse
Besk1118Streng(10000)F, V, AKF, KVBeksrivelse af de bevaringsværdie landskaber som dannner udgangspunkt for udpegningen. 
GeometriGeometriF, V, AKF, KVRetningslinjens geografiske afgrænsning.Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen mulitpolygon.
Maks 50% af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
Maks 12000 m2 af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.

Til toppen

2.4.16. Geologiske bevaringsværdier - Temakode 1119

FeltnavnTypeKravValgfriFeltbeskrivelseRegelbeskrivelse
Besk1119Streng(10000)F, V, AKF, KVBeksrivelse af de bevaringsværdie landskaber som dannner udgangspunkt for udpegningen. 
GeometriGeometriF, V, AKF, KVRetningslinjens geografiske afgrænsning.Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen mulitpolygon.
Maks 50% af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
Maks 12000 m2 af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.

Til toppen

2.4.17. Anvendelse af vandløb, søer og kystvande - Temakode 1120

FeltnavnTypeKravValgfriFeltbeskrivelseRegelbeskrivelse
Besk1120aStreng(10000)F, V, AKF, KVBeskrivelse af områder udpeget som badevand og badeområder. 
Besk1120bStreng(10000)IngenAlleBeksrivelse af område med mulighed for rekreativt sejlads. 
Besk1120cStreng(10000)IngenAlleBeskrivelse af område med mulighed ofr rekreativt fiskeri. 
Besk1120dStreng(10000)IngenAlleBeskrivelse af anden form for anvendelse af vandløb, søer og kystvande. 
GeometriGeometriF, V, AKF, KVRetningslinjens geografiske afgrænsning.Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen mulitpolygon eller multilinestring.
Maks 50% af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
Hvis geometrien af typen multipolygon må maks. 12000 m2 må ligge i en anden kommune end den aktive.
Hvis geometrien er af typen multiline, må maks 1000 m ligge i en anden kommune end den aktive.

Til toppen

2.4.18. Store husdyrbrug - Temakode 1142

FeltnavnTypeKravValgfriFeltbeskrivelseRegelbeskrivelse
Bavn1142Streng(130)F, V, AKF, KVBeskrivende navn for husdyrområde. 
Besk1142Streng(10000)IngenAlleBeskrivelse af husdyrområde. 
GeometriGeometriF, V, AKF, KVRetningslinjens geografiske afgrænsning.Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen mulitpolygon.
Maks 50% af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
Maks 12000 m2 af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.

Til toppen

2.4.19. Større sammenhængende landskaber - Temakode 1145

FeltnavnTypeKravValgfriFeltbeskrivelseRegelbeskrivelse
Besk1145Streng(10000)F, V, AKF, KVBeksrivelse af de bevaringsværdie landskaber som dannner udgangspunkt for udpegningen. 
GeometriGeometriF, V, AKF, KVRetningslinjens geografiske afgrænsning.Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen mulitpolygon.
Maks 50% af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
Maks 12000 m2 af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.

Til toppen

2.4.20. Konsekvensområder for erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder - Temakode 1150

FeltnavnTypeKravValgfriFeltbeskrivelseRegelbeskrivelse
Besk1150TextIngenAlleBeskrivelse af konsekvensområdet. 
Peid1150HeltalAlleIngenObjektidentifikatoren for den retningslinje for Erhvervsområde forbehold produktionserhverv som konsekvensområdet er tilknyttet.Skal indeholde Objektidentifikatoren for en retningslinje for Erhvervsområde forbeholdt produktionserhverv.
GeometriGeometriF, V, AKF, KVRetningslinjens geografiske afgrænsning.Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen mulitpolygon.
Maks 50% af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
Maks 12000 m2 af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.

Til toppen

2.4.21. Erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder - Temakode 1151

FeltnavnTypeKravValgfriFeltbeskrivelseRegelbeskrivelse
Besk1151TextF, V, AKF, KVBeskrivelse af erhvervsområdet og baggrunden for udpegningen. 
GeometriGeometriF, V, AKF, KVRetningslinjens geografiske afgrænsning.Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen mulitpolygon.
Maks 50% af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
Maks 12000 m2 af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.

Til toppen

2.4.22. Transformationsområder indenfor konsekvensområder - Temakode 1152

FeltnavnTypeKravValgfriFeltbeskrivelseRegelbeskrivelse
Besk1152TextIngenAlleBeskrivelse af transformationsområdet og baggrunden for udpegningen. 
Trid1152HeltalAlleIngenObjektidentifikatoren for det Konsekvenområde for erhvervsområde forbeholdt produktionserhverv som transformationsområdet er tilknyttet.Skal indeholde Objektidentifikatoren for en retningslinje for Konsekvensområde for erhvervsområde forbeholdt produktionserhverv.
GeometriGeometriF, V, AKF, KVRetningslinjens geografiske afgrænsning.Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen mulitpolygon.
Maks 50% af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
Maks 12000 m2 af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.

Til toppen

2.4.21. Konsekvensområde for teknsike anlæg  - Temakode 1153

FeltnavnTypeKravValgfriFeltbeskrivelseRegelbeskrivelse
Besk1153Streng(10000)IngenAlleBeskrivelse af konsekvensområdet og baggrunden for udpegningen. 
GeometriGeometriF, V, AKF, KVRetningslinjens geografiske afgrænsning.Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen mulitpolygon.
Maks 50% af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
Maks 12000 m2 af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.

Til toppen

2.4.22. Omdannelseslandsbyer - Temakode 1160

FeltnavnTypeKravValgfriFeltbeskrivelseRegelbeskrivelse
Navn1160Streng(130)F, V, AKF, KVOmdannelseslandsbyens navn. 
Besk1160Streng(10000)IngenAlleBeskrivelse af omdannelseslandsbyen 
GeometriGeometriF, V, AKF, KVRetningslinjens geografiske afgrænsning.Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen mulitpolygon.
Maks 50% af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
Maks 12000 m2 af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.

Til toppen

2.4.23. Oversvømmelse eller erosion - Temakode 1165

 
FeltnavnTypeKravValgfriFeltbeskrivelseRegelbeskrivelse
Vaerdi1165Heltal(1)F, V, AKF; KVKoden retningslinjetypen.Der skal vælges en værdi fra følgende liste under "oversvømmelse og erosion".
Type1165HeltalN/A Beskrivelse af retningslinjetypen. Udfyldes af systemet, efter OversvoemerosionKode  er udfyldt. 
Besk1165StrengIngenAlleBeskrivelse af retningslinjen for oversvømmelse eller erosion og baggrunden for udpegelsen. 
GeometriGeometriF, V, AKF, KVRetningslinjens geografiske afgrænsning.Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen mulitpolygon.
Maks 50% af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
Maks 12000 m2 af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.

Til toppen

3. Varmeforsynings- og spildevandsplaner

3.1. Generelle regler for varmeforsynings- og spildevandsplaner

FeltnavnTypeKravValgfriFeltbeskrivelseRegelbeskrivelse
TemaKodeHeltalAlleIngenKoden for plantypen.TemaKode vælges fra følgende liste under "plansubtype".
TemaNavnStrengN/AN/APlantypens navn navn.Udfyldes af systemet
ObjektIdentifikatorHeltalAlleIngenVarmeforsynings- elelr spildevandsplanens ID. Objekt-ID'et svarer til andre planers planid. Tildeles af systemet.Kan ikke ændres.
UnikIdentifikatorStrengN/AN/AUnik identifikator der tildeles og benyttes i systemet.Udfyldes af systemet.
StartDatoTidTime stampN/AN/ASystemfeltUdfyldes af systemet.
SlutDatoTidTime stampN/AN/ASystemfeltUdfyldes af systemet.
InitieretDatoTidTime stampN/AN/ASystemfeltUdfyldes af systemet.
OprindelsesKodeHeltal(1)F, V, AKF, KVKode for det kortgrundlag der er benyttet ved digitalisering af planen.Oprindelseskode vælges fra følgende liste under "oprindelse".
OprindelsesTekstStrengN/AN/ABeskrivelse af digitaliseringsgrundlaget. Udfyldes af systemet efter angivelse af Oprindelseskode.Udfyldes af systemet
StatusKodeHeltal(1)  Angiver planens status for varmeforsyningsplaner.Skal angives hvis TemaKode = '1203', '1204' eller '1205'.
StatusKode vælges fra følgende liste under "status".
StatusKode må ikke have værdien '2'.
StatusTekst N/AN/APlanens status. Udfyldes af systemet efter angivelse af StatusKode eller PSTATUS samt relevante datofelter afhængigt af, om det er en varmeforsyningsplan eller en spildevandsplan.Udfyldes af systemet.
CVRnumberIdentifierStreng(8)AlleIngenCVR-nummeret for den ansvarlige myndighed.Udfyldes af systemet.
LegalUnitNameStrengN/AN/ANavnet på den ansvarlige mulighed. Udfyldes af systemet efter angivelse af CVRnumberIdentifier.Udfyldes af systemet.
BrugerIdentifikatorStrengN/AN/ABrugernavn eller id på den bruger som har indberettet retningslinjen. Udfyldes af systemet.Udfyldes af systemet.
WebAdresseIdentifikatorStreng(255)IngenAlleLink til websted som er relevant for planen eller plantypen.WebAdresseIdentifikator kan kun indeholde en valid URL.
PstatusHeltal
1 eller 2
  Angiver om planen er en kladde eller om det er en offentliggjort plan.Skal angives hvis TemaKode = '1201' eller '1206'.
Hvis PSTATUS = '1', og der ikke er angivet DATOVEDTDATOIKRAFT, eller DATOAFLYST, er planens i status "Kladde til forslag".
Hvis PSTATUS = '2', og der er angivet DATOFORSL, men ikke DATOVEDTDATOIKRAFT, eller DATOAFLYST, er planens i status "Forslag".
Hvis PSTATUS = '1', og der ikke er angivet en DATOVEDTDATOIKRAFT, eller DATOAFLYST, og planens nuværende status er "Forslag", ændres planens status til "Kladde til vedtagelse".
Hvis PSTATUS = '1', og der er angivet en DATOVEDT og/eller DATOAFLYST, sættes planens status til "Kladde til aflyst"
Hvis PSTATUS = '1', og der er angivet en DATOIKRAFT, sættes planens status til "Kladde".
Hvis PSTATUS = '1', og der er angivet en DATOFORSL og DATOIKRAFT, sættes planens status til "Kladde til vedtagelse".
Hvis PSTATUS = '2', og der er angivet en DATOFORSL og DATOVEDT, sættes planens status til "Vedtaget".
Hvis PSTATUS = '2', og der er angivet en DATOFORSL, DATOVEDT og DATOIKRAFT men ingen DATOAFLYST, sættes planens status til "Vedtaget".
Hvis PSTATUS = '2', og der er angivet en DATOAFLYST, sættes planens status til "Aflyst".
Hvis TemaKode = '1203', '1204' eller '1205', skal PSTATUS udelades eller have værdien '2'.
GeometriGeometriV, AKPlanens geografiske afgrænsning.Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen mulitpolygon.
Maks 50% af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
Maks 12000 m2 af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.

Til toppen

3.1. Spildevandsplan: Kloakopland - Temakode 1201

FeltnavnTypeKrav ValgfriFeltbeskrivelseRegelbeskrivelse
Objekt_idHeltalAlleIngenPlanens unikke identifikator. Genereres af Plandata.dkNår nye planer oprettes, skal Objekt_id udelades.
Ved upload til eksisterende planer, skal objekt_id altid angives.
TemakodeHeltalAlleIngenTemakode for varmeforsyningsplanen. 
StatusStrengAlleIngenAngivelse af planens status.Status skal have en af følgende værdier:
'KF' for "kladde til til forslag", 'F' for "forslag", 'KV' for "kladde til vedtagelse", 'V' for "vedtaget" eller 'A' for aflyst.
De forskellige status og deres regler er uddybet under statusflow.
OprindkodeStreng (255)F, V, AKF, KVKode for det kortgrundlag der er benyttet ved digitalisering af varmeforsyningsplanen.Oprindelseskode vælges fra følgende liste under "oprindelse".
Cvr_kodeStreng (8)AlleIngenCVR-nummeret for dne ansvarlige myndighed. 
LinkStreng (255)IngenAlleLink til websted som er relevant for spildevandsplanen.WebAdresseIdentifikator kan kun indeholde en valid URL.
Navn1201Streng (130)F, V, AK, KF, KVBeskrivende navn for kloakoplandet.Skal angives i offentlig status (F,V,A).
Type1201aHeltalF, V, AK, KF, KVKode for eksisterende kloaktype.Skal have værdi fra: 
Tabellen over "Kloak"
Type1201bHeltalF, V, AK, KF, KVKode for planlagt kloaktype.Skal have værdi fra:
Tabellen over "Kloak"
Staar1201Heltal
yyyy
NejAlleÅrstal der angiver hvornår ændring af status for området planlæges påbegyndt. 
Sluaar1201Heltal
yyyy
F, V, AK, KF, KVFor nye kloakoplande eller kloakoplande der ændrer status, angiver ikrafttraedelseaar dato for, hvornår den planlagte nye status forventes at træde i kraft. For eksisterende kloakoplande, hvor der ikke er planlagt ændring, angiver ikrafttraedelseaar dato for, hvornår kloakoplandet trådte i kraft. 

Datoforsl

Heltal
yyyymmdd
IngenAlleDatoen hvor spildevandsplanforslaget fremlægges af kommunealbestyrelsen.DATOFORSL må ikke være senere end dags dato.
DatovedtHeltal
yyyymmdd
IngenAlleDatoen hvor kommunealbestyrelsen vedtager spildevandsplanen.DATOVEDT må ikke være tidligere end DATOSLUT.
DatoaflystHeltal
yyyymmdd
IngenAlleAflysningsdatoen for spildevandsplanen.DATOAFLYST skal være senere end  DATOIKRAFT.
DatoikraftHeltal
yyyymmdd
IngenAlleIkrafttrædelsesdatoen for spildevandsplanen.DATOIKRAFT må ikke være tidligere end DATOVEDT.
DatostartHeltal
yyyymmdd
IngenAlleDatoen hvor spildevandsplanforslaget offentliggøres, og offentligheden for adgang til at kommentere på det fremlagte forslag.DATOSTART må ikke være tidligere end DATOFORSL.
DatoslutHeltal
yyyymmdd
IngenAlleDatoen hvor offentlighedsperioden slutter.DATOSLUT skal være senere end DATOSTART.
DoklinkStreng(255)IngenAlleInden indbereting af planen uplaodes plandokumentet. Ved indberetning af planen angives et link til plandokumentet. Efter indberetning genererer systemet et nyt link til dokumentet. Dette link kan ikke ændres ved rettelse af planen. 
GeometriGeometriF, V, AK, KF, KVGeometri fra planen.

Geometrien kan kun være MULTIPOLYGON.
Format UTM zone 32 ETRS89 (EPSG:25832).

Til toppen

3.2. Varmeforsyningsplan: Forsyningsområde - Temakode 1203

FeltnavnTypeKravValgfriFeltbeskrivelseRegelbeskrivelse
Objekt_idHeltalAlleIngenPlanens unikke identifikator. Genereres af Plandata.dkNår nye planer oprettes, skal Objekt_id udelades.
Ved upload til eksisterende planer, skal objekt_id altid angives.
TemakodeHeltalAlleIngenTemakode for varmeforsyningsplanen.  
StatusStrengAlleIngenAngivelse af planens status.Status skal have en af følgende værdier:
'KF' for "kladde til til forslag", 'F' for "forslag", 'KV' for "kladde til vedtagelse", 'V' for "vedtaget" eller 'A' for aflyst.
De forskellige status og deres regler er uddybet under statusflow.
OprindkodeStreng (255)F, V, AKF, KVKode for det kortgrundlag der er benyttet ved digitalisering af varmeforsyningsplanen.Oprindelseskode vælges fra følgende liste under "oprindelse".
Cvr_kodeStreng (8)AlleIngenCVR-nummeret for den ansvarlige myndighed. 
LinkStreng (255)IngenAlleLink til websted som er relevant for varmeforsyningsplanen.WebAdresseIdentifikator kan kun indeholde en valid URL.
Navn1203Streng (130)V, AK, KVNavn på forsyningsområde.Skal angives i offentlig status (F,V,A).
Type1203HeltalV, AK, KVAngivelse af kode for forsyningsform. 

Skal angives i offentlig status (F,V,A) og have værdi fra Tabellen over "Forsyningsform"

ForsyidStreng (8)V, AK, KVAngiver CVR-reference til forsyningsselskabet for pågældende forsyningsområde.Skal angives i offentlig status (F,V,A). Hvis forsyningsformkode = 4, skal forsyningsselskabid = '99999999' ellers skal forsyningsselskabid være CVR for forsyningsselskab.
GeometriGeometriV, A K, KVGeometri for planen.

Geometrien kan kun være MULTIPOLYGON.

Format UTM zone 32 ETRS89 (EPSG:25832).

Til toppen

3.3. Varmeforsyningsplan: Tilslutningspligområde - Temakode 1204

FeltnavnTypeKravValgfriFeltbeskrivelseRegelbeskrivelse
Objekt_idHeltalAlleIngenPlanens unikke identifikator. Genereres af Plandata.dkNår nye planer oprettes, skal Objekt_id udelades.
Ved upload til eksisterende planer, skal Objekt_id altid angives.
TemakodeHeltalAlleIngenTemakoden for varmeforsyningsplanen. 
StatusStrengAlleIngenAngivelse af planens status.Status skal have en af følgende værdier:
'KF' for "kladde til til forslag", 'F' for "forslag", 'KV' for "kladde til vedtagelse", 'V' for "vedtaget" eller 'A' for aflyst.
De forskellige status og deres regler er uddybet under statusflow
OprindkodeStreng (255)F, V, AKF, KVKode for det kortgrundland der er benyttet ved digitalisering af varmeforsyningsplanen.Oprindelseskode vælges fra følgende liste under "oprindelse".
Cvr_kodeStreng (8)AlleIngenCVR-nummeret for den ansvarlige myndighed. 
LinkStreng (255)IngenAlleLink til websted som er relevant for varmeforsyningsplanen.WebAdresseIdentifikator kan kun indeholde en valid URL.
Navn1204Streng (130)V, AK, KVNavn på tilslutningsprojekt / forblivelsesprojekt / varmeprojekt eller lokalplan hvorved tilslutnings- eller forblivelsespligten er pålagt.Skal angives i offentlig status (F,V,A).
Type1204aHeltalV, A K, KVAngivelse af kode for tilslutningsprojekt / forblivelsesprojekt / varmeprojekt eller lokalplan hvorved tilslutnings- eller forblivelsespligten er pålagt.Skal angives i offentlig status (F,V,A) og have værdi fra Tabellen over "Tilslutningspligtområde"
ForsomoidHeltalAlleIngenReference til et forsyningsområde.Skal udfyldes.
Type1204bHeltalV, A K, KVAngivelse af i hvilket omfang og hvornår der gælder tilslutningspligt til den kollektive varmeforsyning inden for forsyningsområde.

Skal have værdi fra:
Tabellen over "Tilslutningspligt"

Dato1204Heltal
yyyymmdd
V, A K, KVAngiver den dato hvor kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om at der pålægges tilslutnings- eller forblivelsespligt.Skal udfyldes i offentlig status (V,A)
GeometriGeometriV, A K, KVGeometri for planen.Geometrien kan kun være MULTIPOLYGON.
Format UTM zone 32 ETRS89 (EPSG: 25832).

Til toppen

3.4. Varmeforsyningsplan: Forsyningsforbudsområde - Temakode 1205

FeltnavnTypeKravValgfriFeltbeskrivelseRegelbeskrivelse
Objekt_idHeltalAlleIngenPlanens unikke identifikator. Genereres af Plandata.dkNår nye planer oprettes, skal Objekt_id udelades.
Ved upload til eksisterende planer, skal Objekt_id altid angives.
TemakodeHeltalAlleIngenTemakoden for varmeforsyningsplanen. 
StatusStrengAlleIngenAngivelse af planens statusStatus skal have en af følgende værdier:
'KF' for "kladde til til forslag", 'F' for "forslag", 'KV' for "kladde til vedtagelse", 'V' for "vedtaget" eller 'A' for aflyst.
De forskellige status og deres regler er uddybet under statusflow.
OprindkodeStreng (255)F, V, AKF, KVKode for det kortgrundland der er benyttet ved digitalisering af varmeforsyningsplanen.Oprindelseskode vælges fra følgende liste under "oprindelse".
Cvr_kodeStreng (8)AlleIngenCVR-nummeret for den ansvarlige myndighed. 
LinkStreng (255)IngenAlleLink til websted som er relevant for varmeforsyningsplanen.WebAdresseIdentifikator kan kun indeholde en valid URL.
Navn1205Streng (130)V, AK, KVOmrådet indenfor hvilket der gælder et forbud mod visse forsyningsformer jf. varmeforsyningslovens § 14.Skal angives i offentlig status (V,A).
Type1205HeltalV, AK, KVAngivelse af hvilken forsyningsform der gælder forbud mod.Skal have værdi fra følgende liste.
Besk1205Streng (130)IngenAlleAndre forbud.Valgfri.
GeometriGeometriV, AK, KVGeometri for planen.

Geometrien kan kun være MULTIPOLYGON.
Format UTM zone 32 ETRS89 (EPSG:25832).

Til toppen

3.5. Spildevandsplan: Mulighed for udtræden - Temakode 1206

FeltnavnTypeKravValgfriFeltbeskrivelseRegelbeskrivelse
Objekt_idHeltalAlleIngenPlanens unikke identifikator. Genereres af Plandata.dk.Når nye planer oprettes, skal Objekt_id udelades.
Ved upload til eksisterende planer, skal Objekt_id altid angives.  
OprindkodeStreng (255)F, V, AKF, KVKode for det kortgrundlag der er benyttet ved digitalisering af retningslinjen.Oprindelseskode vælges fra følgende liste under "oprindelse". 
Navn2016Streng (130)F, V, AKF, KVBeskrivende navn for området, hvor der er mulighed for udtræden af spildevandsforsyning.Skal angives i offentlig status (F,V,A).
Type2016HeltalF, V, AKF, KVKode der angiver konkret mulighed for udtræden af kloakopland.

Skal angives i offentlig status (F,V,A) og have værdi fra:
Tabellen over "Kloak"

StatusStrengAlleIngenAngivelse af planens status.Status skal have en af følgende værdier:
'KF' for "kladde til til forslag", 'F' for "forslag", 'KV' for "kladde til vedtagelse", 'V' for "vedtaget" eller 'A' for aflyst.
De forskellige status og deres regler er uddybet under statusflow.
TemakodeHeltalAlleIngenTemakoden for spildevandsplanen. 
Cvr_kodeStreng (8)AlleIngenCVR-nummeret for den ansvarlige myndighed. 
LinkStreng (255)IngenAlleLink til websted som er relevant for spildevandsplanen.WebAdresseIdentifikator kan kun indeholde en valid URL.
DatoforslHeltal
yyyymmdd
IngenAlleDatoen hvor spildevandsplanforslaget fremlægges af kommunealbestyrelsen. 
DatovedtHeltal
yyyymmdd
IngenAlleDatoen hvor kommunealbestyrelsen vedtager spildevandsplanen. 
DatoaflystHeltal
yyyymmdd
IngenAlleAflysningsdatoen for spildevandsplanen. 
DatoikraftHeltal
yyyymmdd
IngenAlleIkrafttrædelsesdatoen for spildevandsplanen. 
DatostartHeltal
yyyymmdd
IngenAlleDatoen hvor spildevandsplanforslaget offentliggøres, og offentligheden for adgang til at kommentere på det fremlagte forslag. 
DatoslutHeltal
yyyymmdd
IngenAlle Datoen hvor offentlighedsperioden slutter. 
DoklinkStreng(255)IngenAlleInden indbereting af planen uplaodes plandokumentet. Ved indberetning af planen angives et link til plandokumentet. Efter indberetning genererer systemet et nyt link til dokumentet. Dette link kan ikke ændres ved rettelse af planen. 

Til toppen

4. Landzonetilladelser

FeltnavnTypeKravValgfriFeltbeskrivelseRegelbeskrivelse
PlanidHeltalAlleIngenPlanid for planen, genereres af systemet.Skal altid være udfyldt for planen. Kan ikke ændres.
PlannavnStreng (254)AlleIngenPlanens navn. Hvis der uploades til en plan, og det eksisterende plannavn skal bevares, kan feltet udelades. 
PlannrStreng (254)F, V, AKF, KVPlanens plannummer. Hvis der uploades til en plan, og det eksisterende plannr skal bevares, kan feltet udelades. 
KomnrHeltal (3)AlleIngenKommunens kommunenummer. 
ObjektkodeHeltalAlleIngenKode for generel plantype.Objektkoden for landzonetilladelser er '80'.
PlantypeNumeric (3,1)AlleIngenKoden for plantypen. Plantypen for landzonetilladelser er '80.1'.
StatusStreng (254)AlleIngenPlanens pågældende status.Angives: "KF": Kladde til forslag, "F": Forslag, "KV": Kladde til vedtagelse, "V": Vedtaget, "A": Aflyst.
VersionsnrHeltalIngenAlleNummeret på den version af planen der uploades til. (Eventuel fejl)Hvis feltet udelades, uploades til den nyeste version af planen. (Eventuel fejl)
DatoikraftHeltal yyyymmddV, AKDatoen hvor landzonetilladelsen offentliggøres og træder i kraft.Datoikraft må ikke være før 20130101.
Datoikraft må ikke være senere end indberetningsdatoen.
DatoudloebHeltal yyyymmddV, AKDatoen hvor landzonetilladelsen udløber.Datoudloeb skal være efter Datoikraft.
DatogstartHeltal
yyyymmdd
N/A Udfyldes ikke. (Eventuel fejl)Udfyldes ikke. (Eventuel fejl)
DatogslutHeltal
yyyymmdd
N/A Udfyldes ikke. (Eventuel fejl)Udfyldes ikke. (Eventuel fejl)
DoklinkStreng (255)V, AKInden indbereting af planen uplaodes plandokumentet. Ved indberetning af planen angives et link til plandokumentet. Efter indberetning genererer systemet et nyt link til dokumentet. Dette link kan ikke ændres ved rettelse af planen.Der skal uploades et nyt plandokument ved planens vedtagelse.
Værdien i Doklink kan ikke ændres, mens planen er i status V, eller A
AenanvbygBoolean KAngivelsen af om landzonetilladelsen omhandler ændret anvendelse af bebyggelse.Mindst ét af felterne AenanvbygAenanvereaTekanlaeg og Andet skal indeholde værdien 'true'.
AenanvareaBoolean KAngivelsen af om landzonetilladelsen omhandler ændret anvendelse af areal.Mindst ét af felterne AenanvbygAenanvereaTekanlaeg og Andet skal indeholde værdien 'true'.
TeknalaegBoolean KAngivelsen af om landzonetilladelsen omhandler tekniske anlæg.Mindst ét af felterne AenanvbygAenanvereaTekanlaeg og Andet skal indeholde værdien 'true'.
AndetBoolean KAngivelsen af om landzonetilladelsen omhandler andet.Mindst ét af felterne AenanvbygAenanvereaTekanlaeg og Andet skal indeholde værdien 'true'.
MatrbetegntextV, AKAngivelse af de jordstykker som landzonetilladelsen omhandler.Der angives en teksstreng med følgende format: "ejerlavskode:matrikelnr;ejerlavskode;matrikelnr;...". Ejelavskoder og matrikelnumre kan findes på Plandata.dk's matrikelliste. Listen over matrikelbetegnelser kan blandt andet findes på Geodatastyrelsens hjemmeside. Historiske matrikelnumre er ikke valide.
Hvert jorstykke må højst angives én gang for den enkelte landzonetilladelse.
Der kan indberettes en geometri for landzonetilladelser, da denne angives gennem Matrbetegn.

Til toppen

5. Zonekort

FeltnavnTypeKravValgfriFeltbeskrivelseRegelbeskrivelse
PlanidHeltalAlleIngenPlanid for planen, genereres af systemet.Skal altid være udfyldt for planen. Kan ikke ændres.
KomnrHeltal AlleIngenKommunens kommunenummer.Den pågældende kommunes trecifret kommunenummer.
ObjektkodeHeltalAlleIngenKode for generel plantype.Objektkoden for zonekort er '40'.
ZoneHeltalAlleIngenKode for områdets zonestatus.Der vælges mellem følgende værdier: '1' for "byzone" og '3' for "sommerhusområde".
StatusStreng (254)AlleIngenPlanens pågældende status.Angives: "KF": Kladde til forslag, "F": Forslag, "KV": Kladde til vedtagelse, "V": Vedtaget, "A": Aflyst.
DatogstartHeltal
yyyymmdd
N/A Datoen for starten af zonekortets gyldighedsperiode. Systemet sætter Datogstart til indberetningsdatoenUdfyldes af systemet.
DatogslutHeltal
yyyymmdd
N/A Feltet benyttes ikke. 
GeometriGeometriAlleIngenZonekortets geografiske afgrænsning.

Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen mulitpolygon.
Hele geometrien skal ligge inden for geometrien af zonensafgrænsning.

Til toppen

6. Indkaldelse af idéer og forslag til ændringer i kommuneplanen

FeltnavnTypeKravValgfriFeltbeskrivelseRegelbeskrivelse
PlanidHeltalAlleIngenPlanid for planen, genereres af systemet.Skal altid være udfyldt for planen. Kan ikke ændres.
KomnrHeltal (3)AlleIngenKommunens kommunenummer. 
ObjektkodeHeltalAlleIngenKode for generel plantype.Objektkoden for Indkladelser af idéer og forslag er '85'.
PlannavnStreng (130)F, AKFNavnet på indkaldensen af idéer og forslag. 
DatoforslHeltal
yyyymmdd
F, AKFDatoen hvor det besluttes at udsende indkaldlsen af idéer of forslag.DATOFORSL kan tidligst være dags dato.
DatostartHeltal
yyyymmdd
F, AKFOffentliggørelsen for indkaldelsen af idéer og forslag.DATOSTART må ikke være senere end DATOFORSL.
DatoslutHeltal
yyyymmdd
F, AKFFristen for indsendelser og bemærkninger.DATOSLUT skal være senere end DATOSTART.
DatoudloebHeltalN/A Feltet benyttes ikke.Bør ikke udfyldes
DatoattrHeltal
yyyymmdd
N/A Dato for sidste ændring eller rettelse af planens attributter. Udfyldes af systemet.Udfyldes af systemet
DatogeomHeltal
yyyymmdd
N/A Dato for sidste ændring eller rettelse af planens geografi. Udfyldes af systemet.Udfyldes af systemet
DoklinkStreng(255)F, AKFInden indbereting af planen uplaodes plandokumentet. Ved indberetning af planen angives et link til plandokumentet. Efter indberetning genererer systemet et nyt link til dokumentet. Dette link kan ikke ændres ved rettelse af planen.Der skal uploades et nyt plandokument ved planens vedtagelse.
Værdien i DOKLINK kan ikke ændres, mens planen er i status F,  eller A.
PstatusHeltal (1 eller 2)  Angiver om indberetningen er en kladde eller en offentliggjort plan.Hvis PSTATUS = 1, er planen status "Kladde til forslag"
Hvis PSTATUS = 2, og DATOSLUT ikke er overskredet, er planens status "Forslag".
Geometri     

Til toppen

7. Udbygningsaftaler

FeltnavnTypeKravValgfriFeltbeskrivelseRegelbeskrivelse
PlanidHeltalAlleIngenPlanid for planen, genereres af systemet.Skal altid være udfyldt for planen. Kan ikke ændres.
KomnrHeltal (3)AlleIngenKommunens kommunenummer. 
ObjektkodeHeltalAlleIngenKode for generel plantype.Objektkoden for udbygningsaftaler er '90'.
Lokalplan_idHeltalIngenAlleHvis udbygningsaftalen er tilknyttet en lokalplan, noteres lokalplanen PLANID.LOKPLAN_ID kan kun indeholde et PLANID for en vedtaget lokalplan fra den aktive kommune.
PlannavnStreng(130)F. VKUdbygningsaftalens navn. 
DatoforslHeltal
yyyymmdd
F, VKDatoen of udbygningsaftalens udkast.DATOFORSL kan ikke være senere end indberetningsdagen.
DatovedtHeltal
yyyymmdd
VKDatogen for indgåelse af udbygningsaftalen.DATOVEDT må ikke være senere end indberetningsdagen.
DATOVEDT kan ikke angives for planer i status 'KF' eller 'F'.
DatoikraftHeltal yyyymmddVKDato for offentliggørelse af indgået udbygningsaftale.DATOIKRAFT må ikke være tidligere end indberetningsdagen.
DatostartHeltal yyyymmddF, VKDatoen for offentliggørelse af udkastet til udbygningsaftalen.DATOSTART kan ikke være tidligere end indberetningsdagen.
DATOVSTART kan ikke angives for planer i status 'KF' eller 'F'.
DatoattrHeltal
yyyymmdd
N/A Dato for sidste ændring eller rettelse af planens attributter. Udfyldes af systemet. 
DatogeomHeltalN/A Dato for sidste ændring eller rettelse af planens geografi. Udfyldes af systemet. 
DoklinkStreng (255)V, AKInden indbereting af planen uplaodes plandokumentet. Ved indberetning af planen angives et link til plandokumentet. Efter indberetning genererer systemet et nyt link til dokumentet. Dette link kan ikke ændres ved rettelse af planen.Der skal uploades et nyt plandokument ved planens vedtagelse.
DatoopdtyyyymmddN/A Dato og tidspunkt for seneste rettelse eller opdatering af planen. Udfyldes af systemet. 
MatrrbetegntextV, AKAngivelse af de jordstykker som udbygningsaftalen omhandler.Der angives en teksstreng med følgende format: "ejerlavskode:matrikelnr;ejerlavskode;matrikelnr;...". Ejelavskoder og matrikelnumre kan findes på Plandata.dk's matrikelliste. Listen over matrikelbetegnelser kan blandt andet findes på Geodatastyrelsens hjemmeside. Historiske matrikelnumre er ikke valide.
Der kan indberettes en geometri for landzonetilladelser, da denne angives gennem MATRBETEGN
Hvert jorstykke må højst angives én gang for den enkelte udbygningsaftale.
PstatusHeltal  Angiver om planen er en kladde eller om det er en offentliggjort plan. Efterlades feltet tomt, indsættes default-værdien '2'.Hvis PSTATUS = '1', er planen i status 'kladde til forslag'.
Hvis PSTATUS = '2', og både DATOFORSL og DATOSTART er udfyldt, er planen i status 'Forslag'.
Hvis PSTATUS = '2', og DATOVEDT og DATOIKRAFT er udfyldt, er planen i status 'Vedtaget'.
GeometriGeometri  Udbygningsaftalens geometri. Denne udfyldes af systemet ud fra de valgte jordstykker i MATRBETEGN.Udfyldes af systemet.
Kan ikke ændres.

Til toppen

8. Kommuneplanstrategi

 
FeltnavnDatatypeKravValgfriFeltbeskrivelseRegelbeskrivelse
PlanidHeltalAlleIngenPlanid for planstrategien. Genereres af systemet.Genereres af systemet.
Kan ikke ændres.
KomnrHeltal(3)AlleIngenKommunens kommunenummer. 
ObjektkodeHeltalAlleIngenKode for generel plantype.Objektkoden for kommuneplanstrategier er '70.'
PlannrStreng(30)IngenAlleKommuneplanstrategiens plannummer. 
PlannavnStreng(130)F, V, AK, KF, KVKommuneplanstrategiens navn. 
DoklinkStreng(255)F, V, AK, KF, KVPlandokumentet uploades inden indberetning, hvorefter et link til dokumentet genereres af systemet.Der skal uploades et nyt plandokument ved planens vedtagelse.
Værdien i DOKLINK kan ikke ændres, mens planen er i status F, V, eller A, dog med undtagelse af statusskift fra F til KV eller V
samt oprettelse af en ny version af planen.
RevisionStreng(3)F, V, AK, KF, KVRevisionstypen i kommuneplanstrategien.Der kan vælges værdier fra følgende liste.
DatoforslHeltal
yyyymmdd
F, V, AK, KF, KVDato for planforslaget.DATOFORSL må ikke være efter indberetningsdatoen.
DatovedtHeltal
yyyymmdd
VKVDatoen hvor kommunalbestyrrelsen vedtog kommuneplanstrategien.DATOVEDT må ikke være før DATOSLUT.
DATOVEDT må ikke være mere end 3 år efter DATOSTART.
DATOVEDT må ikke være tidligere end indberetningsdagen.
DatoaflystHeltal
yyyymmdd
A Datoen for aflysning af kommuneplanstrategien.DATOAFLYST skal være senere end DATOIKRAFT.
DatoikraftHeltal
yyyymmdd
V, AKVDatoen hvor kommuneplanstrategien træder i kraft.DATOIKRAFT må ikke være tidligere end DATOVEDT.
DatostartHeltal
yyyymmdd
F, V, A, KVKFDatoen hvor høringsperioden starter, og forslaget til kommuneplanstrategien offentliggøres.DATOSTART kan ikke være tidligere end indberetningsdagen.
DatoslutHeltal
yyyymmdd
F, V, A, KVKFSidste dag i høringsperioden.DATOSLUT skal være mindst 8 uger efter DATOSTART.
StatusStrengAlleIngenAngivelse a planens status.Status skal have en af følgende værdier:
'KF' for "kladde til til forslag", 'F' for "forslag", 'KV' for "kladde til vedtagelse", 'V' for "vedtaget" eller 'A' for aflyst.
De forskellige status og deres regler er uddybet under statusflow

 

Til toppen

9. Tilknyttede data

De tilknyttede data indsættes i panens GML-fil under alle de felter som indgår i selve planen. Dette 

udgør en GML til indberetning af en lokalplan. Linje 21-44 udgør lokalplanens bestemmelser, linje 45-62 udgør planens specifikke anvendelseskategorier og disses tilknyttede omfangsbestemmelser, linje 63-66 udgør planens andre bestemmelser , linje 67-92 udgør planens tværgående bestemmelser og linje 93-106 udgør planens geografi.


9.1. Geometri

Planers geometri kan udgøres af tre forskellige geometrityper, afhængigt af plantypen: 

eller . Eksemplerne viser opbygningen af de tre geometrityper.
FeltnavnKravValgfriFeltbeskrivelseRegelbeskrivelse
GeometriF, V, AKF, KVPlanens geometriGeometrien skal være et multipolygon angivet i EPSG:25832.
Der må ikke være mere end 10 % af geometriens areal, dog maks. 5000 m2, som ligger inden for andre kommuner end den aktuelle.

Til toppen

9.2.Specifik anvendelse

Specifikke anvendelser er altid tilknyttet en lokalplan, et lokalplandelområde, et byggefelt eller en kommuneplanramme. Den plan som anvendelsen er tilknyttet, kaldes "moderplanen". Hvis moderplanen tillader det, er det muligt at tilknytte omfangs- og udstykningsbestemmelser til enkelte anvendelser. Hvis en moderplan indeholder en omfangsbestemmelse, er det ikke nødvendigt at angive den samme omfangsbestemmelse for de enkelte specifikke anvendelser, medmindre at værdien er forskellig fra moderplanens.

Eksempel: Et lokalplandelområde indeholde bestemmelsen BEBYGPCT = '40' og BEBYGPCTAF = '1'. Delområdet har 3 sepcifikke anvendelser tilknyttet. Hvis bebyggelsesprocenten på 40 % for området er gældende for alle specifikke anvendelser i delområdet, bør der ikke indberettes bebyggelsesprocenter for de specifikke anvendelser. Hvis planen derimod tillader en bebyggelsesprocent på 40 % for specifik anvendelse 1 og 2, men kun 25 specifik anvendelse 3, bør BYGPCT og BYGPCTH angives for den tredje specifikke anvendelse, men ikke for de to første.

 

FeltnavnTypeKravValfgfriFeltbeskrivelseRegelbeskrivelse
AnvspecHeltal(4)AlleIngenAnvendelseskoden for den specifikke anvendelse.Specifik anvendelse angives fra følgende liste.
Hvis moderplanen er et byggefelt (PLANTYPE= '30.4') og BYGTYPE = '1' eller '2', kan der kun vælges specifikke anvendelseskategorier, som også er angivet i den lokalplan eller det lokalplandelområde, som byggefeltet er palceret i.
BygpctHeltal(3)  Den maksimalt tilladte bebyggelsesprocent for angivne specifikke anvendelse.Kan kun angives, hvis IOMFANGREG = 'false' i moderplanen.
Kan ikke angives, hvis moderplanen er et byggefelt.
BygpcthHeltal(1)  Enheden som BYGPCT er gældende i.Skal angives, hvis BYGPCT er angivet.
Kan ikke angives hvis BYGPCT ikke er angivet.
BYGPCTH vælges fra følgende liste.
EarealHeltal(7)  Det maksimalt tilladte etageareal i m2 for den specifikke anvendelse.Kan kun angives, hvis IOMFANGREG = 'false' i moderplanen.
EarealhHeltal(1)  Enheden som ERAREAL er gældende i.Skal angives, hvis EAREAL er angivet.
Kan ikke angives, hvis EAREAL ikke er angivet.
EAREALH vælges fra følgende liste.
M3_m2Numerisk(6,2)  Det maksimalt tilladte bebyggelsesrumfang, angivet i m3 pr. m2 for den specifikke anvendelse.Kan kun angives, hvis IOMFANGREG = 'false' i moderplanen.
Kan ikke angives, hvis moderplanen er et byggefelt.
M3_m2hHeltal(1)  Enheden som M3_M2 er gældende i.Skal angives, hvis M3_M2 er angivet.
Kan ikke angives, hvis M3_M2 ikke er angivet.
M3_M2H vælges fra følgende liste.
MaxbhjdNumerisk(3,2)  Den maksimale tilladte bygningshøjde fro den specifikke anvendelseKan kun angives, hvis IOMFANGREG = 'false' i moderplanen.
MaxetageNumerisk(3,2)  Det maksimale tilladte antal etager. Udnyttet tagetage indberettes som en halv etage.Kan kun angives, hvis IOMFANGREG = 'false' i moderplanen.
Der kan kun angives hele og halve antal etager.
BygpctarHeltal(3)  Den maksimale andel af grunden som må bebygges. Angives i procent.Kan kun angives, hvis IOMFANGREG = 'false' i moderplanen.
Kan ikke angives, hvis moderplanen er et byggefelt.
MinudsHeltal(7)  Den mindste tilladte udstykningsstørrelse for den specifikke anvendelse.Kan kun udfyldes, hvis hvis IOMFANGREG = 'false' i moderplanen.
Kan ikke angives, hvis moderplanen er et byggefelt.
UdstykfbBoolean  Angivelse af om der er udstykningsforbud for denne specifikke anvendelse.Kan kun udfyldes, hvis hvis IOMFANGREG = 'false' i moderplanen.
Kan ikke angives, hvis moderplanen er et byggefelt.

Til toppen

9.3. Tværgående bestemmelser

Kan kun angives hvis modelplans iomafangreg = false.

 
FeltnavnTypeKravValgfriFeltbeskrivelseRegelbeskrivelse
Tvaergaaendedel
DelplanidHeltalAlleIngenPlanid for de delområder som den tværgående bestemmelse er gældende for. For at angive mere end ét delområde, oprettes feltet flere gange.Der skal angives mindst 2 DELPLANID.
Systemet kontrollerer ikke at det indtastede planid matcher et delområde fra lokalplanen. Dette bør indberetteren gøre.
Tvaergaaende
AnvspecHeltal(4)IngenAlleDen specifikke anvendelse som den tværgående bestemmelse er tilknyttet.Hvis BYGPCT er angivet, skal ANVSPEC indeholde anvendelser som findes i mindst ét af de delområder som angivet i DELPLANID.
Hvis EAREAL er angivet, skal ANVSPEC indeholde anvendelser som findes i samtlige delområder som angivet i DELPLANID.
BygpctHeltal(3)  Den højest tilladte bebyggelsesprocent. Bebyggelsesprocenten beregnes for alle angivne delområder under ét.Hvis BYGPCT angives, er det ikke muligt at angive EAREAL i samme tværgående bestemmelse.
EarealHeltal(7)   Hvis EAREAL angives, er det ikke muligt at angive BYGPCT i samme tværgående bestemmelse.

Til toppen

9.4. Andre bestemmelser

 
FeltnavnTypeKravValgfriFeltbeskrivelseRegelbeskrivelse
AbestemHeltal(4)AlleIngenAngivels af hvilken type anden bestemmelse der indberettes.Der skal angives en eller flere af følgende værdier:
'4150' for "skilte og facader" og
'4160' for "bevaringsbestemmelser".

Til toppen

Har du konkrete spørgsmål til indberetningen kan du tjekke Plandatas FAQ eller kontakte Plandatas support.