Datamodel for SOAP-snitflader

Datamodel for SOAP-snitflader

Datamodel for indberetning til Plandata.dk gennem SOAP-snitflader.

Om datamodellen

Datatyper

Status-flow

Tabellernes opbygning

Plantyper og feltregler

1. Lokalplaner, delområder og byggefelter

1.1. Lokalplaner

1.2. Delområder

1.3. Byggefelter

2. Kommuneplaner og kommuneplantillæg

2.1. Kommuneplanerer

2.2. Kommuneplantillæg

2.3. Kommuneplanrammer

2.4. Kommuneplanretningslinjer

Generelle felter for kommuneplanretningslinjer
Byzone og sommerhusområder - Temakode 1101
Detailhandelstruktur - Temakode 1103
Planlagte trafikanlæg  -Temakode 1105
Planlagte tekniske anlæg - Temakode 1106
Områder til virksomheder med særlige beliggenhedskrav - Temakode 1107
Støjbelastede arealer - Temakode 1109
Særligt værdigfulde landbrugsområder - Temakode 1111
Skovrejsningsområder - Temakode 1112
Lavbundsarealer - Temakode 1113
Naturbeskyttelsesområder - Temakode 1114
Økologiske forbindelser - Temakode 1115
Kulturhistoriske bevaringsværdier - Temakode 1116
Værdifulde kulturmiljøer - 1117
Bevaringsværdige landskaber - Temakode 1118
Specifikke geologiske bevaringsværdier - Temakode 1119
Anvendelse af vandløb, søer og kystvande - Temakode 1120
Store husdyrbrug - Temakode 1142
Større sammenhændende landskaber - Temakode 1145
Konsekvensområder for erhvervsområder forbehold produktionserhverv - Temakode 1150
Erhvervsområder forbehold produktionserhverv - Temakode 1151
Transformationsområder indenfor konsekvensområder - Temakode 1152
Konsekvensområder for tekniske anlæg - Temakode 1153
Omdannelseslandsbyer - Temakode 1160
Oversvømmelse eller erosion - 1165

3. Varmeforsynings- og spildevandsplaner

3.1. Generelle regler for varmeforsynings- og spildevandsplaner

3.2. Spildevandsplan: Kloakopland - Temakode 1201

3.3. Varmeforsyningsplan: Forsyningsområde - Temakode 1203

3.4.Varmeforsyningsplan: Tilslutningspligtområde - Temakode 1204

3.5.Varmeforsyningsplan: Forsyningsforbudsområde - Temakode 1205

3.6. Spildevandsplan: Mulighed for udtræden - Temakode 1206

4. Landzonetilladelser

5. Zonekort

6. Indkaldelser af idéer og forslag til ændringer i kommuneplanen

7. Udbygningsaftaler

8. Kommuneplanstrategier

9. Tilknyttede data

9.1. Geometri

9.2. Specifik anvendelse

9.3. Tværgående bestemmelse

9.4. Andre bestemmelser

Om datamodellen

Denne side beskriver strukturen og reglerne for opbygningen af de GML-koder der benyttes, når der indberettes til Plandata.dk gennem en SOAP-snitflade.

Siden indeholder et skema for hver plantype der kan indberettes til Plandata.dk, hvor de felter der kan eller skal indberettes til den enkelte plan, er beskrevet. Felterne er som udgangspunkt listet i den rækkefølge de skal have i opbygningen af GML-koden, men den korrekte rækkefølge vil altid kunne findes i de enkelte planers XSD-skema. Over hver plantype findes links til de relevante XSD-skemaer for plantypen. Samtlige XSD-skemaer kan findes på https://soap.plandata.dk/PdkWs/.

Datatyper

I de følgende skemaer er det angivet, hvilke datatyper der kan udfyldes i de enkelte felter. Datatypen er angivet i kollonnen "Type". Datatyperne er beskrevet her.

DatatypeBeskrivelse
Heltal(X)Et helt tal uden decimaler bestående af maks. X cifre.
Numerisk(X,Y)En numerisk værdi angivet som et decimaltal bestående af et heltal og et antal decimaler adskilt af et decimalkomma.
Antallet af cifre i heltallet begrænses af X, mens antallet af decimaler begrænses af Y.
BooleanBolsk værdi, det vil sige et feltet hvor værdien kan angives som 'sand' eller 'falsk'.
Angives i Plandata.dk som 'true' eller 'false'.
Streng(X)En tekstværdi som er begrænset til X antal tegn.
TextDer er ikke begrænsninger for hverken datatypen eller antallet af tegn som feltet må indeholde når den indberettes til databasen. Der kan dog være andre begrænsinger i Plandata.dk, som gør at teksten forkortes.
Time stampTidsangivelse der udfyldes af systemet.
GeometriEn geometri. Plandata.dk's SOAP-flade modtaer ikke geometrycollection. Datatypen beskrives nærmere under tilknyttede data.

Til toppen

Statusflow

En hver plan gennemgår en række status i løbet af sine levetid i Plandata.dk. Planers statusflow er ensrettet, og for de fleste planer gælder der en række regler om datoer for, hvornår status kan ændres.

Hvorvidt et felt er obligatorsik at udfylde, eller om det overhovedet kan udfyldes, afhænger ofte af, hvilken status planen har. I de følgende tabeller er det i kollonnerne "Krav" og "Valgfri" angivet, hvilke status feltet er henholdsvis obligatorisk eller valgfrit at udfylde.

For nogle felter er det ikke alle status der er angivet i kollonerne "Krav" og "Valgfri". Dette er oftest felter, som ikke er relevante i den givne status - eksempelvis er det ikke relevant at angive aflysningsdatoen for en vedtaget plan.

Der er også felter hvor der ikke er angivet nogen status i kollonerne "Krav" og "valgfri". Dette er oftest felter, hvor der gælder andre regler for, hvorvidt feltet kan eller skal udfyldes end planens status. I disse tilfælde vil det fremgå af kollonen "Regelbeskrivelse", hvilke krav der stilles til feltet.

Kort statusnavnStatusBeskrivelse
KFKladde til forslagNår nye planer oprettes, har planerne denne status.
Der er meget få systemregler for planer i denne status.
Planer i status 'Kladde til forslag' kan ikke ses af offentligheden.
FForslagNår planforslag offentliggøres ved høringsperiodens start, har de status 'Forslag'.
Der kan ikke ændres eller rettes i planer i status 'Forslag'.
KVKladde til vedtagelseDer kan oprettes en 'Kladde til vedtagelse' af planer i status 'Forslag', uanset om høringsperioden er aflsluttet eller ej.
Stort set alle værdier kan ændres eller rettes for planer i status 'Kladde til vedtagelse'.
Planer i status 'Kladde til vedtagelse' er ikke synlige for offentligheden.
VVedtaget planNår en plans høringsperiode er afsluttet, kan status ændres til 'Vedtaget'.
Der er muligt at rette de fleste betstemmelser for vedtagne planer.
Planer i status 'Vedtaget' er synlige for offentligheden.
AAflystDet er muligt at aflyse planer i status 'Forslag' og status 'Vedtaget'.
Aflyste planer er generelt synlige for offentligheden.
KKladdePlantyperne kommuneplanretningslinjer og varmeforsyningsplaner oprettes der ikke "kladde til forslag" eller "kladde til vedtagelse". Disse planer oprettes som "kladde", og ændres derefter til enten forslag eller direkte til vedtaget.

Til toppen

Tabellernes opbygning

I det følgende findes et skema for hver plantype samt en række skemaer for nogle datatyper, som kan være tilknyttet visse plantyper. Skemaet indolder følgende kolloner:

Feltnavn: Det navn feltet skal have i GML-koden. Der skelnes mellem store og små bogstaver.
Type: Den datatype der kan udfyldes i feltet. Datatyperne er beskrevet ovenfor.
Krav/Valgfri: I disse felter er det angivet, for hvilke status feltet er henholdsvis obligatorisk og valgfrit at udfylde. Er feltet tomt, gælder der andre regler, som kan findes i kolonnen "regelbeskrivelse". Sår der N/A i feltet, betyder det, at feltet ikke kan udfyldes af brugeren. Det er oftest tilfældet for systemfelter.
Feltbeskrivelse: En kort besskrivelse af hvad feltet indeholder.
Regelbeskrivelse: Her beskrives det, hvilke systemregler der gælder for feltet, udover krav til palnens status. Bemærk at regelbeskrivelsen kun indeholder systemets regler, og ikke forholder sig nogen lovgivning på området.

Plantyper og feltregler

Følgende oversigter beskriver systemreglerne for de data som kan indberettes. Lovkrav til planlægning og indberetning beskrives ikke her.


1. Lokalplaner, delområder og byggefelter

 

1.1. Lokalplaner

 

XSD-skema for lokalplaner

FeltnavnTypeKravValgfriFeltbeskrivelseRegelbeskrivelse
PLANIDHeltalAlleIngenPlanid for planen. Genereres af systemet.Skal altid være udfyldt for planen. Kan ikke ændres
KOMNRHeltalAlleIngenKommunens kommunenummer. 
GLKOMNRHeltalN/AN/AKommunenummer for den kommune som lokalplanen lå i før kommunesammenlægningen i 2007.Angives ikke for nye planer.
OBJEKTKODEHeltalAlleIngenKode for generel plantype.Objektkoden for lokalplaner er '20'.
PLANTYPENumerisk(2,1)AlleIngenKoden for plantypen.Plantypen for lokalplaner er '20.1'.
PLANNRStreng(30)F, V, AKF, KVPlanens plannummer. 
PLANNAVNStreng(130)F, V, AKF, KVPlanens navn. 
ANVGENHeltalIngenAlleKoden for planens generelle anvendelse.Værdien vælges fra følgende liste (xml).
ANVGEN skal udfyldes, hvis IANVREG = 'false'.
DATOFORSLHeltal
yyymmdd
F, V, AKF, KVDatoen hvor planen oprettes som forslag.DATOFORSL må ikke være senere end indberetningsdatoen.
DATOVEDTHeltal
yyyymmdd
V, AKF, KFDatoen for planens vedtagelse.DATOVEDT må ikke være tidligere end DATOSLUT.
DATOVEDT må ikke være tidligere end indberetningsdatoen.
DATOVEDT må ikke være mere end 3 år efter DATOSTART.
DATOAFLYSTHeltal yyyymmddA Dato for aflysning af planen.Hvis en vedtaget plan aflyses, skal DATOAFLYST være efter DATOIKRAFT.
Hvis et forslag til en plan aflyses, skal DATOAFLYST være efter DATOFORSL.
DATOAFLYST må ikke være efter end indberetningsdagen
DATOIKRAFTHeltal
yyyymmdd
V, AKF, KVDatoen hvor planen offentliggøres som vedtaget og træder i kraft.

DATOIKRAFT må ikke være tidligere end DATOVEDT.

DATOSTARTHeltal
yyymmdd
F, V, AKF, KFDatoen hvor planforslaget offentliggøres og høringsperioden starter.DATOSTART må ikke være tidligere end DATOFORSL.
DATOSTART må ikke være tidligere end indberetningsdatoen.
DATOSLUTHeltal
yyymmdd
F, V, AKF, KFSidste dag i planens høringsperiode.DATOSLUT skal være efter DATOSTART og følge planlovens bestemmelser om høringsperioder.
DATOSLUT skal være mindst 2 uger efter DATOSTART.
DATOATTRHeltal
yyymmdd
N/AN/ADato for sidste ændring eller rettelse af planens attributter. Udfyldes af systemet.Udfyldes af systemet.
DATOGEOMHeltal
yyymmdd
N/AN/ADato for sidste ændring eller rettelse af planens geometri. Udfyldes af systemet.Udfyldes af systemet.
DOKLINKStreng(255)F, V, AKF, KVInden indbereting af planen uplaodes plandokumentet. Ved indberetning af planen angives et link til plandokumentet. Efter indberetning genererer systemet et nyt link til dokumentet. Dette link kan ikke ændres ved rettelse af planen.Der skal uploades et nyt plandokument ved planens vedtagelse.
Værdien i DOKLINK kan ikke ændres, mens planen er i status 'F', 'V', eller 'A', dog med undtagelse af statusskift fra 'F' til 'KV' eller 'V' samt ved oprettelse af en ny version af planen.
DISTRIKTStreng(50)IngenAllePlandistriktets navn. 
ZONEHeltal(1)  Kode for planens zonestatus.Kan kun angives hvis IZONEREG = 'false'.
Der vælges mellem følgende værdier: '1' for "byzone" og '3' for "sommerhusområde".
BEBYGPCTHeltal(3)  Maksimalt tilladte bebyggelsesprocent.Må ikke angives hvis IOMFANGREG = 'true', eller hvis KOMPLEKS = 'true'.
BEBYGPCTAFHeltal(1)  Arealenheden som BEBYGPCT beregnses ud fra.Værdien vælges fra følgende liste (xml).
Skal angives hvis BEBYGPCT er udfyldt.
Må ikke angives hvis BEBYGPCT ikke er udfyldt.
BEBYGPCTARHeltal(3)  Højeste andel (%) af grundarealet som må bebygges.Må ikke angives hvis IOMFANGREG = 'true', eller hvis KOMPLEKS = 'true'.
Må ikke være højere end 100 %.
M3_M2Numerisk(6,2)  Højest tilladte bygningsrumfang per arealenhed. Angives i m3 per m2.Må ikke angives hvis IOMFANGREG = 'true' eller hvis KOMPLEKS = 'true'.
MAXETAGERNumerisk(3,1)  Maksimalt tilladt antal etager.Må ikke angives hvis IOMFANGREG = 'true', eller hvis KOMPLEKS = 'true'.
Der kan kun angives hele og halve etager - eksempelvis '3' eller '1.5', men ikke '2.3'.
MAXBYGNHJDNumerisk(3,2)  Maksimal tilladt bygningshøjde.Må ikke angives hvis IOMFANGREG = 'true', eller hvis KOMPLEKS = 'true'.
MINMILJOHeltal(1)IngenAlleMindste tilladte miljøklasse (talværdi fra 1-7).MINMILJO må ikke være større end MAXMILJO
Skal angives hvis MAXMILJO er angivet.
MAXMILJOHeltal(1)IngenAlleHøjeste tilladte kiljøklasse (talværdi fra 1-7).MAXMILJO må ikke være mindre end MINMILJO.
Skal angives hvis MINMILJO er angivet.
BEVARBESTStreng(254)IngenAlleKort beskrivelse af eventuelle bevaringsbestemmelser i planen.Kan kun angives hvis planen indeholder ABESTEMMELSER, hvor ABESTEM = '4160'.
BEBYGGRADHeltalN/AN/AUdgået felt. Den tilladte bebyggelsesgrad i planområdet. En gammel omfangsbestemmelse, som ikke benyttes. Forekommer i ældre planer.Benyttes ikke i nye planer.
MINGRUNDHeltalN/AN/AUdgået felt. Feltet benyttes ikke, men kan forekomme i ældre planer.Benyttes ikke i nye planer.
DATAPRODStreng(40)IngenAlleDataproducententens navn. 
DIGIGRUNDLStreng(30)IngenAlleTypen af kortgrundlag som er benyttet ved planens digitalisering. 
DIGIGRUNDDHeltal
yyyymmdd
IngenAlleAjourføringsdato for digitaliseringsgrundlaget. 
MEGAWATTNumerisk(6,2)IngenAlleMaksimale tilladte vindmølleeffekt for planområdet angivet i megawatt.Må kun angives hvis en af planens specifikke anvendelser er 8111 og ANVGEN = 81.
VVMREDEGBooleanIngenAlleUdgået felt. Angivelse af om lokalplanen indeholder en VVM-redegørelse eller -tilladelse. Feltet benyttes ikke, men kan forekomme i ældre planer. 
SFORHOLDStreng(5000)IngenAlleSupplerende oplysninger om planens anvendelses- omfangs- eller udstykningsbestemmelser, som ikke kan indberettes retvisende gennem de øvrige indberetningsmuligheder.Kan ikke angives hvis KOMPLEKS = 'true'.
MINUDSHeltal(7)IngenAlleMindste tilladte udstykningsstørrelse. Angives i m2.Må ikke angives hvis IUDSTYKREG = 'true' eller hvis KOMPLEKS = 'true'.
DATOOPDT   Dato og tidspunkt for seneste rettelse eller opdatering af planen. Udfyldes af systemet.Udfyldes af systemet.
EAREALHeltal(7)  Det maksimale tilladte etageareal der må være inden for planområdet.Må ikke angives hvis IOMFANGREG = 'true' eller hvis KOMPLEKS = 'true'.
EAREALHHeltal(1)  Arealenheden som EAREAL er tilknyttet.Værdi vælges fra følgende liste (xml).
Skal angives hvis EAREAL er angivet.
Må ikke angives hvis EAREAL ikke er angivet.
M3_M2HHeltal(1)  Arealenhed som rumfangsbestemmelsen, M3_M2 beregnses ud fra.Værdi vælges fra følgende liste (xml).
Skal angives hvis M3_M2 er udfyldt.
Må ikke angives hvis M3_M2 ikke er udfyldt.
FAELBESTEM   Feltet benyttes ikke. 
BYGFELT   Feltet benyttes ikke. 
BDBESTEM   Feltet benyttes ikke. 
DATOGSTARTHeltal
yyyymmdd
  Dato for start af gyldighedperioden for denne version af planen. Bruges ved oprettelse af nye versioner af lokalplaner.DATOGSTART skal udfyldes når der oprettes en ny vesion af planen.
Den nye versions DATOGSTART, skal være efter den seneste versions DATOGASTART og må ikke være senere indberetningsdatoen.
DATOGSTART kan kun ændres ved oprettelse af en ny version af planen.
DATOGSLUTHeltal
yyyymmdd
  Sidste dag af gyldighedsperioden for denne version af planen. DATOGSLUT udfyldes af systemet ved oprettelse af en ny version af lokalplanenUdfyldes af systemet.
PSTATUSHeltal
1 eller 2
  Angiver om planen er en kladde eller om det er en offentliggjort plan.Hvis PSTATUS = '1', er planen en kladde og er ikke tilgængelig for offentligheden.
Hvis PSTATUS = '2', er planen offentliggjort.
Hvis PSTATUS = '2', og planen indeholde valide værdier for datoforsldatostart og datoslut, skifter planen status til 'forslag'.
Hvis planen er oprettet som forslag, og PSTATUS sættes til '1', oprettes en 'kladde til vedtagelse'.
Hvis planen har valide værdier i DATOFORSLDATOVEDT og DATOIKRAFT, og PSTATUS sættes til '2', skifter planen status til 'vedtaget'.
Hvis planen har en valid værdi i DATOAFLYST, og PSTATUS = '2', skifter planen status til 'aflyst'.
IANVREGBooleanF, V, AKF, KVAngiver om planen ikke regulerer anvendelse. Sættes per default til 'false'.Må ikke angives hvis KOMPLEKS = 'true'
Hvis IANVREG = 'true', må ANVGEN  ikke udfyldes og der kan ikke tilføjes specifikke anvendelser til planen.
IZONEREGBooleanF, V, AKF, KVMarkering af at zonestatus for planområdet ikke reguleres entydigt som enten "byzone" eller "sommerhusområde".Hvis planen ikke regulerer zone på lokalplanniveau, skal IZONEREG udfyldes 'true'.
Hvis feltet udelades, tolkes det som IZONEREG = 'false'.
IOMFANGREGBooleanF, V, AKF, KVAngiver om planen ikke regulerer omfang. Sættes per default til 'false'.Må ikke angives hvis KOMPLEKS = 'true'.
Hvis IOMFANGREG = 'true' må følgende felter ikke udfyldes:
BEBYGPCT, BEBYGPCTAFBEBYGPCTAREAREALEAREALHM3_M2M3_M2HMAXETAGER og MAXBYGNHJD.
IUDSTYKREGBooleanF, V, AKF, KVAngiver om planen ikke regulerer udstykning. Sættes per default til 'false'.Må ikke angives hvis KOMPLEKS = 'true'.
Hvis IUDSTYKREG = 'true', må felterne MINUDS og UDSTYKFORBUD.
KOMPLEKSBooleanF, V, AKF, KVAngives hvis planen er så kompleks, at den ikke kan registreres i Plandata.dk. Sættes per default til 'false'.Hvis KOMPLEKS = 'true', skal felterne IANVEREG, IOMFANGREG og IUDSTYKREG være udfyldt med værdien 'true'.
Hvis KOMPLEKS = 'true', kan ingen af følgende felter udfyldes:
ANVGEN, BEBYGPCT, BEBYGPCTAF, BEBYGPCTAR, EAREAL, EAREALH, MAXETAGER, MAXBYGNHJD, MINMILJO, MAXMILJO, MINUDS, M3_M2, M3_M2MUDSTYKFORBUD, ANVTYPE.
KBESKRIVText  Beskrivelse af hvorfor planen er kompleks.KBESKRIV skal angives, hvis KOMPLEKS = 'true'.
KBESKRIV kan ikke angives, hvis KOMPLEKS = 'false'.
VINDBESKRIVText  Beskrivelse tilknyttet vindmøller i planen.VINDBESKRIV kan kun angives hvis planen indeholder den specifikke anvendelseskategori '8111' og ANVGEN = '81'.
UDSTYKFORBUDBoolean  Angiver at planområdet ikke må udstykkes. Hvis udstykningsforbudet kun gælde enkelte specifike anvendelse benyttes feltet UDSTYKFB under specifikke anvendelser.Må ikke angives hvis IUDSTYKREG= 'true' eller hvis KOMPLEKS = 'true'.
Hvis UDSTYKFORBUD = 'true', må MINUDS ikke angives.
Hvis UDSTYKFORBUD = 'false', skal MINUDS angives.
SFORAKTUELBoolean  Angiver om oplysningerne i SFORHOLD betyder at planens deljordstykker skal udtages til manuel kontrol i kommunen.Hvis SFORHOLD er udfyldt, skal SFORAKTUEL angives.
VERSIONSNRHeltal  Versionsnummeret for planen. Generes af systemet ved indberettelse af ny plan og oprettelse af nye versioner.Feltet benyttes hvis det ønskes af fejlrette i en tidligere version af planen.
SUBVERSIONHeltal  Udfyldes af systemet. Der dannes en ny subversion, hver gang der gemmes rettelser i planen. Hver version har sin(e) egn(e) subversioner.Udfyldes af systemet.

Tilknyttede data

Geometri F, V, AKF, KVLokalplanens geografiske afgrænsningGeometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Skal være af typen mulitpolygon.
Maks. 10% af geometrien må ligge i en anden kommune end den den aktive.
Maks. 5000 m2 af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
ANVTYPE   Angivelse af specifikke anvendelser for planen, samt de bebyggelsesomfang der er tilknyttet specifikke anvendelser.Hvis IANVREG = 'false', skal der angives mindst én specifik anvendelse.
Kan kun angives hvis IANVREG = 'false'.
TBESTEMMESLER   Angivelse af tværgående bestemmelser, det vil sige bestemmelser om bebyggelsesprocent eller etageareal der beregnes for flere lokalplandelområder under ét.Kan kun angives hvis IOMFANGREG = 'false'
Kan kun angives hvis planen indeholder mindst to delområder.
ABESTEMMELSER   Angivelse af om planen indeholder "andre bestemmelser". Andre bestemmelser kan være bestemmelser om skilte og facader samt bevaringsbestemmelser. 

Til toppen

 

1.2 Lokalplandelområder

 

XSD-skema for lokalplanedelområder

FeltnavnTypeKravValgfriFeltbeskrivelseRegelbeskrivelse
PLANIDHeltalAlleIngenPlanid for planen. Genereres af systemet.Skal altid være udfyldt for planen. Kan ikke ændres.
DELNRStreng(30)F, V, AKF, KVDelområdets navn. 
OBJEKTKODEHeltalAlleIngenKode for generel plantype.Objektkoden for lokalplandelområder er '30'.
LOKPLAN_IDHeltalAlleIngenPlanid'et for den lokalplan som delområdet er tilknyttet. 
PLANTYPENumerisk(2,1)AlleIngenKoden for plantypen.Plantypen for lokalplandelområder er '30.1'.
ANVGENHeltalIngenAlleKoden for planens generelle anvendelse.Værdien vælges fra følgende liste (xml).
ANVGEN skal udfyldes, hvis IANVREG = 'false'.
ZONEHeltal(1)  Kode for delområdets zonestatus.Kan kun angives hvis IZONEREG = 'false'.
Der vælges mellem følgende værdier: '1' for "byzone" og '3' for "sommerhusområde".
DATOFORSLHeltal
yyymmdd
F, V, AKF, KVDatoen hvor planen oprettes som forslag.DATOFORSL må ikke være senere end indberetningsdatoen.
DATOFORSL skal være den samme som DATOFORSL for del lokalplan, som delområdet er en del af.
DATOVEDTHeltal
yyyymmdd
V, AKF, KFDatoen for planens vedtagelse.DATOVEDT må ikke være tidligere end DATOSLUT.
DATOVEDT må ikke være tidligere end indberetningsdatoen.
DATOVEDT må ikke være mere end 3 år efter DATOSTART.
DATOVEDT skal være den samme som DATOVEDT for den lokalplan, som delområdet er en del af.
DATOAFLYSTHeltal yyyymmddA Dato for aflysning af planen, hvis aflysningen sker i forbindelse med aflysningen af den lokalpan, som delområdet er en del af.Hvis en vedtaget plan aflyses, skal DATOAFLYST være efter DATOIKRAFT.
Hvis et forslag til en plan aflyses, skal DATOAFLYST være efter DATOFORSL.
DATOAFLYST må ikke være efter end indberetningsdagen.
DATOAFLYST skal være den samme som DATOAFLYST for del lokalplan, som delområdet er en del af.
DATOATTRHeltal yyyymmddN/A Dato for sidste ændring eller rettelse af planens attributter. Udfyldes af systemet.Udfyldes af systemet.
DATOGEOMHeltal yyyymmddN/A Dato for sidste ændring eller rettelse af planens geometri. Udfyldes af systemet.Udfyldes af systemet.
BEBYGPCTHeltal(3)  Maksimalt tilladte bebyggelsesprocent.Må ikke angives hvis IOMFANGREG = 'true' eller hvis KOMPLEKS = 'true'.
BEBYGPCTAFHeltal(1)  Arealenheden som BEBYGPCT beregnses ud fra.Værdien vælges fra følgende liste (xml).
Skal angives hvis BEBYGPCT er udfyldt.
Må ikke angives hvis BEBYGPCT ikke er udfyldt.
BEBYGPCTARHeltal(3)  Højeste andel (%) af grundarealet som må bebyggesMå ikke angives hvis IOMFANGREG = 'true' eller hvis KOMPLEKS = 'true'.
Må ikke være højere end 100 %.
M3_M2Numerisk(6,2)  Højest tilladte bygningsrumfang per arealenhed. Angives i m3 per m2.Må ikke angives hvis IOMFANGREG = 'true' eller hvis KOMPLEKS = 'true'.
MAXETAGERNumerisk(3,1)  Maksimalt tilladt antal etager.Må ikke angives hvis IOMFANGREG = 'true' eller hvis KOMPLEKS = 'true'.
Der kan kun angives hele og halve etager - eksempelvis '3' eller '1.5', men ikke '2.3'.
MAXBYGNHJDNumerisk(3,2)  Maksimal tilladt bygningshøjde.Må ikke angives hvis IOMFANGREG = 'true' eller hvis KOMPLEKS = 'true'.
MINMILJOHeltal(1)IngenAlleMindste tilladte miljøklasse (talværdi fra 1-7).MINMILJO må ikke være større end MAXMILJO
Skal angives hvis MAXMILJO er angivet
MAXMILJOHeltal(1)IngenAlleHøjeste tilladte kiljøklasse (talværdi fra 1-7).MAXMILJO må ikke være mindre end MINMILJO.
Skal angives hvis MINMILJO er angivet
BEVARBESTStreng(254)IngenAlleKort beskrivelse af eventuelle bevaringsbestemmelser i planen.Kan kun angives hvis planen indeholder ABESTEMMELSER, hvor ABESTEM = '4160'.
BEBYGGRADHeltalN/A Den tilladte bebyggelsesgrad i planområdet. En gammel omfangsbestemmelse, som ikke benyttes. Forekommer i ældre planer.Benyttes ikke i nye planer.
MINGRUNDHeltalN/A Feltet benyttes ikke. 
DATAPRODStreng(40)IngenAlleDataproducententens navn. 
DIGIGRUNDLStreng(30)IngenAlleTypen af kortgrundlag som er benyttet ved planens digitalisering. 
DIGIGRUNDDHeltal
yyyymmdd
IngenAlleAjourføringsdato for digitaliseringsgrundlaget. 
SFORHOLDStreng(5000)IngenAlleSupplerende oplysninger om planens anvendelses- omfangs- eller udstykningsbestemmelser, som ikke kan indberettes retvisende gennem de øvrige indberetningsmuligheder.Kan ikke angives hvis KOMPLEKS = 'true'.
MINUDSHeltal(7)IngenAlleMindste tilladte udstykningsstørrelse. Angives i m2.Må ikke angives hvis IUDSTYKREG = 'true' eller hvis KOMPLEKS = 'true'.
DATOOPDTHeltal
yyyymmdd
N/A Dato og tidspunkt for seneste rettelse eller opdatering af planen. Udfyldes af systemet.Udfyldes af systemet.
EAREALHeltal(7)  Det maksimale tilladte etageareal der må være inden for planområdet. Udfyldes af systemet.Må ikke angives hvis IOMFANGREG = 'true' eller hvis KOMPLEKS = 'true'.
EAREALHHeltal(1)  Arealenheden som EAREAL er tilknyttet.Værdi vælges fra følgende liste (xml).
Skal angives hvis EAREAL er angivet.
Må ikke angives hvis EAREAL ikke er angivet.
M3_M2HHeltal(1)  Arealenhed som rumfangsbestemmelsen, M3_M2 beregnses ud fra.Værdi vælges fra følgende liste (xml).
Skal angives hvis M3_M2 er udfyldt.
Må ikke angives hvis M3_M2 ikke er udfyldt.
FAELBESTEM N/A Feltet benyttes ikke. 
BYGFELT N/A Feltet benyttes ikke. 
BDBESTEM N/A Feltet benyttes ikke. 
DATOGSTARTHeltal
yyyymmdd
  Dato for start af gyldighedperioden for denne version af planen. Bruges ved oprettelse af nye versioner af lokalplaner.DATOGSTART skal udfyldes når der oprettes en ny vesion af planen.
Den nye versions DATOGSTART, skal være efter den seneste versions DATOGASTART og må ikke være senere indberetningsdatoen.
DATOGSTART kan kun ændres ved oprettelse af en ny version af planen.
DATOGSLUTHeltal
yyyymmdd
  Sidste dag af gyldighedsperioden for denne version af planen. DATOGSLUT udfyldes af systemet ved oprettelse af en ny version af lokalplanenUdfyldes af systemet.
PSTATUSHeltal
1 eller 2
  Angiver om planen er en kladde eller om det er en offentliggjort plan.Hvis PSTATUS = '1', er planen en kladde og er ikke tilgængelig for offentligheden.
Hvis PSTATUS = '2', er planen offentliggjort.
Hvis PSTATUS = '2', og planen indeholde valide værdier for datoforsldatostart og datoslut, skifter planen status til 'forslag'.
Hvis planen er oprettet som forslag, og PSTATUS sættes til '1', oprettes en 'kladde til vedtagelse'.
Hvis planen har valide værdier i DATOFORSLDATOVEDT og DATOIKRAFT, og PSTATUS sættes til '2', skifter planen status til 'vedtaget'.
Hvis planen har en valid værdi i DATOAFLYST, og PSTATUS = '2', skifter planen status til 'aflyst'.
SAFLYSDATOHeltal
yyyymmdd
  Specifik aflysningsdato for delområdet. Feltet benyttes, hvis delområdet skal aflyses, uden at selve lokalplanen aflyses.Hvis delområdet aflyses fra en lokalplan i status 'F', skal SAFLYSDATO være senere end DATOFORSL.
Hvis delområdet aflyses fra en lokalplan i status 'V', skal SAFLYSDATO være senere end DATOVEDT.
IANVREGBooleanF, V, AKF, KVAngiver om planen ikke regulerer anvendelse. Sættes per default til 'false'.Må ikke angives hvis KOMPLEKS = 'true'
Hvis IANVREG = 'true', må ANVGEN  ikke udfyldes og der kan ikke tilføjes specifikke anvendelser til planen.
IZONEREGBooleanF, V, AKF, KVMarkering af at zonestatus for planområdet ikke reguleres entydigt som enten "byzone" eller "sommerhusområde".Hvis planen ikke regulerer zone på lokalplanniveau, skal IZONEREG udfyldes 'true'.
Hvis feltet udelades, tolkes det som IZONEREG = 'false'.
IOMFANGREGBooleanF, V, AKF, KVAngiver om planen ikke regulerer omfang. Sættes per default til 'false'.Må ikke angives hvis KOMPLEKS = 'true'.
Hvis IOMFANGREG = 'true' må følgende felter ikke udfyldes:
BEBYGPCT, BEBYGPCTAFBEBYGPCTAREAREALEAREALHM3_M2M3_M2HMAXETAGER og MAXBYGNHJD.
IUDSTYKREGBooleanF, V, AKF, KVAngiver om planen ikke regulerer udstykning. Sættes per default til 'false'.Må ikke angives hvis KOMPLEKS = 'true'.
Hvis IUDSTYKREG = 'true', må felterne MINUDS og UDSTYKFORBUD.
MEGAWATTNumerisk(6,2)AlleIngenMaksimale tilladte vindmølleeffekt for planområdet angivet i megawatt.Kan kun angives hvis en af planens specifikke anvendelser er 8111 og ANVGEN = 81.
KOMPLEKSBooleanF, V, AKF, KVAngives hvis delområdet er så kompleks, at det ikke kan registreres i Plandata.dk. Sættes per default til 'false'.Hvis KOMPLEKS = 'true', skal felterne IANVEREG, IOMFANGREG og IUDSTYKREG være udfyldt med værdien 'true'.
Hvis KOMPLEKS = 'true', kan ingen af følgende felter udfyldes:
ANVGEN, BEBYGPCT, BEBYGPCTAF, BEBYGPCTAR, EAREAL, EAREALH, MAXETAGER, MAXBYGNHJD, MINMILJO, MAXMILJO, MINUDS, M3_M2, M3_M2MUDSTYKFORBUD, ANVTYPE.
KBESKRIVText  Beskrivelse af hvorfor delområdet er komplekst.KBESKRIV skal angives, hvis KOMPLEKS = 'true'.
KBESKRIV kan ikke angives, hvis KOMPLEKS = 'false'.
VINDBESKRIVText  Beskrivelse tilknyttet vindmøller i planen.VINDBESKRIV kan kun angives hvis planen indeholder den specifikke anvendelseskategori '8111' og ANVGEN = '81'.
UDSTYKFORBUDBoolean  Angiver at planområdet ikke må udstykkes. Hvis udstykningsforbudet kun gælde enkelte specifike anvendelse benyttes feltet UDSTYKFB under specifikke anvendelser.Må ikke angives hvis IUDSTYKREG= 'true' eller hvis KOMPLEKS = 'true'.
Hvis UDSTYKFORBUD = 'true', må MINUDS ikke angives.
Hvis UDSTYKFORBUD = 'false', skal MINUDS angives.
SFORAKTUELBoolean  Angiver om oplysningerne i SFORHOLD betyder at planens deljordstykker skal udtages til manuel kontrol i kommunen.Hvis SFORHOLD er udfyldt, skal SFORAKTUEL angives.
VERSIONSNRHeltal  Versionsnummeret for planen. Generes af systemet ved indberettelse af ny plan og oprettelse af nye versioner.Feltet benyttes hvis det ønskes af fejlrette i en tidligere version af planen.
SUBVERSIONHeltal  Udfyldes af systemet. Der dannes en ny subversion, hver gang der gemmes rettelser i planen. Hver version har sin(e) egn(e) subversioner.Udfyldes af systemet.

Tilknyttede data

GeometriGeometriAlleIngenDelområdets geografiske afgrænsning.Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen mulitpolygon.
Hele geometrien skal ligge inden for geometrien for den lokalplan, som delområdet er en del af.
ANVTYPE   Angivelse af specifikke anvendelser for planen, samt de bebyggelsesomfang der er tilknyttet specifikke anvendelser.Hvis IANVREG = 'false', skal der angives mindst én specifik anvendelse.
Kan kun angives hvis IANVREG = 'false'.
ABESTEMMELSER   Angivelse af om planen indeholder "andre bestemmelser". Andre bestemmelser kan være bestemmelser om skilte og facader samt bevaringsbestemmelser. 

Til toppen

 

1.3 Byggefelter

 

XSD-skema for byggefelter

FeltnavnTypeKravValgfriFeltbeskrivelseRegelbeskrivelse
PLANIDHeltalAlleIngenPlanid for planen. Genereres af systemet.Skal altid være udfyldt for planen. Kan ikke ændres.
DELNRStreng(30)F, V, AKF, KVByggefeltets navn. 
OBJEKTKODEHeltalAlleIngenKode for generel plantype.Objektkoden for lokalplandelområder er '30'.
LOKPLAN_IDHeltalAlleIngenPlanid'et for den lokalplan som delområdet er tilknyttet. 
PLANTYPENumerisk(2,1)AlleIngenKoden for plantypen.Plantypen for byggefelter er '30.4'.
DATOFORSLHeltal
yyymmdd
F, V, AKF, KVDatoen hvor planen oprettes som forslag.DATOFORSL må ikke være senere end indberetningsdatoen.
DATOFORSL skal være den samme som DATOFORSL for del lokalplan, som delområdet er en del af.
DATOVEDTHeltal
yyyymmdd
V, AKF, KFDatoen for planens vedtagelse.DATOVEDT må ikke være tidligere end DATOSLUT.
DATOVEDT må ikke være tidligere end indberetningsdatoen.
DATOVEDT må ikke være mere end 3 år efter DATOSTART.
DATOVEDT skal være den samme som DATOVEDT for den lokalplan, som delområdet er en del af.
DATOAFLYSTHeltal yyyymmddA Dato for aflysning af planen, hvis aflysningen sker i forbindelse med aflysningen af den lokalpan, som byggefeltet er en del af.Hvis en vedtaget plan aflyses, skal DATOAFLYST være efter DATOIKRAFT.
Hvis et forslag til en plan aflyses, skal DATOAFLYST være efter DATOFORSL.
DATOAFLYST må ikke være efter end indberetningsdagen.
DATOAFLYST skal være den samme som DATOAFLYST for del lokalplan, som delområdet er en del af.
DATOATTRHeltal yyyymmddN/A Dato for sidste ændring eller rettelse af planens attributter. Udfyldes af systemet.Udfyldes af systemet.
DATOGEOMHeltal yyyymmddN/A Dato for sidste ændring eller rettelse af planens geografi. Udfyldes af systemet.Udfyldes af systemet.
MAXETAGERNumerisk(3,1)  Maksimalt tilladt antal etager.Må ikke angives hvis IOMFANGREG = 'true'.
Der kan kun angives hele og halve etager - eksempelvis '3' eller '1.5', men ikke '2.3'.
MAXBYGNHJDNumerisk(3,2)  Maksimal tilladt bygningshøjde.Må ikke angives hvis IOMFANGREG = 'true'.
DATAPRODStreng(40)IngenAlleDataproducententens navn. 
DIGIGRUNDLStreng(30)IngenAlleTypen af kortgrundlag som er benyttet ved planens digitalisering. 
DIGIGRUNDDHeltal
yyyymmdd
IngenAlleAjourføringsdato for digitaliseringsgrundlaget. 
DATOOPDT   Dato og tidspunkt for seneste rettelse eller opdatering af planen. Udfyldes af systemet.Udfyldes af systemet.
EAREALHeltal(7)  Det maksimale tilladte etageareal der må være inden for planområdet.Må ikke angives hvis IOMFANGREG = 'true'.
Hvis BYGGEFELTTYPE = '1', kan EAREAL ikke angives.
Hvis BYGGEFELTTYPE = '2', skal EAREAL angives.
EAREALHHeltal(1)  Arealenheden som EAREAL er tilknyttet.Værdi vælges fra følgende liste (xml).
Skal angives hvis EAREAL er angivet.
Må ikke angives hvis EAREAL ikke er angivet.
DATOGSTARTHeltal
yyyymmdd
  Dato for start af gyldighedperioden for denne version af planen. Bruges ved oprettelse af nye versioner af lokalplaner.DATOGSTART skal udfyldes når der oprettes en ny vesion af planen.
Den nye versions DATOGSTART, skal være efter den seneste versions DATOGASTART og må ikke være senere indberetningsdatoen.
DATOGSTART kan kun ændres ved oprettelse af en ny version af planen.
DATOGSLUTHeltal
yyyymmdd
  Sidste dag af gyldighedsperioden for denne version af planen. DATOGSLUT udfyldes af systemet ved oprettelse af en ny version af lokalplanen.Udfyldes af systemet.
PSTATUSHeltal
1 eller 2
  Angiver om planen er en kladde eller om det er en offentliggjort plan.Hvis PSTATUS = '1', er planen en kladde og er ikke tilgængelig for offentligheden.
Hvis PSTATUS = '2', er planen offentliggjort.
Hvis PSTATUS = '2', og planen indeholde valide værdier for datoforsldatostart og datoslut, skifter planen status til 'forslag'.
Hvis planen er oprettet som forslag, og PSTATUS sættes til '1', oprettes en 'kladde til vedtagelse'.
Hvis planen har valide værdier i DATOFORSLDATOVEDT og DATOIKRAFT, og PSTATUS sættes til '2', skifter planen status til 'vedtaget'.
Hvis planen har en valid værdi i DATOAFLYST, og PSTATUS = '2', skifter planen status til 'aflyst'.
SAFLYSDATOHeltal
yyyymmdd
  Specifik aflysningsdato for delområdet. Feltet benyttes, hvis delområdet skal aflyses, uden at selve lokalplanen aflyses.Hvis byggefeltet aflyses fra en lokalplan i status 'F', skal SAFLYSDATO være senere end DATOFORSL.
Hvis byggefeltet aflyses fra en lokalplan i status 'V', skal SAFLYSDATO være senere end DATOVEDT.
IANVREGBooleanF, V, AKF, KVAngiver om planen ikke regulerer anvendelse. Sættes per default til 'false'.Hvis IANVREG = 'true', må ANVGEN  ikke udfyldes og der kan ikke tilføjes specifikke anvendelser til planen.
Hvis BYGGEFELTTYPE = '4', skal IANVREG have værdien 'false'.
IZONEREGBooleanF, V, AKF, KVByggefelter kan ikke ikke regulere zonestatus i Plandata.dk.For byggefelter skal IZONEREG have værdien 'true'.
IOMFANGREGBooleanF, V, AKF, KVAngiver om planen ikke regulerer omfang. Sættes per default til 'false'.Hvis IOMFANGREG = 'true' må følgende felter ikke udfyldes:
EAREALEAREALHMAXETAGER og MAXBYGNHJD.
Hvis BYGGEFELTTYPE = '2', skal IOMFANGREG have værdien 'false'.
IUDSTYKREGBooleanF, V, AKF, KVByggefelter kan ikke indeholde udstykningsbestemmelser i Plandata.dk.For byggefelter skal IUDSTYKREG have værdien 'true'.
KOMPLEKSBoolean  Byggefelter kan ikke være komplekse i Plandata.dk. Udelades feltet, sættes KOMPLEKS til 'false'.For byggefelter må KOMPLEKS ikke have værdien 'true'. 
BYGGEFELTTYPEHeltalt(1)AlleIngenAngivelse af byggefeltets type. Der findes fire byggefeltestyper:
1: "Byggefelt der begrænser byggeret"
2: "Byggefelt der delvist begrænser byggeret"
3 Vejledende byggefelt" og
4: "Byggeret med særligt udpeget anvendelse"
For beskrivelse af de fire byggefeltestyper henvises til Vejledning til indberetning af lokalplaner.
BYGGEFELTTYPE angives som et heltal mellem 1 og 4.
Hvis BYGGEFELTTYPE = '1' må EAREAL ikke angives
Hvis BYGGEFELTTYPE = '2' skal IOMFANGREG = 'false'
Hvis BYGGEFELTTYPE = '2' skal EAREAL angives
Hvis BYGGEFELTTYPE = '4' skal IANVREG= 'false'
VERSIONSNRHeltal  Versionsnummeret for planen. Generes af systemet ved indberettelse af ny plan og oprettelse af nye versioner.Feltet benyttes hvis det ønskes af fejlrette i en tidligere version af planen.
SUBVERSIONHeltal  Udfyldes af systemet. Der dannes en ny subversion, hver gang der gemmes rettelser i planen. Hver version har sin(e) egn(e) subversioner.Udfyldes af systemet.

Tilknyttede data

GeometriGeometriAlleIngenByggefeltets geografiske afgrænsning.Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen mulitpolygon.
Hele geometrien skal ligge inden for geometrien for den lokalplan, som byggefeltet er en del af.
ANVTYPE   Angivelse af specifikke anvendelser for planen, samt de bebyggelsesomfang der er tilknyttet specifikke anvendelser.Hvis IANVREG = 'false', skal der angives mindst én specifik anvendelse.
Kan kun angives hvis IANVREG = 'false'.

Til toppen


2. Kommuneplaner og kommuneplantillæg

Herunder kommuneplanrammer og -retningslinjer.

 

2.1. Kommuneplaner

 

XSD-skema for kommuneplaner

FeltnavnTypeKravValgfriFeltbeskrivelseRegelbeskrivelse
PLANIDHeltalAlleIngenPlanid for planen. Genereres af systemet.Skal altid være udfyldt for planen. Kan ikke ændres.
KOMNRHeltalAlleIngenKommunens kommunenummer.Skal altid udfyldes.
OBJEKTKODEheltalAlleIngenKode for generel plantype.Objektkoden for kommuneplaner er '11'.
PLANNAVNStreng(130)F, V, AKF, KVPlanens navn. 
DOKLINKStreng(255)F, V, AKF, KVPlandokumentet uploades inden indberetning, hvorefter et link til dokumentet genereres af systemet.Der skal uploades et nyt plandokument ved planens vedtagelse.
Værdien i DOKLINK kan ikke ændres, mens planen er i status 'F', 'V', eller 'A', dog med undtagelse af statusskift fra 'F' til 'KV' eller 'V'
samt oprettelse af en ny version af planen.
DATOFORSLHeltal
yyymmdd
F, KV, V, AKFDatoen hvor planen oprettes som forslag.DATOFORSL må ikke være senere end indberetningsdatoen.
DATOVEDTHeltal
yyyymmdd
V, AKF, KVDatoen for planens vedtagelse.DATOVEDT må ikke være tidligere end DATOSLUT.
DATOVEDT må ikke være tidligere end indberetningsdatoen.
DATOAFLYSTHeltal
yyyymmdd
A Dato for aflysning af planen.Hvis en vedtaget plan aflyses, skal DATOAFLYST være efter DATOIKRAFT.
Hvis et forslag til en plan aflyses, skal DATOAFLYST være efter DATOFORSL.
DATOAFLYST må ikke være efter end indberetningsdagen.
DATOIKRAFTHeltal
yyyymmdd
V, AKF, KVDatoen hvor planen offentliggøres som vedtaget og træder i kraft.

DATOIKRAFT må ikke være tidligere end DATOVEDT.

DATOSLUTHeltal
yyyymmdd
F, KV, V, AKFDatoen hvor planforslaget offentliggøres og høringsperioden starter.DATOSTART må ikke være tidligere end DATOFORSL.
DATOSTART må ikke være tidligere end indberetningsdatoen.
DATOSLUTHeltal
yyyymmdd
F, KV, V, AKFSidste dag i planens høringsperiode.DATOSLUT skal være efter DATOSTART og følge planlovens bestemmelser om høringsperioder.
DATOSLUT skal være mindst 8 uger efter DATOSTART.
PSTATUSHeltal
1 eller 2
  Angiver om planen er en kladde eller om det er en offentliggjort plan.Hvis PSTATUS = '1', er planen en kladde og er ikke tilgængelig for offentligheden.
Hvis PSTATUS = '2', er planen offentliggjort.
Hvis PSTATUS = '2', og planen indeholde valide værdier for DATOFORSL, DATOSTARTog DATOSLUT, skifter planen status til 'forslag'.
Hvis planen er oprettet som forslag, og PSTATUS sættes til '1', oprettes en 'kladde til vedtagelse'.
Hvis planen har valide værdier i DATOFORSL, DATOVEDT og DATOIKRAFT, og PSTATUS sættes til '2', skifter planen status til 'vedtaget'.
Hvis planen har en valid værdi i DATOAFLYST, og PSTATUS = '2', skifter planen status til 'aflyst'.

Til toppen

 

2.2. Kommuneplantillæg

 

XSD-skema for kommuneplantillæg

FeltnavnTypeKravValgfriFeltbeskrivelseRegelbeskrivelse
PLANIDHeltalAlleIngenPlanid for planen. Genereres af systemet.Skal altid være udfyldt for planen. Kan ikke ændres.
KOMPLAN_IDHeltalAlleIngenPlanid'et for den kommuneplan som kommuneplantillægget er tilknyttet.KOMPLAN_ID skal være et PLANID på kommuneplan i status 'F' eller 'V' i den aktivel kommune.
KOMPLAN_ID kan kun ændres mens planen er i status 'KF'.
OBJEKTKODEHeltalAlleIngenKode for generel plantype.Objektkoden for kommuneplantillæg er '12'.
PLANNAVNStreng(130)F, V, AKF, KVPlanens navn. 
DOKLINKStreng(255)F, V, AKF, KVPlandokumentet uploades inden indberetning, hvorefter et link til dokumentet genereres af systemet.Der skal uploades et nyt plandokument ved planens vedtagelse.
Værdien i DOKLINK kan ikke ændres, mens planen er i status 'F', 'V', eller 'A', dog med undtagelse af statusskift fra 'F' til 'KV' eller 'V' samt oprettelse af en ny version af planen.
DATOFORSLHeltal
yyymmdd
F, KV, V, AKFDatoen hvor planen oprettes som forslag.DATOFORSL må ikke være senere end indberetningsdatoen.
DATOVEDTHeltal
yyyymmdd
V, AKF, KVDatoen for planens vedtagelse.DATOVEDT må ikke være tidligere end DATOSLUT.
DATOVEDT må ikke være tidligere end indberetningsdatoen.
DATOAFLYSTHeltal
yyyymmdd
A Datoen for aflysning af planen. Når en kommuneplan aflyses, aflyses tilknyttede kommuneplantillæg også.Hvis en vedtaget plan aflyses, skal DATOAFLSYT være efter DATOIKRAFT.
Hvis et forslag til en plan aflyses, skal DATOAFLYST være efter DATOFORSL.
DATOAFLYST må ikke være efter end indberetningsdagen.
DATOIKRAFTHeltal
yyyymmdd
V, AKF, KVDatoen hvor planen offentliggøres som vedtaget og træder i kraft.

DATOIKRAFT må ikke være tidligere end DATOVEDT.

DATOSTARTHeltal
yyyymmdd
F, KV, V, AKFDatoen hvor planforslaget offentliggøres og høringsperioden starter.DATOSTART må ikke være tidligere end DATOFORSL.
DATOSTART må ikke være tidligere end indberetningsdatoen.
DATOSLUTHeltal
yyyymmdd
F, KV, V, AKFSidste dag i planens høringsperiode.DATOSLUT skal være efter DATOSTART og følge planlovens bestemmelser om høringsperioder.
DATOSLUT skal være mindst 8 uger efter DATOSTART.
GEOMFRAKOMBooleanAlleIngenAngiver hvorvidt planens geometri hentes fra kommuneplanen.Hvis kommuneplantillægget indeholder kommuneplanrammer eller -retningslinjer, skal GEOMFRAKOM = 'false'.
Hvis kommuneplantillægget ikke indeholder kommuneplanrammer eller -retningslinjer, skal GEOMFRAKOM = 'true'.
Hvis feltet udelades, udfyldes det af systemet. Værdien vælges ud fra, hvorvidt tillægget indeholder rammer og/eller retningslinjer elelr ej.
VVMREDEGheltal(1)AlleIngenAngivelse af hvorvidt kommuneplantillægget indeholder eller er en VVM-redegørelse eller -tilladelse.Der kan vælges mellem følgende værdier:
'1': Kommuneplantillæg uden VVM
'2': Kommuneplantillæg med VVM
'3': VVM-redegørelse uden kommuneplantillæg
PSTATUSHeltal
1 eller 2
  Angiver om planen er en kladde eller om det er en offentliggjort plan.Hvis PSTATUS = '1', er planen en kladde og er ikke tilgængelig for offentligheden.
Hvis PSTATUS = '2', er planen offentliggjort.
Hvis PSTATUS = '2', og planen indeholde valide værdier for DATOFORSL, DATOSTARTog DATOSLUT, skifter planen status til 'forslag'.
Hvis planen er oprettet som forslag, og PSTATUS sættes til '1', oprettes en 'kladde til vedtagelse'.
Hvis planen har valide værdier i DATOFORSL, DATOVEDT og DATOIKRAFT, og PSTATUS sættes til '2', skifter planen status til 'vedtaget'.
Hvis planen har en valid værdi i DATOAFLYST, og PSTATUS = '2', skifter planen status til 'aflyst'.

Til toppen

 

2.3. Kommuneplanrammer

 

XSD-skema for kommuneplanrammer

FeltnavnTypeKravValgfriFeltbeskrivelseRegelbeskrivelse
PLANIDHeltalAlleIngenPlanid for kommuneplanrammen. Genereres af systemet.Skal altid være udfyldt for planen. Kan ikke ændres.
KOMPLAN_IDHeltal  Planid'et for den kommuneplan som rammen er en del af.KOMPLAN_ID må ikke angives, hvis KOMTIL_ID er udfyldt.
Hvis KOMPTIL_ID ikke er udfyldt, skal KOMPLAN_ID indeholde PLANID'et for en gyldig kommuneplan i status 'KF', 'KV' eller 'V'.
KOMTIL_IDHeltal  Planid'et for det kommuneplantillæg som rammen er en del af.KOMTIL_ID må ikke angives, hvis KOMPLAN_ID er udfyldt.
Hvis KOMPLAN_ID ikke er udfyldt, skal KOMTIL_ID indeholde PLANID'et for et gyldigt kommuneplantillæg i status KF, KV eller V.
OBJEKTKODEheltalAlleIngenKode for generel plantype.Objektkoden for kommuneplanrammer er '10'.
PLANTYPENumerisk(2,1)AlleIngenKoden for plantypen.Plantypen for kommuneplanrammer er '10.1'.
PLANNAVNStreng(130)F, V, AKF, KVRammens navn. 
PLANNRStreng(30)F, V, AKF, KVRammenummer. 
DISTRIKTStreng(50)IngenAllePlandistriktets navn. 
ANVGENHeltalAlleIngenKoden for rammens generelle anvendelse.Værdien vælges fra følgende liste (xml).
FZONEHeltal(1)F, V, AKF, KVDen planlagte zonestatus i rammeområdet.Der skal angives en af følgende værdier:
'1': Byzone
'2': Landzone
'3': Sommerhusområde
'4': Byzone og landzone
"5: Sommerhusområde og landzone
'6': Byzone og sommerhusområde
'7': Byzone, landzone og sommerhusområde
ZONEHeltal(1)  Feltet benyttes ikke. 
DATOFORSLHeltal
yyymmdd
F, KV, V, AKFDatoen hvor planen oprettes som forslag.DATOFORSL må ikke være senere end indberetningsdatoen.
DATOFORSL skal være den samme som for den kommuneplan eller det kommuneplantillæg som rammen er en del af..
DATOVEDTHeltal
yyyymmdd
V, AKF, KVDatoen for planens vedtagelse.DATOVEDT må ikke være tidligere end DATOSLUT.
DATOVEDT må ikke være tidligere end indberetningsdatoen.
DATOVEDT skal være den samme for kommuneplanen eller -tillægget som rammen er en del af.
DATOAFLYSTHeltal
yyyymmdd
A Dato for aflysning af af rammen, hvis rammen aflyses i forbindelse med aflysning af kommuneplanen eller kommuneplantillægget, som rammen er en del af.DATOAFLYST angives i kommuneplanen eller i kommuneplantillægget som aflyses.
DATOIKRAFTHeltal
yyyymmdd
  Datoen hvor planen offentliggøres som vedtaget og træder i kraft. DATOIKRAFT hentes fra moderplanen.

DATOIKRAFT hentes fra kommuneplanen eller -tillægget som rammen er en del af.

BEBYGPCTHeltal(3)  Maksimalt tilladte bebyggelsesprocent.Må ikke angives hvis IOMFANGREG = 'true'.
BEBYGPCTAFHeltal(1)  Arealenheden som BEBYGPCT beregnses ud fra.Værdien vælges fra følgende liste (xml).
Skal angives hvis BEBYGPCTer udfyldt.
Må ikke angives hvis BEBYGPCT ikke er udfyldt.
BEBYGPCTARHeltal(3)  Højeste andel (%) af grundarealet som må bebygges.Må ikke angives hvis IOMFANGREG = 'true'.
Må ikke være højere end 100 %.
M3_M2Numerisk(6,2)  Højest tilladte bygningsrumfang per arealenhed. Angives i m3 per m2.Må ikke angives hvis IOMFANGREG = 'true'.
M3_M2HHeltal(1)  Arealenhed som rumfangsbestemmelsen, M3_M2 beregnses ud fra.Værdi vælges fra følgende liste (xml).
Skal angives hvis M3_M2 er udfyldt.
Må ikke angives hvis M3_M2 ikke er udfyldt.
MAXETAGERNumerisk(3,1)  Maksimalt tilladt antal etager.Må ikke angives hvis IOMFANGREG = 'true'.
Der kan kun angives hele og halve etager - eksempelvis '3' eller '1.5', men ikke '2.3'.
MAXBYGNHJDNumerisk(3,2)  Maksimal tilladt bygningshøjde.Må ikke angives hvis IOMFANGREG = 'true'.
MINMILJOHeltal(1)IngenAlleMindste tilladte miljøklasse (talværdi fra 1-7).MINMILJO må ikke være større end MAXMILJO.
Skal angives hvis MAXMILJO er angivet.
MAXMILJOHeltal(1)IngenAlleHøjeste tilladte kiljøklasse (talværdi fra 1-7).MAXMILJO må ikke være mindre end MINMILJO.
Skal angives hvis MINMILJO er angivet.
NOTANVGENTextIngenAlleRammetekst om generelle anvendelsesbestemmelser. 
NOTOMRANVTextIngenAlleRammetekst om områdets anvendelse. 
NOTBEBYGOMTextIngenAlleRammetekst om bebyggelsesomfang og -udformning. 
NOTOPHOLDTextIngenAlleRammetekst om opholds- og fritidsarealer. 
NOTMILJOTextIngenAlleRammetekst om miljøforhold. 
NOTINFRASTextIngenAlleRammetekst om infrastruktur. 
NOTZONETextIngenAlleRammetekst om zonestatus. 
NOTLOKALPTextIngenAlleRammetekst om lokalplaner indenfor rammen. 
NOTATTextIngenAlleNotatfelt. 
DATAPRODStreng(40)IngenAlleDataproducententens navn. 
DIGIGRUNDLStreng(30)IngenAlleTypen af kortgrundlag som er benyttet ved planens digitalisering. 
DIGIGRUNDDHeltal
yyyymmdd
IngenAlleAjourføringsdato for digitaliseringsgrundlaget. 
MEGAWATTNumerisk(6,2)IngenAlleMaksimale tilladte vindmølleeffekt for planområdet angivet i megawatt.Må kun angives hvis en af planens specifikke anvendelser er '8111' og ANVGEN = '81'.
SFORHOLDStreng(5000)IngenAlleSupplerende oplysninger om planens anvendelses- omfangs- eller udstykningsbestemmelser, som ikke kan indberettes retvisende gennem de øvrige indberetningsmuligheder. 
MINUDSHeltal(7)IngenAlleMindste tilladte udstykningsstørrelse. Angives i m2.Må ikke angives hvis IUDSTYKREG = 'true'.
EAREALHeltal(7)  Det maksimale tilladte etageareal der må være inden for planområdet.Må ikke angives hvis IOMFANGREG = 'true'.
EAREALHHeltal(1)  Arealenheden som EAREAL er tilknyttetVærdi vælges fra følgende liste (xml).
Skal angives hvis EAREAL er angivet.
Må ikke angives hvis EAREAL ikke er angivet.
DATOGSTARTHeltal
yyyymmdd
  Dato for start af gyldighedperioden for denne version af planen. Bruges ved oprettelse af nye versioner af planer.DATOGSTART skal udfyldes når der oprettes en ny vesion af planen.
Den nye versions DATOGSTART, skal være efter den seneste versions DATOGSTART og må ikke være senere indberetningsdatoen.
DATOGSTART kan kun ændres ved oprettelse af en ny version af planen.
PSTATUSHeltal
1 eller 2
AlleIngenAngiver om planen er en kladde eller om det er en offentliggjort plan.Hvis PSTATUS = '1', er planen en kladde og er ikke tilgængelig for offentligheden.
Hvis PSTATUS = '2', er planen offentliggjort.
Hvis PSTATUS = '2', og planen indeholde valide værdier for DATOFORSL, DATOSTARTog DATOSLUT, skifter planen status til 'forslag'.
Hvis planen er oprettet som forslag, og PSTATUS sættes til '1', oprettes en 'kladde til vedtagelse'.
Hvis planen har valide værdier i DATOFORSL, DATOVEDT og DATOIKRAFT, og PSTATUS sættes til '2', skifter planen status til 'vedtaget'.
Hvis planen har en valid værdi i DATOAFLYST, og PSTATUS = '2', skifter planen status til 'aflyst'.
SAFLYSDATOHeltal
yyyymmdd
  Specifik aflysningsdato for delområdet. Feltet benyttes, hvis delområdet skal aflyses, uden at selve lokalplanen aflyses.Hvis byggefeltet aflyses fra en lokalplan i status 'F', skal SAFLYSDATO være senere end DATOFORSL.
Hvis byggefeltet aflyses fra en lokalplan i status 'V', skal SAFLYSDATO være senere end DATOVEDT.
IOMFANGREGBooleanF, V, AKF, KVAngiver om planen ikke regulerer omfang. Sættes per default til 'false'.Hvis IOMFANGREG = 'true' må følgende felter ikke udfyldes:
BEBYGPCT, BEBYGPCTAFBEBYGPCTAREAREALEAREALHM3_M2M3_M2HMAXETAGER og MAXBYGNHJD.
IUDSTYKREGBooleanF, V, AKF, KVAngiver om planen ikke regulerer udstykning. Sættes per default til 'false'.Hvis IUDSTYKREG = 'true', må felterne MINUDS og UDSTYKFORBUD.
VINDBESKRIVTextIngenAlleBeksrivelse tilknyttet vindmøller i planen.VINDBESKRIV kan kun angives hvis planen indeholder den specifikke anvendelseskategori '8111' og ANVGEN = '81'.
UDSTYKFORBUDBoolean  Angiver at planområdet ikke må udstykkes. Hvis udstykningsforbudet er tilknyttet en anvendelse, benyttes feltet UDSTYKFB under den specifikke anvendelse.Må ikke angives hvis IUDSTYKREG = 'true'.
Hvis UDSTYKFORBUD = 'true', må MINUDS ikke angives.
Hvis UDSTYKFORBUD = 'false', skal MINUDS angives.
SFORAKTUELBoolean  Angiver om oplysningerne i sforhold betyder at planens deljordstykker skal udtages til manuel kontrol i kommunen.Hvis SFORHOLD er udfyldt, skal SFORAKTUEL angives.
VERSIONSNRHeltal  Versionsnummeret for rammen. Generes af systemet ved indberettelse af ny plan og oprettelse af nye versioner.Feltet benyttes hvis det ønskes af fejlrette i en tidligere version af planen end den nyeste.
SUBVERSIONHeltal  Rammens subversion. Der oprettes en ny subversion af rammen, hver gang der foretages rettelser i rammen. Udfyldes af systemetUdfyldes af systemet.

Tilknyttede data

GeometriGeometriF, V, AKF, KVKommuneplanrammens geografiske afgrænsning.Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen mulitpolygon.
Maks. 10% af geometrien må ligge i en anden kommune end den den aktive.
Maks. 5000 m2 af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
ANVTYPE F, V, AKF, KVAngivelse af specifikke anvendelser for planen, samt de bebyggelsesomfang der er tilknyttet specifikke anvendelser.Der skal angives mindst én specifik anvendelse.

Til toppen

 

2.4. Kommuneplanretningslinjer

 

 

2.4.1. Generelle felter for retningslinjer

 

Kommuneplanretningslinjer sammensættes af tre skemaer: Generelle felter for retningslinjer, Information om kommuneplanen og skemaet for den specifikke retningslinje.

indeholder en kommuneplanretningslinje for Planlagte byzone- og sommerhusområder - Temakode 1101. Linje 22-34 indeholder de generelle felter for retningslinjer, linje 34-46 indeholder informationer om kommuneplanen og linje 47-121 indeholder felterne for retingslinjetemaet 1101 hvoraf linje 49-121 udgør retningslinjens geometri.

XSD-skema for generelle felter for retningslinjerXSD-skema for information om kommuneplanen.

FeltnavnTypeKravValgfriFeltbeskrivelseRegelbeskrivelse
Generelle felter for retningslinjer
TemaKodeHeltalAlleIngenKoden for retningslinjetemaerTemaKode vælges fra følgende liste (xml).
TemaNavnStrengN/AN/ARetningslinjetemaets navn. UDfyldes af systemet efter angivelse af TemaKode.Udfyldes af systemet.
ObjektIdentifikatorHeltalAlleIngenRetningslinjens ID. Objekt-ID'et svarer til andre planers planid. Tildeles af systemet.Kan ikke ændres.
UnikIdentifikator N/AN/AUnik identifikator der tildeles og benyttes i systemet. 
StartDatoTid N/AN/ASystemfelt 
SlutDatoTid N/AN/ASystemfelt 
InitieretDatoTid N/AN/ASystemfelt 
OprindelsesKodeHeltal(1)F, V, AKF, KVKode for det kortgrundlag der er benyttet ved digitalisering af retningslinjen.Oprindelseskode vælges fra følgende liste (xml).
OprindelsesTekst N/AN/ABeskrivelse af digitaliseringsgrundlaget. Udfyldes af systemet efter angivelse af Oprindelseskode.Udfyldes af systemet
StatusKodeHeltal(1)IngenAlleKode for planens status.StatusKode vælges fra følgende liste (xml).
Retningslinjens status skal være den samme som STATUS for den kommuneplan eller det kommuneplantillæg som retningslinjen indgår i.
StatusTekst N/AN/ARetningslinjens status. Udfyldes af systemet efter angivelse af StatusKode. 
CVRnumberIdentifierStreng(8)AlleIngenCVR-nummeret for den ansvarlige myndighed. 
LegalUnitName N/AN/ANavnet på den ansvarlige mulighed. Udfyldes af systemet efter angivelse af CVRnumberIdentifier. 
BrugerIdentifikator N/A Brugernavn eller id på den bruger som har indberettet retningslinjen. Udfyldes af systemet.Udfyldes af systemet.
WebAdresseIdentifikatorStreng(255)IngenAlleLink til websted som er relevant for retningslinjen.WebAdresseIdentifikator kan kun indeholde en valid URL.
PSTATUSHeltal
1 eller 2
AlleIngenAngiver om planen er en kladde eller om det er en offentliggjort plan.Hvis StatusKode = '1', skal PSTATUS have værdien '1'.
Hvis StatusKode = '1', '2' eller '3', skal PSTATUS have værdien '2'.
PSTATUS skal have samme værdi som den kommuneplan eller det kommuneplantillæg som retningslinjen er en del af.
LovgivningBeskrivelsesTekstStrengF, V, AK, KF, KVDer skal angives en værdi i dette felt, men systemet ændrer teksten til en henvisning til en beskrivelse af retningslinjen i planloven. 
PlanNrStreng(30)F; V, AK, KF, KVRetningslinjens plannummer 
KommuneplanIdentifikatorHeltal  PLANID for den kommuneplan som retningslinjen er en del af.Hvis retningslinjen er en del af en kommuneplan, skal KommuneplanIdentifikator, angives uanset status.
KommuneplanTillaegIdentifikatorHeltal  PLANID for det kommuneplantillæg som retningslinjen er en del af.Hvis retningslinjen er en del af et kommuneplantillæg, skal KommuneplanTillaegIdentifikator angives uanset status.
PlanGrundlagTekstStrengN/AN/APLANNAVN på den kommuneplan eller det kommuneplantillæg som retningslinjen er en del af. Udfyldes af systemet.Udfyldes af systemet.
StartDateHeltal
yyyymmdd
N/AN/ADATOSTART for den kommuneplan eller deet kommuneplantillæg som retningslinjen er en del af.
Udfyldes af systemet.
Udfyldes af systemet.
EndDateHeltal
yyyymmdd
N/AN/ADATOSLUT for den kommuneplan eller deet kommuneplantillæg som retningslinjen er en del af.
Udfyldes af systemet.
Udfyldes af systemet.
ForslagDatoHeltal
yyyymmdd
N/AN/ADATOFORSL for den kommuneplan eller deet kommuneplantillæg som retningslinjen er en del af.
Udfyldes af systemet.
Udfyldes af systemet.
VedtagetDatoHeltal
yyyymmdd
N/AN/ADATOVEDT for den kommuneplan eller deet kommuneplantillæg som retningslinjen er en del af.
Udfyldes af systemet.
Udfyldes af systemet.
IkrafttraedelseDatoHeltal
yyyymmdd
N/AN/ADATOIKRAFT for den kommuneplan eller deet kommuneplantillæg som retningslinjen er en del af.
Udfyldes af systemet.
Udfyldes af systemet.
AflystDatoHeltal
yyyymmdd
N/AN/ADATOAFLYST for den kommuneplan eller deet kommuneplantillæg som retningslinjen er en del af.
Udfyldes af systemet.
Udfyldes af systemet.
BemaerkningTekstStreng(255)IngenAlleValgfrit bemærkningsfelt for retningslinjen. 
SpecifikAflystDatoHeltal
yyyymmdd
  Specifik aflysningsdato - angives hvis retningslinjen aflyses, uden at kommuneplan eller kommunplantillægget, som retningslinjen er en del af, aflyses.Hvis SpecifikAflystDato er angivet og, PSTATUS = '2', aflyses retningslinjen specifikt.

Til toppen

 

2.4.2. Planlagte byzone- og sommerhusområder - Temakode 1101

 

XSD-skema for Planlagte byzone- og sommerhusområder

FeltnavnTypeKravValgfriFeltbeskrivelseRegelbeskrivelse
ZoneStatusKodeHeltalF, V, AKF, KVKoden for den planlagte zonestatusZoneStatusKode vælges fra følgende liste (xml).
ZoneStatusTekstStrengN/AN/ANavnet på den planlagte zonestatus. Udfyldes af systemet når ZoneStatusKode er angivet.Udfyldes af systemet.

Tilknyttede data

GeometriGeometriF, V, AKF, KVRetningslinjens geografiske afgrænsning.Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen mulitpolygon.
Maks 50% af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
Maks 12000 m2 af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.

Til toppen

 

2.4.3. Detailhandelstruktur - Temakode 1103

 

XSD-skema for Detailhandelstruktur

FeltnavnTypeKravValgfriFeltbeskrivelseRegelbeskrivelse
DetailhandelKodeHeltalF, V, AKF, KVKoden for typen af detailhandelstruktur.Der skal angives en værdi fra følgende liste (xml).
DetailhandelTekstStrengN/AN/ADetailhandelstrukturtypen. Udfyldes af systemet efter at DetailhandelKode er angivet.Udfyldes af systemet.
DagligMaximumMeasureHeltal(7)  Den maksimale tilladte butiksstørrelse for dagligvarebutikker. Angives i m2.Mindst ét af følgende felter skal udfyldes: DagligMaximumMeasurePladsMaximumMeasureUdvalgMaximumMeasure og ArealMaximumMeasure, før planen kan offentliggøres
PladsMaximumMeasureHeltal(7)  Den maksimale tilladte butiksstørrelse for butikker med pladskrævende varegrupper. Angives i m2.Mindst ét af følgende felter skal udfyldes: DagligMaximumMeasurePladsMaximumMeasureUdvalgMaximumMeasure og ArealMaximumMeasure, før planen kan offentliggøres
UdvalgMaximumMeasureHeltal(7)  Den maksimale tilladte butiksstørrelse for udvalgsvarebutikker. Angives i m2.Mindst ét af følgende felter skal udfyldes: DagligMaximumMeasurePladsMaximumMeasureUdvalgMaximumMeasure og ArealMaximumMeasure, før planen kan offentliggøres
ArealMaximumMeasureHeltal(7)  Den maksimale tilladte butiksareal inden for planområdet. Angives i m2.Mindst ét af følgende felter skal udfyldes: DagligMaximumMeasurePladsMaximumMeasureUdvalgMaximumMeasure og ArealMaximumMeasure, før planen kan offentliggøres

Tilknyttede data

GeometriGeometriF, V, AKF, KVRetninglinjgens geografiske afgrænsing.Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen mulitpolygon.
Maks 50% af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
Maks 12000 m2 af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.

Til toppen


2.4.4. Planlagte Trafikanlæg - Temakode 1105

XSD-skema for Planlagte Trafikanlæg

FeltnavnTypeKravValgfriFeltbeskrivelseRegelbeskrivelse
PlanlagtTrafikAnlaegKodeHeltalF, V, AKF, KVKoden for de planlagte trafikanlæg.PlanlagtTrafikAnlaegKode vælges fra følgende liste (xml).
PlanlagtTrafikAnlaegTekstStrengN/AN/ATypen af planlagte trafikanlæg. Udfyldes af systemet når PlanlagtTrafikAnlaegKode er angivet.Udfyldes af systemet.

Tilknyttede data

GeometriGeometriF, V, AKF, KVRetninglinjgens geografiske afgrænsing.Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Hvis PlanlagtTrafikAnlaegKode = '3', '6' eller '8', skal geometrien være af typen mulitpolygon.
Hvis PlanlagtTrafikAnlaegKode = '1', '2', '4', '5' eller '7', skal geometrien være af typen mulitilinestring.
Maks. 50% af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
Hvis geometrien af typen multipolygon må maks. 12000 m2 må ligge i en anden kommune end den aktive.
Hvis geometrien er af typen multiline, må maks 1000 m ligge i en anden kommune end den aktive.

Til toppen


2.4.5. Planlagte tekniske anlæg, herunder fælles biogasanlæg - Temakode 1106

XSD-skema for Planlagte tekniske anlæg, herunder fælles biogasanlæg

FeltnavnTypeKravValgfriFeltbeskrivelseRegelbeskrivelse
PlanlagtTekniskAnlaegKodeHeltalF, V, AKF, KVKoden for de planlagte trafikanlæg.PlanlagtTekniskAnlaegKode vælges fra følgende liste (xml).
PlanlagtTekniskAnlaegTekstStrengN/AN/ATypen af planlagt trafikanlæg. Udfyldes af systemet når PlanlagtTrafikAnlaegKode er angivet.Udfyldes af systemet.

Tilknyttede data

GeometriGeometriF, V, AKF, KVRetninglinjgens geografiske afgrænsing.Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Hvis PlanlagtTekniskAnlaegKode = '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '12' eller '13' , skal geometrien være af typen mulitpolygon.
Hvis PlanlagtTekniskAnlaegKode = '10', skal geometrien være af typen multilinestring.
Hvis PlanlagtTekniskAnlaegKode = '11', skal geometrien være af typen multipoint.
Maks. 50% af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
Hvis geometrien af typen multipolygon må maks. 12000 m2 må ligge i en anden kommune end den aktive.
Hvis geometrien er af typen multiline, må maks 1000 m ligge i en anden kommune end den aktive.

Til toppen


2.4.6. Områder til virksomheder med særlige beliggenhedskrav - Temakode 1107

XSD-skema for Områder til virksomheder med særlige beliggenhedskrav

FeltnavnTypeKravValgfriFeltbeskrivelseRegelbeskrivelse

Tilknyttede data

GeometriGeometriF, V, AKF, KVRetninglinjgens geografiske afgrænsing.Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen mulitpolygon.
Maks. 50% af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
Maks 12000 m2 af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.

Til toppen


2.4.7. Støjbelastede arealer - Temakode 1109

XSD-skema for Støjbelastede arealer

FeltnavnTypeKravValgfriFeltbeskrivelseRegelbeskrivelse

Tilknyttede data

GeometriGeometriF, V, AKF, KVRetninglinjgens geografiske afgrænsing.Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen mulitpolygon.
Maks. 50% af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
Maks 12000 m2 af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.

Til toppen


2.4.8. Særligt værdigfulde landbrugsområder - Temakode 1111

XSD-skema for Særligt værdigfulde landbrugsområder

FeltnavnTypeKravValgfriFeltbeskrivelseRegelbeskrivelse
LandbrugsomraadeBeskrivelseTekstStreng(10000)F, V, AKF, KVBeskrivelse af området og af hvad der danner baggrund for udpegningen. 

Tilknyttede data

GeometriGeometriF, V, AKF, KVRetninglinjgens geografiske afgrænsing.Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen mulitpolygon.
Maks. 50% af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
Maks 12000 m2 af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.

Til toppen


2.4.9. Skovrejsningsområder - Tema 1112

XSD-skema for Skovrejsningsområder

FeltnavnTypeKravValgfriFeltbeskrivelseRegelbeskrivelse
SkovrejsningsKodeHeltalF, V, AKF, KVKoden for skovrejsningsområdet.SkovrejsningsKode vælges fra følgende liste (xml).
SkovrejsningsTekstStrengN/AN/ANavnet på skovrejsningstemaet. Udfyldes af systemet når SkovrejsningsKode er angivet.Udfyldes af systemet.

Tilknyttede data

GeometriGeometriF, V, AKF, KVRetningslinjens geografiske afgrænsning.Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen mulitpolygon.
Maks 50% af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
Maks 12000 m2 af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.

Til toppen


2.4.10. Lavbundsarealer - Temakode 1113

XSD-skema for Lavbundsarealer

FeltnavnTypeKravValgfriFeltbeskrivelseRegelbeskrivelse
LavbundsarealKodeHeltalF, V, AKF, KVKoden for skovrejsningsområdet.LavbundsarealKode vælges fra følgende liste (xml).
LavbundsarealTekstStrengN/AN/ANavnet på lavbundsarealtemaet. Udfyldes af systemet når LavbundsarealKode er angivet.Udfyldes af systemet.

Tilknyttede data

GeometriGeometriF, V, AKF, KVRetningslinjens geografiske afgrænsning.Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen mulitpolygon.
Maks 50% af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
Maks 12000 m2 af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.

Til toppen


2.4.11. Naturbeskyttelsesområder - Temakode 1114

XSD-skema for Naturbeskyttelsesområder

FeltnavnTypeKravValgfriFeltbeskrivelseRegelbeskrivelse
NaturbeskyttelseKodeHeltalF, V, AKF, KVKoden for naturbeskyttelesområdet.NaturbeskyttelseKode vælges fra følgende liste (xml).
NaturbeskyttelseTekstStrengN/AN/ANavnet på naturbeskyttelsesområdetemaet. Udfyldes af systemet når NaturbeskyttelseKode er angivet.Udfyldes af systemet.

Tilknyttede data

GeometriGeometriF, V, AKF, KVRetningslinjens geografiske afgrænsning.Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen mulitpolygon.
Maks 50% af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
Maks 12000 m2 af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.

Til toppen


2.4.12. Økologiske forbindelser - Temakode 1115

XSD-skema for Økologiske forbindelser

FeltnavnTypeKravValgfriFeltbeskrivelseRegelbeskrivelse
OekologiskForbindelseKodeHeltalF, V, AKF, KVKoden for den økologiske forbindelse.OekologiskForbindelseKode vælges fra følgende liste (xml).
OekologiskForbindelseTekstStrengN/AN/ANavnet på temaet for de økologiske forbindelser. Udfyldes af systemet når OekologiskForbindelseKode er angivet.Udfyldes af systemet.

Tilknyttede data

GeometriGeometriF, V, AKF, KVRetningslinjens geografiske afgrænsning.Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen mulitpolygon.
Maks 50% af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
Maks 12000 m2 af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.

Til toppen


2.4.13. Kulturhistoriske bevaringsværdier - Temakode 1116

XSD-skema for Kulturhistoriske bevaringsværdier

FeltnavnTypeKravValgfriFeltbeskrivelseRegelbeskrivelse
KulturVaerdiBeskrivelseTekstStreng(10000)F, V, AKF, KVBeksrivelse af de kulturhistoriske bevaringsværdier som dannner udgangspunkt for udpegningen. 

Tilknyttede data

GeometriGeometriF, V, AKF, KVRetningslinjens geografiske afgrænsning.Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen mulitpolygon.
Maks 50% af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
Maks 12000 m2 af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.

Til toppen


2.4.14. Værdifulde kulturmiljøer - Temakode 1117

XSD-skema for Værdifulde kulturmiljøer

FeltnavnTypeKravValgfriFeltbeskrivelseRegelbeskrivelse
KulturMiljoeBeskrivelseTekstStreng(10000)F, V, AKF, KVBeksrivelse af de værdifulde kulturmiljøer som dannner udgangspunkt for udpegningen. 

Tilknyttede data

GeometriGeometriK, V, AKF, KVRetningslinjens geografiske afgrænsning.Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen mulitpolygon.
Maks 50% af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
Maks 12000 m2 af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.

Til toppen


2.4.15. Bevaringsværdier landskaber - Temakode 1118

XSD-skema for Bevaringsværdier landskaber

FeltnavnTypeKravValgfriFeltbeskrivelseRegelbeskrivelse
BevarLandskabBeskrivelseTekstStreng(10000)F, V, AKF, KVBeksrivelse af de bevaringsværdie landskaber som dannner udgangspunkt for udpegningen. 

Tilknyttede data

GeometriGeometriF, V, AKF, KVRetningslinjens geografiske afgrænsning.Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen mulitpolygon.
Maks 50% af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
Maks 12000 m2 af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.

Til toppen


2.4.16. Geologiske bevaringsværdier - Temakode 1119

XSD-skema for Geologiske bevaringsværdier

FeltnavnTypeKravValgfriFeltbeskrivelseRegelbeskrivelse
BevarLandskabBeskrivelseTekstStreng(10000)F, V, AKF, KVBeksrivelse af de bevaringsværdie landskaber som dannner udgangspunkt for udpegningen. 

Tilknyttede data

GeometriGeometriF, V, AKF, KVRetningslinjens geografiske afgrænsning.Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen mulitpolygon.
Maks 50% af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
Maks 12000 m2 af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.

Til toppen


2.4.17. Anvendelse af vandløb, søer og kystvande - Temakode 1120

XSD-skema for Anvendelse af vandløb, søer og kystvande

FeltnavnTypeKravValgfriFeltbeskrivelseRegelbeskrivelse
BadeOmraadeTekstStreng(10000)F, V, AKF, KVBeskrivelse af områder udpeget som badevand og badeområder. 
SejladsOmraadeTekstStreng(10000)IngenAlleBeksrivelse af område med mulighed for rekreativt sejlads. 
FritidsfiskeriTekstStreng(10000)IngenAlleBeskrivelse af område med mulighed ofr rekreativt fiskeri. 
AndenAnvendelseBeskrivelseTekstStreng(10000)IngenAlleBeskrivelse af anden form for anvendelse af vandløb, søer og kystvande. 

Tilknyttede data

GeometriGeometriF, V, AKF, KVRetningslinjens geografiske afgrænsning.Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen mulitpolygon eller multilinestring.
Maks 50% af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
Hvis geometrien af typen multipolygon må maks. 12000 m2 må ligge i en anden kommune end den aktive.
Hvis geometrien er af typen multiline, må maks 1000 m ligge i en anden kommune end den aktive.

Til toppen


2.4.18. Store husdyrbrug - Temakode 1142

XSD-skema for Store husdyrbrug

FeltnavnTypeKravValgfriFeltbeskrivelseRegelbeskrivelse
HusdyrOmraadeNavnStreng(130)F, V, AKF, KVBeskrivende navn for husdyrområde. 
HusdyrOmraadeBeskrivStreng(10000)IngenAlleBeskrivelse af husdyrområde. 

Tilknyttede data

GeometriGeometriF, V, AKF, KVRetningslinjens geografiske afgrænsning.Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen mulitpolygon.
Maks 50% af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
Maks 12000 m2 af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.

Til toppen


2.4.19. Større sammenhængende landskaber - Temakode 1145

XSD-skema for Større sammenhængende landskaber

FeltnavnTypeKravValgfriFeltbeskrivelseRegelbeskrivelse
StorSamLandskabBeskrivelseTekstStreng(10000)F, V, AKF, KVBeksrivelse af de bevaringsværdie landskaber som dannner udgangspunkt for udpegningen. 

Tilknyttede data

GeometriGeometriF, V, AKF, KVRetningslinjens geografiske afgrænsning.Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen mulitpolygon.
Maks 50% af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
Maks 12000 m2 af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.

Til toppen


2.4.20. Konsekvensområder for erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder - Temakode 1150

XSD-skema for Konsekvensområder for erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder

FeltnavnTypeKravValgfriFeltbeskrivelseRegelbeskrivelse
KonsekvensomraadeBeskrivTextIngenAlleBeskrivelse af konsekvensområdet. 
ProduktionserhvervsomraadeIdentifikatorHeltalAlleIngenObjektidentifikatoren for den retningslinje for Erhvervsområde forbehold produktionserhverv som konsekvensområdet er tilknyttet.Skal indeholde Objektidentifikatoren for en retningslinje for Erhvervsområde forbeholdt produktionserhverv.

Tilknyttede data

GeometriGeometriF, V, AKF, KVRetningslinjens geografiske afgrænsning.Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen mulitpolygon.
Maks 50% af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
Maks 12000 m2 af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.

Til toppen


2.4.21. Erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder - Temakode 1151

XSD-skema for Erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder

FeltnavnTypeKravValgfriFeltbeskrivelseRegelbeskrivelse
ProduktionserhvervsomraadeBeskrivTextF, V, AKF, KVBeskrivelse af erhvervsområdet og baggrunden for udpegningen. 

Tilknyttede data

GeometriGeometriF, V, AKF, KVRetningslinjens geografiske afgrænsning.Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen mulitpolygon.
Maks 50% af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
Maks 12000 m2 af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.

Til toppen


2.4.22. Transformationsområder indenfor konsekvensområder - Temakode 1152

XSD-skema for Transformationsområder indenfor konsekvensområder

FeltnavnTypeKravValgfriFeltbeskrivelseRegelbeskrivelse
TransformationsomraadeBeskrivTextIngenAlleBeskrivelse af transformationsområdet og baggrunden for udpegningen. 
KonsekvensomraadeIdentifikatorHeltalAlleIngenObjektidentifikatoren for det Konsekvenområde for erhvervsområde forbeholdt produktionserhverv som transformationsområdet er tilknyttet.Skal indeholde Objektidentifikatoren for en retningslinje for Konsekvensområde for erhvervsområde forbeholdt produktionserhverv.

Tilknyttede data

GeometriGeometriF, V, AKF, KVRetningslinjens geografiske afgrænsning.Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen mulitpolygon.
Maks 50% af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
Maks 12000 m2 af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.

Til toppen


2.4.21. Konsekvensområde for teknsike anlæg  - Temakode 1153

XSD-skema for Konsekvensområder for teknsike anlæg

FeltnavnTypeKravValgfriFeltbeskrivelseRegelbeskrivelse
TekniskAnlaegKonsekvensomraadeBeskrivStreng(10000)IngenAlleBeskrivelse af konsekvensområdet og baggrunden for udpegningen. 

Tilknyttede data

GeometriGeometriF, V, AKF, KVRetningslinjens geografiske afgrænsning.Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen mulitpolygon.
Maks 50% af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
Maks 12000 m2 af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.

Til toppen


2.4.22. Omdannelseslandsbyer - Temakode 1160

XSD-skema for Omdannelseslandsbyer

FeltnavnTypeKravValgfriFeltbeskrivelseRegelbeskrivelse
OmdannelseslandsbyNavnStreng(130)F, V, AKF, KVOmdannelseslandsbyens navn. 
OmdannelseslandsbyBeskrivStreng(10000)IngenAlleBeskrivelse af omdannelseslandsbyen 

Tilknyttede data

GeometriGeometriF, V, AKF, KVRetningslinjens geografiske afgrænsning.Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen mulitpolygon.
Maks 50% af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
Maks 12000 m2 af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.

Til toppen


2.4.23. Oversvømmelse eller erosion - Temakode 1165

XSD-skema for Oversvømmelse og erosion

FeltnavnTypeKravValgfriFeltbeskrivelseRegelbeskrivelse
OversvoemerosionKodeHeltal(1)F, V, AKF; KVKoden retningslinjetypen.Der skal vælges en værdi fra følgende liste (xml).
OversvoemerosionTekstHeltalN/A Beskrivelse af retningslinjetypen. Udfyldes af systemet, efter OversvoemerosionKode  er udfyldt. 
OversvoemerosionBeskrivelseStrengIngenAlleBeskrivelse af retningslinjen for oversvømmelse eller erosion og baggrunden for udpegelsen. 

Tilknyttede data

GeometriGeometriF, V, AKF, KVRetningslinjens geografiske afgrænsning.Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen mulitpolygon.
Maks 50% af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
Maks 12000 m2 af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.

Til toppen


3. Varmeforsynings- og spildevandsplaner

 

3.1. Generelle regler for varmeforsynings- og spildevandsplaner

 

XSD-skema for generelle regler for varmeforsynings- og spildevandsplaner

FeltnavnTypeKravValgfriFeltbeskrivelseRegelbeskrivelse
TemaKodeHeltalAlleIngenKoden for plantypen.TemaKode vælges fra følgende liste (xml).
TemaNavnStrengN/AN/APlantypens navn navn.Udfyldes af systemet
ObjektIdentifikatorHeltalAlleIngenVarmeforsynings- elelr spildevandsplanens ID. Objekt-ID'et svarer til andre planers planid. Tildeles af systemet.Kan ikke ændres.
UnikIdentifikatorStrengN/AN/AUnik identifikator der tildeles og benyttes i systemet.Udfyldes af systemet.
StartDatoTidTime stampN/AN/ASystemfeltUdfyldes af systemet.
SlutDatoTidTime stampN/AN/ASystemfeltUdfyldes af systemet.
InitieretDatoTidTime stampN/AN/ASystemfeltUdfyldes af systemet.
OprindelsesKodeHeltal(1)F, V, AKF, KVKode for det kortgrundlag der er benyttet ved digitalisering af planen.Oprindelseskode vælges fra følgende liste (xml).
OprindelsesTekstStrengN/AN/ABeskrivelse af digitaliseringsgrundlaget. Udfyldes af systemet efter angivelse af Oprindelseskode.Udfyldes af systemet
StatusKodeHeltal(1)  Angiver planens status for varmeforsyningsplaner.Skal angives hvis TemaKode = '1203', '1204' eller '1205'.
StatusKode vælges fra følgende liste.
StatusKode må ikke have værdien '2'.
StatusTekst N/AN/APlanens status. Udfyldes af systemet efter angivelse af StatusKode eller PSTATUS samt relevante datofelter afhængigt af, om det er en varmeforsyningsplan eller en spildevandsplan.Udfyldes af systemet.
CVRnumberIdentifierStreng(8)AlleIngenCVR-nummeret for den ansvarlige myndighed.Udfyldes af systemet.
LegalUnitNameStrengN/AN/ANavnet på den ansvarlige mulighed. Udfyldes af systemet efter angivelse af CVRnumberIdentifier.Udfyldes af systemet.
BrugerIdentifikatorStrengN/AN/ABrugernavn eller id på den bruger som har indberettet retningslinjen. Udfyldes af systemet.Udfyldes af systemet.
WebAdresseIdentifikatorStreng(255)IngenAlleLink til websted som er relevant for planen eller plantypen.WebAdresseIdentifikator kan kun indeholde en valid URL.
PSTATUSHeltal
1 eller 2
  Angiver om planen er en kladde eller om det er en offentliggjort plan.Skal angives hvis TemaKode = '1201' eller '1206'.
Hvis PSTATUS = '1', og der ikke er angivet DATOVEDTDATOIKRAFT, eller DATOAFLYST, er planens i status "Kladde til forslag".
Hvis PSTATUS = '2', og der er angivet DATOFORSL, men ikke DATOVEDTDATOIKRAFT, eller DATOAFLYST, er planens i status "Forslag".
Hvis PSTATUS = '1', og der ikke er angivet en DATOVEDTDATOIKRAFT, eller DATOAFLYST, og planens nuværende status er "Forslag", ændres planens status til "Kladde til vedtagelse".
Hvis PSTATUS = '1', og der er angivet en DATOVEDT og/eller DATOAFLYST, sættes planens status til "Kladde til aflyst"
Hvis PSTATUS = '1', og der er angivet en DATOIKRAFT, sættes planens status til "Kladde".
Hvis PSTATUS = '1', og der er angivet en DATOFORSL og DATOIKRAFT, sættes planens status til "Kladde til vedtagelse".
Hvis PSTATUS = '2', og der er angivet en DATOFORSL og DATOVEDT, sættes planens status til "Vedtaget".
Hvis PSTATUS = '2', og der er angivet en DATOFORSL, DATOVEDT og DATOIKRAFT men ingen DATOAFLYST, sættes planens status til "Vedtaget".
Hvis PSTATUS = '2', og der er angivet en DATOAFLYST, sættes planens status til "Aflyst".
Hvis TemaKode = '1203', '1204' eller '1205', skal PSTATUS udelades eller have værdien '2'.

Tilknyttede data

GeometriGeometriV, AKPlanens geografiske afgrænsning.Geometrien skal være angivet i koordinatsystemet EPSG:25832.
Geometrien skal være af typen mulitpolygon.
Maks 50% af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.
Maks 12000 m2 af geometrien må ligge i en anden kommune end den aktive.

Til toppen

 

3.2. Spildevandsplan: Kloakopland - Temakode 1201

 

XSD-skema for forsyningsområder

FeltnavnTypeKravValgfriFeltbeskrivelseRegelbeskrivelse
KloakoplandNavnStreng(130)V, AKBeskrivende navn for kloakoplandet. 
EksisterendeKloakKodeHeltalV, AKKode for typen af kloakopland for planer der omhandler eksisterende kloakoplande.EksisterendeKloakKode vælges fra følgende liste (xml).
EksisterendeKloakTekstStrengN/AN/AEksisterendeKloakTekst udfyldes af systemet, efter at EksisterendeKloakKode er udfyldt.Udfyldes af systemet.
PlanlagtKloakKodeHeltalV, AKKode for typen af kloakopland for planer der omhandler planlagte kloakoplande.PlanlagtKloakKode vælges fra følgende liste (xml).
PlanlagtKloakTekstStrengN/AN/APlanlagtKloakTekst udfyldes af systemet, efter at PlanlagtKloakKode er udfyldt.Udfyldes af systemet.
KloakeringStartAarHeltal
yyyy
IngenAlleÅrstallet hvor kloakeringen er påbegyndt eller planlægges påbegyndt. 
IkrafttraedelseAarHeltal
yyyy
F, V, AKIkraftrædelsesåret er det år hvor spildevandsplanen træder eller trådte i kraft. 
DATOFORSLHeltal
yyyymmdd
IngenAlleDatoen hvor spildevandsplanforslaget fremlægges af kommunealbestyrelsen.DATOFORSL må ikke være senere end dags dato.
DATOVEDTHeltal
yyyymmdd
IngenAlleDatoen hvor kommunealbestyrelsen vedtager spildevandsplanen.DATOVEDT må ikke være tidligere end DATOSLUT.
DATOAFLYSTHeltal
yyyymmdd
IngenAlleAflysningsdatoen for spildevandsplanen.DATOAFLYST skal være senere end  DATOIKRAFT.
DATOIKRAFTHeltal
yyyymmdd
IngenAlleIkrafttrædelsesdatoen for spildevandsplanen.DATOIKRAFT må ikke være tidligere end DATOVEDT.
DATOSTARTHeltal
yyyymmdd
IngenAlleDatoen hvor spildevandsplanforslaget offentliggøres, og offentligheden for adgang til at kommentere på det fremlagte forslag.DATOSTART må ikke være tidligere end DATOFORSL.
DATOSLUTHeltal
yyyymmdd
IngenAlleDatoen hvor offentlighedsperioden slutter.DATOSLUT skal være senere end DATOSTART.
DOKLINKStreng(255)IngenAlleInden indbereting af planen uplaodes plandokumentet. Ved indberetning af planen angives et link til plandokumentet. Efter indberetning genererer systemet et nyt link til dokumentet. Dette link kan ikke ændres ved rettelse af planen. 

Til toppen

 

3.2. Varmeforsyningsplan: Forsyningsområde - Temakode 1203

 

XSD-skema for forsyningsområder

FeltnavnTypeKravValgfriFeltbeskrivelseRegelbeskrivelse
ForsyningOmraadeNavnStreng(130)V, AKNavn på forsyningsområdet. 
ForsyningsformKodeHeltalV, A Kode for typen af forsyningsområde.ForsyningsformKode vælges fra følgende liste (xml).
ForsyningsformTekstStrengN/AN/AForsyningsformTekst udfyldes af systemet, efter at ForsyningsformTekst er udfyldt.Udfyldes af systemet.
ForsyningsselskabIDStreng(8)V, A CVR-nummeret for forsyningsselskabet som er tilknyttet forsyningsområdet.Hvis ForsyningsformKode = '4', skal ForsyningsselskabID være '99999999'.
Hvis ForsyningsformKode ikke er '4', skal indeholde CVr-nummeret for et forsyningsselskab.
ForsyningsselskabTekstStrengN/AN/ANavnet på det forsyningsselskab som er tilknyttet forsyningsområdet. Udfyldes af systemet efter at ForsyningsselskabID er angivet.Udfyldes af systemet.

Til toppen

 

3.3. Varmeforsyningsplan: Tilslutningspligområde - Temakode 1204

 

XSD-skema for tilslutningspligtområder

FeltnavnTypeKravValgfriFeltbeskrivelseRegelbeskrivelse
TilslutningspligtOmraadeNavnStreng(130)V, AKNavn på tilslutningsprojektet, forblivelsesprojektet varmeprojektet eller den lokalplan hvorved tilslutnings- eller forblivelsespligten er pålagt. 
TilslutningspligtOmraadeKodeHeltalV, AKTilslutningspligtOmraadeKode angiver hvilken type projekt eller plan der danner baggrund for tilslutningspligten.TilslutningspligtOmraadeKode vælges fra følgende liste (xml).
TilslutningspligtOmraadeTekstStrengN/A TilslutningspligtOmraadeTekst udfyldes af systemet, efter at TilslutningspligtOmraadeKode er udfyldt.Udfyldes af systemet.
ForsyningOmraadeObjektIdentifikatorHeltalAlleIngenReference til et forsyningsområde som tilslutningspligtet er relateret til.ForsyningOmraadeObjektIdentifikator skal indeholde ObjektIdentifikator fra et vedtaget forsyningsområde indenfor den aktive kommune.
TilslutningspligtKodeHeltalV, AKAngivelse af i hvilket omfang og hvornår der gælder tilslutningspligt til den kollektive varmeforsyning inden for forsyningsområde.TilslutningspligtKode vælges fra følgende liste (xml).
TilslutningspligtTekstStrengN/A TilslutningspligtTekst udfyldes af systemet, efter at TilslutningspligtKode er udfyldt.Udfyldes af systemet.
AfgoerelseDatoHeltal
yyyymmdd
V, AKDatoen hvor kommunealbestyrelsen vedtog at påligge tilslutnings- eller forblivelsespligt. 

Til toppen

 

3.4. Varmeforsyningsplan: Forsyningsforbudsområde - Temakode 1205

 

XSD-skema for forsyningsforbudsområder

FeltnavnTypeKravValgfriFeltbeskrivelseRegelbeskrivelse
ForsyningsforbudOmraadeNavnStreng(130)V, AKNavnet på det område hvor der er forbud med visse forsyningsformer. 
ForsyningsforbudOmraadeKodeHeltalV, A Kode for typen af forsyningsforbudsområde.ForsyningsforbudOmraadeKode vælges fra følgende liste (xml).
ForsyningsforbudOmraadeTekstStrengN/AN/AForsyningsforbudOmraadeTekst udfyldes af systemet, efter at ForsyningsforbudOmraadeKode er udfyldt.Udfyldes af systemet.
AndetForbudTekstStreng(130)IngenAlleAndre frobud 

Til toppen

 

3.5. Spildevandsplan: Mulighed for udtræden - Temakode 1206

 

XSD-skema for spildevandsplaner for mulighed for udtræden.

FeltnavnTypeKravValgfriFeltbeskrivelseRegelbeskrivelse
MulighedForUdtraedenKloakoplandNavnStreng(130)V, AKBeskrivende for området hvor der er planlagt mulighed for udtræden af spildevandsplan 
MulighedForUdtraedenKloakoplandKodeHeltalV, A Kode der angiver typen af spildevandsplan området kan udtræde fra.MulighedForUdtraedenKloakoplandKode vælges fra følgende liste (xml).
MulighedForUdtraedenKloakoplandTekstStrengN/AN/AMulighedForUdtraedenKloakoplandTekst udfyldes af systemet, efter at MulighedForUdtraedenKloakoplandKode er udfyldt.Udfyldes af systemet.
DATOFORSLHeltal
yyyymmdd
IngenAlleDatoen hvor spildevandsplanforslaget fremlægges af kommunealbestyrelsen. 
DATOVEDTHeltal
yyyymmdd
IngenAlleDatoen hvor kommunealbestyrelsen vedtager spildevandsplanen. 
DATOAFLYSTHeltal
yyyymmdd
IngenAlleAflysningsdatoen for spildevandsplanen. 
DATOIKRAFTHeltal
yyyymmdd
IngenAlleIkrafttrædelsesdatoen for spildevandsplanen. 
DATOSTARTHeltal
yyyymmdd
IngenAlleDatoen hvor spildevandsplanforslaget offentliggøres, og offentligheden for adgang til at kommentere på det fremlagte forslag. 
DATOSLUTHeltal
yyyymmdd
IngenAlle Datoen hvor offentlighedsperioden slutter. 
DOKLINKStreng(255)IngenAlleInden indbereting af planen uplaodes plandokumentet. Ved indberetning af planen angives et link til plandokumentet. Efter indberetning genererer systemet et nyt link til dokumentet. Dette link kan ikke ændres ved rettelse af planen. 

Til toppen


4. Landzonetilladelser

XSD-skema for landzonetilladelser.

FeltnavnTypeKravValgfriFeltbeskrivelseRegelbeskrivelse
PLANIDHeltalAlleIngenPlanid for planen, genereres af systemet.Skal altid være udfyldt for planen. Kan ikke ændres.
KOMNRHeltal (3)AlleIngenKommunens kommunenummer. 
OBJEKTKODEHeltalAlleIngenKode for generel plantype.Objektkoden for landzonetilladelser er '80'.
PLANTYPENumerisk(3,1)AlleIngenKoden for plantypen.Plantypen for landzonetilladelser er '80.1'.
LZTNAVNStreng (130)V, AKNavn som kommunen giver landzonetilladelsen.  
LZTNRStreng (30)V, AKLandzonetilladelsens nummer.For vedtagne landzonetilladelser skal LZT skal være unikt for kommunen.
DATOIKRAFTHeltal yyyymmddV, AKDatoen hvor landzonetilladelsen offentliggøres og træder i kraft.DATOIKRAFT må ikke være før 20130101.
DATOIKRAFT må ikke være senere end indberetningsdatoen.
DATOUDLOEBHeltal yyyymmddV, AKDatoen hvor landzonetilladelsen udløber.DATOUDLOEB skal være efter DATOIKRAFT.
DATOATTRHeltal
yyyymmdd
N/A Dato for sidste ændring eller rettelse af planens attributter. Udfyldes af systemet. 
DATOGEOMHeltal
yyyymmdd
N/A Dato for sidste ændring eller rettelse af planens geografi. Udfyldes af systemet. 
DATOOPDTTimestampN/A Angivelse af hvornår planen sidst er rettet eller opdateret. Udfyldes af systemet.Udfyldes af systemet.
DOKLINKStreng (255)V, AKInden indbereting af planen uplaodes plandokumentet. Ved indberetning af planen angives et link til plandokumentet. Efter indberetning genererer systemet et nyt link til dokumentet. Dette link kan ikke ændres ved rettelse af planen.Der skal uploades et nyt plandokument ved planens vedtagelse.
Værdien i DOKLINK kan ikke ændres, mens planen er i status V, eller A
AENANVBYGBoolean KAngivelsen af om landzonetilladelsen omhandler ændret anvendelse af bebyggelse.Mindst ét af felterne AENANVBYGAENANVEREATEKANLAEG og ANDET skal indeholde værdien 'true'.
AENANVEREABoolean KAngivelsen af om landzonetilladelsen omhandler ændret anvendelse af areal.Mindst ét af felterne AENANVBYGAENANVEREATEKANLAEG og ANDET skal indeholde værdien 'true'.
TEKANLAEGBoolean KAngivelsen af om landzonetilladelsen omhandler tekniske anlæg.Mindst ét af felterne AENANVBYGAENANVEREATEKANLAEG og ANDET skal indeholde værdien 'true'.
ANDETBoolean KAngivelsen af om landzonetilladelsen omhandler andet.Mindst ét af felterne AENANVBYGAENANVEREATEKANLAEG og ANDET skal indeholde værdien 'true'.
MATRRBETEGNtextV, AKAngivelse af de jordstykker som landzonetilladelsen omhandler.Der angives en teksstreng med følgende format: "ejerlavskode:matrikelnr;ejerlavskode;matrikelnr;...". Ejelavskoder og matrikelnumre kan findes på Plandata.dk's matrikelliste. Listen over matrikelbetegnelser kan blandt andet findes på Geodatastyrelsens hjemmeside. Historiske matrikelnumre er ikke valide.
Hvert jorstykke må højst angives én gang for den enkelte landzonetilladelse.
Der kan indberettes en geometri for landzonetilladelser, da denne angives gennem MATRBETEGN.
PSTATUSHeltal  Angiver om planen er en kladde eller om det er en offentliggjort plan. Efterlades feltet tomt, indsættes default-værdien '2'.Hvis PSTATUS = '1', er planen i status "Kladde"
Hvis PSTATUS = '2', og DATOUDLOEB er senere end dags dato, er planens status 'vedtaget'.
Hvis PSTATUS = '2', og DATOUDLOEB eller DATOTILBAG er tidligere end dags dato, er planens status 'aflyst'.
DATOTILBAGHeltal yyyymmdd  Tilbagetrækningsdato for landzonetilladelsen. Benyttes hvis en landzonetilladelse tilbagetrækkes.DATOTILBAG skal være senere end DATOIKRAFT.
DATOTILBAG skal være tidligere end indberetningsdagen.

Til toppen


5. Zonekort

XSD-skema for zonekort.

FeltnavnTypeKravValgfriFeltbeskrivelseRegelbeskrivelse
PLANIDHeltalAlleIngenPlanid for planen, genereres af systemet.Skal altid være udfyldt for planen. Kan ikke ændres.
KOMNRHeltal (3)AlleIngenKommunens kommunenummer. 
GLKOMNRHeltalt (3)  Kommunenummer for den kommune som lokalplanen lå i før kommunesammenlægningen i 2007.Angives ikke for nye planer.
OBJEKTKODEHeltalAlleIngenKode for generel plantype.Objektkoden for zonekort er '40'.
ZONEHeltalAlleIngenKode for områdets zonestatus.Der vælges mellem følgende værdier: '1' for "byzone" og '3' for "sommerhusområde".
DATAPRODStrengIngenIngenDataproducentens navn. 
DATOGEOMHeltal
yyyymmdd
N/A Dato for sidste ændring eller rettelse af planens geografi. Udfyldes af systemet.Udfyldes af systemet.
DIGIGRUNDLHeltalIngenAlleTypen af kortgrundlag som er benyttet ved planens digitalisering.Der skal vælgens en værdi fra følgende liste (xml).
DIGIGRUNDDHeltal
yyyymmdd
IngenAlleAjourføringsdato for digitaliseringsgrundlaget. 
DATOGSTARTHeltal
yyyymmdd
  Datoen for starten af zonekortets gyldighedsperiode. Systemet sætter DATOGSTART til indberetningsdatoenUdfyldes af systemet.
DATOGSLUTHeltal
yyyymmdd
N/A Feltet benyttes ikke. 
DATOAFLYSTHeltal
yyyymmdd
A Dato for aflysning af zonekortet. DATOAFLYST kan kun angives, hvis zonekortet har været vedtaget.
Når et zonekort gemmes med en valid værdi i DATOAFLYST,  er zonekortet aflyst.
VERSIONSNR   Bruges ikke.Udfyldes af systemet.
SUBVERSION   Planens subversion. Der oprettes en ny subversion, hver gang et zonekort opdateres.Udfyldes af systemet.
Tilknyttede data
GEOMETRI     

Til toppen


6. Indkaldelse af idéer og forslag til ændringer i kommuneplanen

XSD-skema for indkaldelser af idéer og forslag til ændringer i kommuneplanen.

FeltnavnTypeKravValgfriFeltbeskrivelseRegelbeskrivelse
PLANIDHeltalAlleIngenPlanid for planen, genereres af systemet.Skal altid være udfyldt for planen. Kan ikke ændres.
KOMNRHeltal (3)AlleIngenKommunens kommunenummer. 
OBJEKTKODEHeltalAlleIngenKode for generel plantype.Objektkoden for Indkladelser af idéer og forslag er '85'.
PLANNAVNStreng (130)F, AKFNavnet på indkaldensen af idéer og forslag. 
DATOFORSLHeltal
yyyymmdd
F, AKFDatoen hvor det besluttes at udsende indkaldlsen af idéer of forslag.DATOFORSL kan tidligst være dags dato.
DATOSTARTHeltal
yyyymmdd
F, AKFOffentliggørelsen for indkaldelsen af idéer og forslag.DATOSTART må ikke være senere end DATOFORSL.
DATOSLUTHeltal
yyyymmdd
F, AKFFristen for indsendelser og bemærkninger.DATOSLUT skal være senere end DATOSTART.
DATOUDLOEBHeltalN/A Feltet benyttes ikke.Bør ikke udfyldes
DATOATTRHeltal
yyyymmdd
N/A Dato for sidste ændring eller rettelse af planens attributter. Udfyldes af systemet.Udfyldes af systemet
DATOGEOMHeltal
yyyymmdd
N/A Dato for sidste ændring eller rettelse af planens geografi. Udfyldes af systemet.Udfyldes af systemet
DOKLINKStreng(255)F, AKFInden indbereting af planen uplaodes plandokumentet. Ved indberetning af planen angives et link til plandokumentet. Efter indberetning genererer systemet et nyt link til dokumentet. Dette link kan ikke ændres ved rettelse af planen.Der skal uploades et nyt plandokument ved planens vedtagelse.
Værdien i DOKLINK kan ikke ændres, mens planen er i status F,  eller A.
PSTATUSHeltal (1 eller 2)  Angiver om indberetningen er en kladde eller en offentliggjort plan.Hvis PSTATUS = 1, er planen status "Kladde til forslag"
Hvis PSTATUS = 2, og DATOSLUT ikke er overskredet, er planens status "Forslag".

Tilknyttede data

Geometri     

Til toppen


7. Udbygningsaftaler

XSD-skema for udbygningsaftaler.

FeltnavnTypeKravValgfriFeltbeskrivelseRegelbeskrivelse
PLANIDHeltalAlleIngenPlanid for planen, genereres af systemet.Skal altid være udfyldt for planen. Kan ikke ændres.
KOMNRHeltal (3)AlleIngenKommunens kommunenummer. 
OBJEKTKODEHeltalAlleIngenKode for generel plantype.Objektkoden for udbygningsaftaler er '90'.
LOKPLAN_IDHeltalIngenAlleHvis udbygningsaftalen er tilknyttet en lokalplan, noteres lokalplanen PLANID.LOKPLAN_ID kan kun indeholde et PLANID for en vedtaget lokalplan fra den aktive kommune.
PLANNAVNStreng(130)F. VKUdbygningsaftalens navn. 
DATOFORSLHeltal
yyyymmdd
F, VKDatoen of udbygningsaftalens udkast.DATOFORSL kan ikke være senere end indberetningsdagen.
DATOVEDTHeltal
yyyymmdd
VKDatogen for indgåelse af udbygningsaftalen.DATOVEDT må ikke være senere end indberetningsdagen.
DATOVEDT kan ikke angives for planer i status 'KF' eller 'F'.
DATOIKRAFTHeltal yyyymmddVKDato for offentliggørelse af indgået udbygningsaftale.DATOIKRAFT må ikke være tidligere end indberetningsdagen.
DATOSTARTHeltal yyyymmddF, VKDatoen for offentliggørelse af udkastet til udbygningsaftalen.DATOSTART kan ikke være tidligere end indberetningsdagen.
DATOVSTART kan ikke angives for planer i status 'KF' eller 'F'.
DATOATTRHeltal
yyyymmdd
N/A Dato for sidste ændring eller rettelse af planens attributter. Udfyldes af systemet. 
DATOGEOMHeltalN/A Dato for sidste ændring eller rettelse af planens geografi. Udfyldes af systemet. 
DOKLINKStreng (255)V, AKInden indbereting af planen uplaodes plandokumentet. Ved indberetning af planen angives et link til plandokumentet. Efter indberetning genererer systemet et nyt link til dokumentet. Dette link kan ikke ændres ved rettelse af planen.Der skal uploades et nyt plandokument ved planens vedtagelse.
DATOOPDTyyyymmddN/A Dato og tidspunkt for seneste rettelse eller opdatering af planen. Udfyldes af systemet. 
MATRRBETEGNtextV, AKAngivelse af de jordstykker som udbygningsaftalen omhandler.Der angives en teksstreng med følgende format: "ejerlavskode:matrikelnr;ejerlavskode;matrikelnr;...". Ejelavskoder og matrikelnumre kan findes på Plandata.dk's matrikelliste. Listen over matrikelbetegnelser kan blandt andet findes på Geodatastyrelsens hjemmeside. Historiske matrikelnumre er ikke valide.
Der kan indberettes en geometri for landzonetilladelser, da denne angives gennem MATRBETEGN
Hvert jorstykke må højst angives én gang for den enkelte udbygningsaftale.
PSTATUSHeltal  Angiver om planen er en kladde eller om det er en offentliggjort plan. Efterlades feltet tomt, indsættes default-værdien '2'.Hvis PSTATUS = '1', er planen i status 'kladde til forslag'.
Hvis PSTATUS = '2', og både DATOFORSL og DATOSTART er udfyldt, er planen i status 'Forslag'.
Hvis PSTATUS = '2', og DATOVEDT og DATOIKRAFT er udfyldt, er planen i status 'Vedtaget'.

Tilknyttede data

GeometriGeometri  Udbygningsaftalens geometri. Denne udfyldes af systemet ud fra de valgte jordstykker i MATRBETEGN.Udfyldes af systemet.
Kan ikke ændres.

Til toppen


8. Kommuneplanstrategi

XSD-skema for kommuneplanstrategi

FeltnavnDatatypeKravValgfriFeltbeskrivelseRegelbeskrivelse
PLANIDHeltalAlleIngenPlanid for planstrategien. Genereres af systemet.Genereres af systemet.
Kan ikke ændres.
KOMNRHeltal(3)AlleIngenKommunens kommunenummer. 
OBJEKTKODEHeltalAlleIngenKode for generel plantype.Objektkoden for kommuneplanstrategier er '70.'
PLANNRStreng(30)IngenAlleKommuneplanstrategiens plannummer. 
PLANNAVNStreng(130)F, V, AK, KF, KVKommuneplanstrategiens navn. 
DOKLINKStreng(255)F, V, AK, KF, KVPlandokumentet uploades inden indberetning, hvorefter et link til dokumentet genereres af systemet.Der skal uploades et nyt plandokument ved planens vedtagelse.
Værdien i DOKLINK kan ikke ændres, mens planen er i status F, V, eller A, dog med undtagelse af statusskift fra F til KV eller V
samt oprettelse af en ny version af planen.
REVISIONStreng(3)F, V, AK, KF, KVRevisionstypen i kommuneplanstrategien.Der kan vælges værdier fra følgende liste (xml).
DATOFORSLHeltal
yyyymmdd
F, V, AK, KF, KVDato for planforslaget.DATOFORSL må ikke være efter indberetningsdatoen.
DATOVEDTHeltal
yyyymmdd
VKVDatoen hvor kommunalbestyrrelsen vedtog kommuneplanstrategien.DATOVEDT må ikke være før DATOSLUT.
DATOVEDT må ikke være mere end 3 år efter DATOSTART.
DATOVEDT må ikke være tidligere end indberetningsdagen.
DATOAFLYSTHeltal
yyyymmdd
A Datoen for aflysning af kommuneplanstrategien.DATOAFLYST skal være senere end DATOIKRAFT.
DATOIKRAFTHeltal
yyyymmdd
V, AKVDatoen hvor kommuneplanstrategien træder i kraft.DATOIKRAFT må ikke være tidligere end DATOVEDT.
DATOSTARTHeltal
yyyymmdd
F, V, A, KVKFDatoen hvor høringsperioden starter, og forslaget til kommuneplanstrategien offentliggøres.DATOSTART kan ikke være tidligere end indberetningsdagen.
DATOSLUTHeltal
yyyymmdd
F, V, A, KVKFSidste dag i høringsperioden.DATOSLUT skal være mindst 8 uger efter DATOSTART.
PSTATUSHeltal (1 eller 2)  Angiver om planen er en kladde eller om det er en offentliggjort plan. Efterlades feltet tomt, indsættes default-værdien '2'.Hvis PSTATUS = '1', er planen i status "Kladde".
Hvis PSTATUS = '2', og både DATOFORSLDATOSTART og DATOSLUT er angivet, er planen i status "Forslag".
Hvis PSTATUS sættes til '1', efter at planen har været i status 'Forslag', dannes en "Kladde til vedtagelse".
Hvis PSTATUS = '2', og DATOVEDT og DATOIKRAFT er angivet, er planen i status "Vedtaget".
hVIS PSTATUS = '2' og  DATOAFLYST er angivet, er planen i status "Aflyst".

Til toppen


9. Tilknyttede data

De tilknyttede data indsættes i panens GML-fil under alle de felter som indgår i selve planen. Dette 

udgør en GML til indberetning af en lokalplan. Linje 21-44 udgør lokalplanens bestemmelser, linje 45-62 udgør planens specifikke anvendelseskategorier og disses tilknyttede omfangsbestemmelser, linje 63-66 udgør planens andre bestemmelser , linje 67-92 udgør planens tværgående bestemmelser og linje 93-106 udgør planens geografi.


 

9.1. Geometri

 

Planers geometri kan udgøres af tre forskellige geometrityper, afhængigt af plantypen: 

eller . Eksemplerne viser opbygningen af de tre geometrityper.
FeltnavnKravValgfriFeltbeskrivelseRegelbeskrivelse
GeometriF, V, AKF, KVPlanens geometriGeometrien skal være et multipolygon angivet i EPSG:25832.
Der må ikke være mere end 10 % af geometriens areal, dog maks. 5000 m2, som ligger inden for andre kommuner end den aktuelle.

Til toppen

 

9.2.Specifik anvendelse

 

Specifikke anvendelser er altid tilknyttet en lokalplan, et lokalplandelområde, et byggefelt eller en kommuneplanramme. Den plan som anvendelsen er tilknyttet, kaldes "moderplanen". Hvis moderplanen tillader det, er det muligt at tilknytte omfangs- og udstykningsbestemmelser til enkelte anvendelser. Hvis en moderplan indeholder en omfangsbestemmelse, er det ikke nødvendigt at angive den samme omfangsbestemmelse for de enkelte specifikke anvendelser, medmindre at værdien er forskellig fra moderplanens.

Eksempel: Et lokalplandelområde indeholde bestemmelsen BEBYGPCT = '40' og BEBYGPCTAF = '1'. Delområdet har 3 sepcifikke anvendelser tilknyttet. Hvis bebyggelsesprocenten på 40 % for området er gældende for alle specifikke anvendelser i delområdet, bør der ikke indberettes bebyggelsesprocenter for de specifikke anvendelser. Hvis planen derimod tillader en bebyggelsesprocent på 40 % for specifik anvendelse 1 og 2, men kun 25 specifik anvendelse 3, bør BYGPCT og BYGPCTH angives for den tredje specifikke anvendelse, men ikke for de to første.

XSD-skema for specifik anvendelse

FeltnavnTypeKravValfgfriFeltbeskrivelseRegelbeskrivelse
ANVSPECHeltal(4)AlleIngenAnvendelseskoden for den specifikke anvendelse.Specifik anvendelse angives fra følgende liste (xml).
Hvis moderplanen er et byggefelt (PLANTYPE= '30.4') og BYGTYPE = '1' eller '2', kan der kun vælges specifikke anvendelseskategorier, som også er angivet i den lokalplan eller det lokalplandelområde, som byggefeltet er palceret i.
BYGPCTHeltal(3)  Den maksimalt tilladte bebyggelsesprocent for angivne specifikke anvendelse.Kan kun angives, hvis IOMFANGREG = 'false' i moderplanen.
Kan ikke angives, hvis moderplanen er et byggefelt.
BYGPCTHHeltal(1)  Enheden som BYGPCT er gældende i.Skal angives, hvis BYGPCT er angivet.
Kan ikke angives hvis BYGPCT ikke er angivet.
BYGPCTH vælges fra følgende liste (xml).
EAREALHeltal(7)  Det maksimalt tilladte etageareal i m2 for den specifikke anvendelse.Kan kun angives, hvis IOMFANGREG = 'false' i moderplanen.
EAREALHHeltal(1)  Enheden som ERAREAL er gældende i.Skal angives, hvis EAREAL er angivet.
Kan ikke angives, hvis EAREAL ikke er angivet.
EAREALH vælges fra følgende liste (xml).
M3_M2Numerisk(6,2)  Det maksimalt tilladte bebyggelsesrumfang, angivet i m3 pr. m2 for den specifikke anvendelse.Kan kun angives, hvis IOMFANGREG = 'false' i moderplanen.
Kan ikke angives, hvis moderplanen er et byggefelt.
M3_M2HHeltal(1)  Enheden som M3_M2 er gældende i.Skal angives, hvis M3_M2 er angivet.
Kan ikke angives, hvis M3_M2 ikke er angivet.
M3_M2H vælges fra følgende liste (xml).
MAXBHJDNumerisk(3,2)  Den maksimale tilladte bygningshøjde fro den specifikke anvendelseKan kun angives, hvis IOMFANGREG = 'false' i moderplanen.
MAXETAGENumerisk(3,2)  Det maksimale tilladte antal etager. Udnyttet tagetage indberettes som en halv etage.Kan kun angives, hvis IOMFANGREG = 'false' i moderplanen.
Der kan kun angives hele og halve antal etager.
BYGPCTARHeltal(3)  Den maksimale andel af grunden som må bebygges. Angives i procent.Kan kun angives, hvis IOMFANGREG = 'false' i moderplanen.
Kan ikke angives, hvis moderplanen er et byggefelt.
MINUDSHeltal(7)  Den mindste tilladte udstykningsstørrelse for den specifikke anvendelse.Kan kun udfyldes, hvis hvis IOMFANGREG = 'false' i moderplanen.
Kan ikke angives, hvis moderplanen er et byggefelt.
UDSTYKFBBoolean  Angivelse af om der er udstykningsforbud for denne specifikke anvendelse.Kan kun udfyldes, hvis hvis IOMFANGREG = 'false' i moderplanen.
Kan ikke angives, hvis moderplanen er et byggefelt.

Til toppen

 

9.3. Tværgående bestemmelser

 

Kan kun angives hvis modelplans iomafangreg = false.

XSD-skema for tværgående bestemmelser

FeltnavnTypeKravValgfriFeltbeskrivelseRegelbeskrivelse
TVAERGAAENDEDEL
DELPLANIDHeltalAlleIngenPlanid for de delområder som den tværgående bestemmelse er gældende for. For at angive mere end ét delområde, oprettes feltet flere gange.Der skal angives mindst 2 DELPLANID.
Systemet kontrollerer ikke at det indtastede planid matcher et delområde fra lokalplanen. Dette bør indberetteren gøre.
TVAERGAAENDE
ANVSPECHeltal(4)IngenAlleDen specifikke anvendelse som den tværgående bestemmelse er tilknyttet.Hvis BYGPCT er angivet, skal ANVSPEC indeholde anvendelser som findes i mindst ét af de delområder som angivet i DELPLANID.
Hvis EAREAL er angivet, skal ANVSPEC indeholde anvendelser som findes i samtlige delområder som angivet i DELPLANID.
BYGPCTHeltal(3)  Den højest tilladte bebyggelsesprocent. Bebyggelsesprocenten beregnes for alle angivne delområder under ét.Hvis BYGPCT angives, er det ikke muligt at angive EAREAL i samme tværgående bestemmelse.
EAREALHeltal(7)   Hvis EAREAL angives, er det ikke muligt at angive BYGPCT i samme tværgående bestemmelse.

Til toppen

 

9.4. Andre bestemmelser

 

XSD-skema for sndre bestemmelser

FeltnavnTypeKravValgfriFeltbeskrivelseRegelbeskrivelse
ABESTEMHeltal(4)AlleIngenAngivels af hvilken type anden bestemmelse der indberettes.Der skal angives en eller flere af følgende værdier:
'4150' for "skilte og facader" og
'4160' for "bevaringsbestemmelser".

Til toppen

Har du konkrete spørgsmål til indberetningen kan du tjekke Plandatas FAQ eller kontakte Plandatas support.