13.05.2019

Campingpladser

Planlægning for campingpladser er et vigtigt led i at understøtte turismen i Danmark og dermed udviklingen og beskæftigelsen i alle landets egne.

Turisme er et vigtigt erhverv i Danmark og ikke mindst kyst- og naturturisme, herunder campingpladser, bidrager til den danske samfundsøkonomi.

De danske campingpladser er hovedsageligt placeret ved kysten mens resten er placeret inde i landet – typisk hvor landskabet har en særlig høj kvalitet.

Campingpladser i kystnærhedszoner

I kystnærhedszonen skal nye campingpladser – ligesom andre ferie- og fritidsanlæg – bl.a. lokaliseres efter sammenhængende turistpolitiske overvejelser og i forbindelse med eksisterende bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelser. Også hvis en eksisterende campingplads ønsker at udvide, skal det ske efter reglerne om planlægning i kystnærhedszonen.

Se også: Kystnærhedszonen

Indenlandske campingpladser

De indenlandske campingpladser lokaliseres og reguleres efter de alm. landzoneregler. Formålet med landzonebestemmelserne er at modvirke spredt og uplanlagt bebyggelse i det åbne land.

Kommunen må ud fra et eget konkret skøn afgøre, om en campingplads bør overføres til byzone.

Campingreglementet

Campingreglementet har til formål at sikre gode vilkår for campister og campingerhvervet samt at de danske campingpladser har en tilfredsstillende standard og anvendes efter hensigten under hensyntagen til både natur- og landskabsmæssige interesser.

Campingreglementet omfatter alle campingpladser, offentlige som private. Reglementet gælder kun for arealanvendelse, som enten er erhvervsmæssig eller som foregår over en periode, der er længere end 6 uger årligt.

Campingpladsudlejeren har ansvar for at leve op til de gældende regler, og kommunerne har pligt til at føre tilsyn med det.

Der kræves udlejningstilladelse fra kommunen efter campingreglementet ved etablering og ændring af en campingplads samt ved ejer/brugerskifte. Opstilling af campinghytter mm. kræver også forudgående tilladelse.

Campingreglementet regulerer bl.a. campingpladsernes tilladte minimumskapacitet, brugerkreds samt de maksimale grænser for campinghytters antal, størrelse og højde.

Campinghytter

Ved en campinghytte forstås en mindre beboelsesenhed, som anvendes til udlejning eller udlån til ferieformål på en campingplads, og som ikke udgør en selvstændig ejendom. Definitionen skal tydeliggøre forskellen på sommerhuse og campinghytter, bl.a. for at sikre offentligheden bredest mulig adgang til at benytte sig af campingpladsens faciliteter og at mindske presset på de rekreative arealer. 

I dag er det på campingpladserne muligt at opføre både almindelige campinghytter, sammenbyggede og internt forbundne campinghytter, trætophytter og campingværelser i eksisterende byggeri, efter forudgående tilladelse fra kommunen.

Kommunen kan kun tillade campinghytter op til de nævnte grænser i campingreglementet, og de præcise grænser for campinghytters antal, størrelse og højde afhænger således af, hvad kommunen har givet tilladelse til på den enkelte campingplads. 

Vejledning om campingreglementet

I vejledning om campingreglementet redegøres for, hvordan reglementet efter Erhvervsministeriets opfattelse skal fortolkes og forstås bl.a. i lyset af reglerne i lov om udlejning af fast ejendom til ferie- og fritidsformål m.v. og campering m.v. (den tidligere sommerhuslov) og hidtidig praksis på området.

Den gældende vejledning er lavet i 2010, og er således ikke fuldt opdateret. Det forventes, at en ny og opdatering vejledning vil blive udstedt hurtigst mulig.