27.10.2017

Campingpladser

Planlægning for campingpladser er et vigtigt led i at understøtte turismen i Danmark og dermed udviklingen og beskæftigelsen i alle landets egne.

Turisme er et vigtigt erhverv i Danmark og ikke mindst kyst- og naturturisme, herunder campingpladser, bidrager til den danske samfundsøkonomi. 

De danske campingpladser er hovedsageligt placeret ved kysten mens resten er placeret inde i landet – typisk hvor landskabet har en særlig høj kvalitet.

Campingpladser i kystnærhedszoner

I kystnærhedszonen skal nye campingpladser – ligesom andre ferie- og fritidsanlæg – bl.a. lokaliseres efter sammenhængende turistpolitiske overvejelser og i forbindelse med eksisterende bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelser. Også hvis en eksisterende campingplads ønsker at udvide, skal det ske efter reglerne om planlægning i kystnærhedszonen.

Se også: Kystnærhedszonen

Indenlandske campingpladser

De indenlandske campingpladser lokaliseres og reguleres efter de alm. landzoneregler. Formålet med landzonebestemmelserne er at modvirke spredt og uplanlagt bebyggelse i det åbne land.

Kommunen må ud fra et eget konkret skøn afgøre, om en campingplads bør overføres til byzone.

Campinghytter

Der kræves udlejningstilladelse efter campingreglementet ved etablering og ændring af en campingplads samt ved ejer/brugerskifte. Campingreglementet regulerer bl.a. minimumskapacitet, brugerkreds samt antallet og den maksimale størrelse af campinghytter på den enkelte plads. Desuden indeholder sommerhusloven en særskilt definition af begrebet campinghytte.
 
Ved en campinghytte forstås en mindre beboelsesenhed, som anvendes til udlejning eller udlån til ferieformål på en campingplads, og som ikke udgør en selvstændig ejendom. Definitionen blev indført for at tydeliggøre forskellen på sommerhuse og campinghytter, bl.a. for at sikre offentligheden bredest mulig adgang til at benytte sig af campingpladsens faciliteter og at mindske presset på de rekreative arealer.  

Campingreglementet

Campingreglementet har til formål at sikre gode vilkår for campister og campingerhvervet samt at de danske campingpladser har en tilfredsstillende standard og anvendes efter hensigten under hensyntagen til både natur- og landskabsmæssige interesser.
 
Campingreglementet omfatter alle campingpladser, offentlige som private. Reglementet gælder kun for arealanvendelse, som enten er erhvervsmæssig eller som foregår over en periode, der er længere end 6 uger årligt.
 
Campingpladsudlejeren har ansvar for at leve op til de gældende regler, og kommunerne har pligt til at føre tilsyn med det.

Vejledning om campingreglementet

I vejledning om campingreglementet redegøres for, hvordan reglementet efter Erhvervsministeriets opfattelse skal fortolkes og forstås bl.a. i lyset af reglerne i lov om sommerhuse og campering m.v. (sommerhusloven) og hidtidig praksis på området.