11.04.2018

Anvendelse af vandarealer

Det er kommunernes ansvar, at der i kommuneplanerne indgår retningslinjer for arealanvendelse af søer, vandløb og kystvande, da anvendelsen kan påvirke vandområderne.

Både nationalt og i EU-sammenhæng er der fokus på at sikre god tilstand af vandområder.

Retningslinjer skal sikre vandkvalitet

Anvendelsen af vandområderne kan have indflydelse på vandkvaliteten, og derfor skal der jf. planloven fastsættes retningslinjer for anvendelsen af søer, vandløb og kystvande i kommuneplanerne. 

Betydningen af plante- og dyreliv

Den anvendelse – eksempelvis af rekreativ karakter – der sker af vandarealerne, kan påvirke plante- og dyreliv i området, hvilket kan have konsekvens for vandkvaliteten. Planlægning for anvendelsen af vandområderne skal derfor ses i tæt sammenhæng med den målrettede indsats for vandkvaliteten.
 
Retningslinjerne må ikke stride mod regler om indsatsprogram udstedt med hjemmel i lov om vandplanlægning.

National interesse for natur- og miljøbeskyttelse

Vandressourcen i landet er som del af natur- og miljøbeskyttelsen en national interesse. Da anvendelsen af søer, vandløb og kystvande kan have betydning for vandkvaliteten, kan der i særlige tilfælde være tale om at anvendelsen af vandområderne kan have overordnet national interesse. 
 
Miljøstyrelsen er sektorministerie på anvendelsen af vandressourcen. Kommunerne skal derfor henvende sig til Miljøstyrelsen, hvis der opstår tvivl om, hvorvidt planlægning for en konkret anvendelse kan have national interesse.  
 
Det vil være meget forskelligt fra kommune til kommune, hvad der vil være relevant at lave retningslinjer for, og der findes ingen officiel vejledning til, hvordan kommunerne skal arbejde med temaet.