29.05.2019

Eksisterende testcentre

De eksisterende nationale testcentre for vindmøller i Østerild og Høvsøre bidrager til, at Danmark kan fastholde sin førerposition på vindmøllemarkedet.

Testcenter ved Høvsøre (prøvestation for store vindmøller)

Ved Høvsøre ligger Danmarks første nationale testcenter. Der er fem standpladser til 165 meter høje vindmøller, hvor internationale virksomheder sammen med DTU Vindenergi kan teste deres nye vindmøllekoncepter. Testcentret er vigtig for industrien. For vindmølleproducenterne er det afgørende at have adgang til effektive prøvepladser for at kunne klare sig i den internationale konkurrence.

Prøvestationen blev etableret i 2002. Grundlaget for etableringen var et landsplandirektiv med tilhørende VVM-redegørelse.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) står for anlæggelse og drift af centeret.

Læs også:

Nationalt testcenter Østerild

I Østerild Klitplantage i Thy ligger Danmarks nationale testcenter for store vindmøller. Testcenteret skal skabe bedre vilkår for forskning og udvikling af de forskellige vindmølletyper.

Testcenteret skal medvirke til:

  • at Danmark bevarer sin førerposition på verdensplan, når det gælder udvikling og produktion af vindmøller.
  • at Danmark på længere sigt kan blive uafhængig af fossile brændsler.

Det nationale testcenter har plads til syv vindmøller på op til 250 meter og giver vindmølleindustrien i samarbejde med forskningsinstitutioner de bedste faciliteter til forskning, udvikling og afprøvning af nye prototyper af vindmøller, dvs. vindmøller der endnu ikke er sat i produktion.

Testcenteret blev etableret som led i en politisk aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti. Det blev indviet af miljøministeren i oktober 2012.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) står for anlæggelse og drift af centeret.

Overvågning af naturen

Forskere fra DCE - Nationalt Center For Miljø og energi følger naturens udvikling omkring testcenteret. Overvågningen skal først og fremmest sikre, at man kan følge med i, hvordan dyrelivet i området reagerer på de store møller. Samtidig skal overvågningen bidrage med vigtig viden om, hvordan vindmøller generelt påvirker naturen omkring sig. Denne viden skal være med til at kunne lave endnu bedre miljøvurderinger af vindmøller i fremtiden.

De skovområder, som Naturstyrelsen omdanner til nye og åbne naturområder, bliver også overvåget for at se, hvordan naturen udvikler sig. Dermed bidrager centeret ikke blot som testcenter for selve møllerne, men er også med til at give os bedre viden om naturen omkring møllerne.

Udgangspunktet for overvågningen er to basisrapporter, der viser, hvordan naturen så ud før testcenteret blev opført.

Evalueringer af naturens tilstand efter testcenterets opførelse:

Testcenterets tilblivelse

Naturstyrelsen under Miljøministeriet screenede hele landet for at finde mulige arealer, statslige såvel som private. Følgende kriterier skulle være opfyldt, for at et areal kunne betragtes som egnet:

  • Middelvindhastigheden skal være mindst 8 meter i sekundet i 100 meters højde.
  • Området skal ligge uden for EU-fuglebeskyttelsesområder.
  • Afstanden til beboelse skal være mindst 1000 meter.
  • Arealet skal være mindst 346 ha (krav fra Risø DTU og Vindmølleindustrien).

14 arealer i Danmark opfyldte disse kriterier. De 14 arealer blev derefter konkret vurderet af Naturstyrelsen i samarbejde med Risø DTU og Vindmølleindustrien. Ud over de 14 arealer blev også arealer ved Nørhede, Filsø og Kallesmærsk Hede vurderet, fordi de specifikt blev foreslået af Vindmølleindustrien. Disse arealer var ikke kommet frem ved første screening, fordi de ligger i fuglebeskyttelsesområder.

Nogle arealer kunne umiddelbart afvises ud fra de to forhold, andre blev besigtiget af Naturstyrelsen, Risø DTU og Vindmølleindustrien. Det gjaldt: Østerild Klitplantage, Hjardemål Klitplantage, Husby Klitplantage, Blåbjerg og Kærgården Klitplantage, samt området ved Nørhede, Filsø og Kallesmærsk Hede.

Efter besigtigelsen var der enighed om, at kun to områder kunne komme i betragtning:

  1. Kallesmærsk Hede
  2. Østerild Klitplantage.

Kallesmærsk Hede er et øvelsesområde for Forsvaret, som afviste muligheden for at afgive det. Desuden er det et fuglebeskyttelseområde. Tilbage var Østerild Klitplantage, der udmærkede sig ved størrelsen - samt at der kun var behov for at ekspropriere nogle få boliger. Derfor pegede Miljøministeriet på Østerild Klitplantage som det bedst egnede sted til et nationalt testcenter for vindmøller.

for Natoinalt Testcenter Østerild (pdf).

Baggrundsmateriale